Ilmarisen yhtiöjärjestys

 

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS

 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensions försäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.  

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit

Yhtiön toiminta käsittää työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutusliikkeen harjoittamisen ja siihen suoranaisesti liittyvän jälleenvakuutuksen.  

4 § Osakkuus

Yhtiön osakkaita ovat:

 • vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen vakuutussopimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutussopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana sekä
 • ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana. 

Edellä mainitusta huolimatta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran yhtiöön sulautumisen täytäntöönpanohetkellä yhtiön osakkaiksi tulevat ne vakuutuksenottajat ja ne vakuutetut, jotka ovat sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaita. 

5 § Osakas ei ole vastuussa yhtiön sitoumuksista.

6 § Oma pääoma

Omaan pääomaan kuuluvat:  

sidottu oma pääoma

 • pohjarahasto, määrältään 22.994.653,31 euroa

ja vapaa oma pääoma

 • varmuusrahasto.

Pohjarahastoa voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa ja sitä saadaan käyttää ainoastaan sellaisen tappion välittömään kattamiseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä. Yhtiöllä ei ole takuupääomaa.

Yhtiökokous voi perustaa muitakin rahastoja.  

7 § Yhtiön varojen omistus

Yhtiön selvitystilan, purkamisen, vakuutuskannan luovuttamisen tai muun varojen jakamista koskevan järjestelyn yhteydessä yhtiön velat ylittävät varat arvonkorotusrahasto mukaan lukien kuuluvat vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa, johon kuuluvat varat on käytettävä vakuutettujen eläketurvan toteuttamiseen.  

8 § Yhtiökokous 

Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät tämän yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainitut osakkaat.

Vakuutetuille tämän yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa päättämisvaltaa yhtiökokouksessa käyttää kunkin vakuutuksenottajan vakuutettujen keskuudestaan valitsema edustaja. Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Kunkin vakuutuksen osalta voidaan valita vain yksi edustaja. Edustajan tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevan oikeutettu edustamaan vakuutettuja. 

Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta. 

Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitetulla työntekijän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään kolme ääntä ja tämän vakuutuksenottajan vakuutetuilla vakuutuksenottajakohtaisesti vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja ja vakuutetut saavat lisä-ääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettujen työntekijän eläkelain mukaisten perusvakuutusten vakuutusmaksujen perusteella siten, että kultakin täydeltä 750 euron määrältä lasketaan yksi ääni. Vakuutusmaksujen perusteella saatavat lisä-äänet jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä voimassa useampia vakuutuksia, vakuutettujen äänet jaetaan vakuutettujen edustajien kesken kustakin vakuutuksesta suoritettujen vakuutusmaksujen suhteessa. Saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin täysiksi ääniksi. 

Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitetulla yrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja saa lisä-ääniä edellisenä kalenterivuonna suoritetun yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun perusteella siten, että kultakin täydeltä 3.000 euron määrältä lasketaan yksi ääni.

Laskettaessa lisä-ääniä vuonna 2018 pidettävissä yhtiökokouksissa, sellaisten osakkaiden, joista on tullut yhtiön osakkaita Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sulautumisen täytäntöönpanohetkellä edellä 4 §:n 2. momentissa tarkoitetulla tavalla, lisä-ääniin oikeuttavina vakuutusmaksuina pidetään vuonna 2017 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle maksettuja vakuutusmaksuja.

9 § Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.  

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Muut tiedonannot osakkaille julkaistaan samalla tavoin. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Milloin asia koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kutsussa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän päivää ennen kokousta.

Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

11 § Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan nimeämä henkilö. Äänioikeutetut valitsevat kokouksen puheenjohtajan.

Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.  

12 § Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa, jos sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 2/3 annetuista äänistä. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä vaadita määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Äänestys toimitetaan suljettuna, jos joku läsnä olevista osakkaista sitä vaatii.  

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

          esitettävä

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus;
 3. vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista sekä hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä;  

  päätettävä   
 4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;  
 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 6. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta;
 7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista;
 8. tilintarkastuksesta aiheutuvien palkkioiden ja matkakustannusten perusteista;

  valittava
 9. hallintoneuvoston jäsenet;
 10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

  käsiteltävä
 11. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

14 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 32 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. 

Jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuranneen toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Jos jäsen eroaa tai menettää kelpoisuutensa tehtävään kesken toimikauden, tulee varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jos hallintoneuvosto jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, vaali voidaan siirtää siihen seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa vaali muutoinkin olisi toimitettava. 

Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain puolet. Yhtiökokous voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi jäsenen toimikauden 2 momentissa tarkoitettua toimikautta lyhyemmäksi. Jos hallintoneuvoston jäsenmäärää lisätään entisestään, ennen vaalia on määrättävä kunkin jäsenen toimikausi.

15 § Hallintoneuvosto valitsee kalenterivuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. 

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen.  

16 § Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisutoimintaan ja sijoitustoimintaan.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan  sekä päättää hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä vaalivaliokunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

17 § Hallitus

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 14 varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. 

Hallintoneuvosto voi määrätä, että jäsenellä on varajäsen, että kahdella tai useammalla jäsenellä on sama varajäsen ja että varajäsen on henkilökohtainen. 

Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että näiden keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä ja vastaavasti varajäseniä on yhtä monta.

Hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. 

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan tilikauden alussa ja päättyy valintaa seuraavan neljännen tilikauden lopussa. 

Eronneen tilalle valitun uuden jäsenen ja varajäsenen toimikausi kestää eronneen jäljellä olevan toimikauden loppuun.

18 § Hallitus valitsee kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Kuitenkin päätettäessä tai tehtäessä yhtiökokoukselle ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, voitonjaosta tai sijoitussuunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kannattanut.

19 § Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, valitsee valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten ja laatii yhtiön sijoitussuunnitelman.  

20 § Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat ja johtajat

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Hallitus voi myös nimittää toimitusjohtajalle sijaisen.

Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtajia ja johtajia. Hallitus nimittää varatoimitusjohtajat ja välittömästi toimitusjohtajan alaisina toimivat johtajat. Toimitusjohtaja nimittää muut toimihenkilöt.

21 § Vaalivaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee kalenterivuosittain vaalivaliokuntaan 8 jäsentä. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallintoneuvoston on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä. 

Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten perusteiksi. Samoin vaalivaliokunta valmistelee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten perusteiksi. 

Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Vaalivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

22 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen toiminimen kirjoittamiseen erikseen oikeuttama yhtiön palveluksessa oleva henkilö, kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toiminimen kirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa.

23 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT- tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

24 § Tilikausi  

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.