MITÄ TEEN KUN TYÖKYVYVTTÖMYYSELÄKE-HAKEMUKSENI ON HYLÄTTY?

Jos sinulle ei ole voitu myöntää hakemaasi työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, perustelemme sinulle päätöksen. Lue alempaa, mitä voit seuraavaksi tehdä.

Kuinka tästä eteenpäin?

Paluu omaan työhön

Mikäli työsuhteesi on edelleen voimassa, selvitä työhönpaluumahdollisuuksiasi työnantajasi kanssa. Jos sinulla on ollut terveydentilasta johtuvia vaikeuksia työssäsi, sinun kannattaa olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon. Halutessasi voit näyttää saamaasi päätöstä työterveyslääkärillesi tai hoitavalle lääkärillesi. Voitte työnantajasi ja työterveyshuollon kanssa selvitellä työjärjestely- tai työnvaihtomahdollisuuksia, jotka turvaisivat työnteon jatkumisen.

Mikäli olet toiminut yrittäjänä ja yritystoimintasi jatkuu, sinun tulisi pohtia millaisin työjärjestelyin voit helpottaa työntekoasi tulevaisuudessa.

 

Työnhakijaksi

Jos työsuhteesi tai yrittäjätoimintasi on päättynyt, sinun kannattaa ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos sinulle ei pystytä osoittamaan ammattiasi vastaavaa tai muuta työkyvyllesi sopivaa työtä, voit hakea työttömyyspäivärahaa joko työttömyyskassastasi (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha) tai Kelasta (peruspäiväraha tai työmarkkinatuki).

Työntekijällä voi olla oikeus työttömyyspäivärahaan silloinkin, kun työsuhde on edelleen voimassa. Edellytyksenä on, että työnantaja ei voi tarjota työntekijän terveydentilalle soveltuvaa työtä. Tästä voi pyytää työnantajalta todistuksen TE-toimistoa varten.

Työkyvyn ylläpitäminen

Ammatillinen kuntoutus

Voit hakea ammatillista kuntoutusta Ilmariselta, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työsi tekemistä tai jos sinulla on työkyvyn menetyksen uhkaa lähitulevaisuudessasi. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua pysymään työelämässä tai palaamaan takaisin työntekijäksi tai yrittäjäksi. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, kurssi tai uudelleenkoulutusta.

Kelan ammatillisen kuntoutuksen keinoihin kuuluvat mm. ammatilliset kuntoutusselvitykset, ammatilliset kuntoutuskurssit, TYK-kuntoutus, apuvälineet, työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus ja elinkeinotuki.

Jos kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko, kuntoutusta korvaa tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiö. Näiden mukainen ammatillinen kuntoutus on ensisijaista työeläkekuntoutukseen nähden. Tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutuksen keinoihin kuuluvat mm. lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus, apuvälineet ja asunnon muutostyöt vaikeasti vammautuneille.

Lääkinnällinen kuntoutus

Jotta työkykysi säilyisi, saatat tarvita myös lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnällistä kuntoutusta voi tiedustella esimerkiksi työterveyshuollosta, terveyskeskuksesta, keskussairaalan kuntoutustutkimusyksiköstä tai Kelan paikallistoimistosta. Ilmarinen ei järjestä tai kustanna lääkinnällistä kuntoutusta.

Tahot, joilta voit tarpeesi mukaan selvittää työhönpaluumahdollisuuksiasi tai ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta:
 • Työtehtävien sopeuttaminen työntekijän terveydelle: työpaikan työterveyshuolto
 • Sopivan työn etsiminen: TE- toimistot (työnvälitys-, osaamisen kehittämis-, ja tuetun työllistymisen palvelut)
 • Toimeentulo työttömyyden aikana: työttömyyskassat, Kela
 • Osasairauspäiväraha: Kela
 • Opintososiaaliset edut: Kela, TE-toimistot, työttömyyskassat, Koulutusrahasto
 • Ammatillisen kuntoutuksen tukeminen: työeläkeyhtiö, Kela
 • Lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet ja tutkimukset: Kela, työterveyshuolto tai julkinen terveydenhuolto kuten terveyskeskus tai keskussairaaloiden kuntoutuspoliklinikat
 • Mielenterveyskuntoutus: Kela mm. mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus ja  kuntoutuspsykoterapia, sekä työterveyshuolto tai julkinen terveydenhuolto
 • Työtapaturmaan, ammattitautiin tai liikennevammaan liittyvä kuntoutus: tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiö

 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa toimeentulon, jos et voi saada toimeentuloa millään muulla tavalla. Toimeentulotukea voit hakea Kelasta.

 

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön työkyvyttömyyseläkepäätökseesi, voit 30 päivän kuluessa hakea siihen kirjallisesti muutosta TELK’istä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka on eläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta riippumaton muutoksenhakuelin.

Osoita valitus työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta lähetä se Ilmariselle. Jos suostumme kaikkiin vaatimuksiisi, oikaisemme itse päätöksemme.

Voit lähettää valituksesi ja liitteet meille suojattuna viestinä kirjautumalla verkkopalveluun ja valitsemalla kohdan "Lähetä viesti". Kirjeitse voit lähettää valituksesi osoitteeseen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, PL 1, 00018 ILMARINEN. Puhelinpalvelun numero on 010 195 000 ja faksi 010 284 3445.

Sähköpostiosoite valituksen toimittamista varten on muutoksenhaku@ilmarinen.fi. Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu omalla vastuullasi mahdollisen tietoturvariskin vuoksi. Sähköpostitse lähetettävien liitetiedostojen maksimikoko on 25Mb.  

 

Miten valitus tehdään

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita valituksessa

 • että se on tarkoitettu valitukseksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle TELK’ille
 • päätös, johon haet muutosta
 • miltä kohdin haet päätökseen muutosta
 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
 • perusteet, joilla vaadit muutosta
 • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
 • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä

Liitä mukaan selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Miten valitus allekirjoitetaan

Valitus on sinun tai muun laatijan allekirjoitettava omakätisesti. Jos et itse allekirjoita sitä, on mukaan liitettävä allekirjoittamasi valtakirja. Jos valituksen on puolestasi laatinut joku muu, on laatijan nimen lisäksi ilmoitettava myös hänen ammattinsa ja osoitteensa. Sähköpostina lähetettyä valitusta sinun ei tarvitse allekirjoittaa.

Missä ajassa valituksen on oltava perillä

Valituksen on oltava Ilmarisessa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta ilmene.

Miten valitus toimitetaan perille

Valituksen voit toimittaa Ilmariseen henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä se omalla vastuulla postitse, faksilla tai sähköpostilla. Lähetyksen on oltava perillä ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Valituksen siirtyminen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle

Jos emme oikaise valituksen kohteena olevaa päätöstämme vaatimuksesi mukaisesti uudella päätöksellä, toimitamme valituksen TELK’in työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitamme siirrosta sinulle.