Houkutteleva ja vastuullinen työnantaja

Ilmarinen on vastuullinen työnantaja. Haluamme olla energisoiva ja monimuotoinen työpaikka ja palkita työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja kannustavasti. Kehitämme jatkuvasti työolosuhteiden laatua ja työhyvinvointia ja mittaamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä säännöllisesti.

Lue lisää Ilmarisesta työnantajana.

Energisoiva työpaikka

Tavoittelemme työeläkealan parasta asiakaskokemusta. Uskomme, henkilöstön kokemus omasta työpaikastaan heijastuu suoraan asiakaskokemukseen, joten tyytyväinen ja energinen henkilöstö on avain tavoitteessa onnistumiseen. Haluamme olla esikuva siinä, kuinka työ ja työyhteisö voivat tukea ihmisen vireyttä. Tätä tavoitetta tukee mm. uudistunut toimitilamme, jonka saimme kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2016 alussa.

Uudistetut työtilamme ovat ergonomiset ja toimivat. Energisoimme henkilöstöämme myös tarjoamalla liikuntamahdollisuuksia ja terveellistä ravintoa. Oma liikuttajamme innostaa ja aktivoi henkilöstöä huolehtimaan hyvinvoinnistaan.

Lisäksi panostamme hyvään johtamiseen, henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja osallistavaan yrityskulttuuriin. Henkilöstökyselyn mukaan erityisen vahvaa Ilmarisen työntekijöiden keskuudessa on sitoutuneisuus organisaatioon sekä kokemus työn merkityksellisyydestä.

Monimuotoisuuden edistäminen

Näemme monimuotoisuuden laajasti; se sisältää paitsi sukupuolten välisen tasa-arvon, myös esimerkiksi osatyökykyisten, eri-ikäisten tai erilaisista kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden huomioimisen johtamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Uskomme, että työntekijöiden erilaiset osaamiset ja kyvykkyydet, taustat ja ominaisuudet ovat vahvuuksia, jotka parantavat yrityksen innovatiivisuutta ja tuloksentekokykyä.

Kansallisuudella tai henkilön alkuperällä ei ole merkitystä Ilmarisen rekrytoinneissa. Suurin osa tehtävistämme on kuitenkin sellaisia, jotka edellyttävät suomen kielen osaamista. Sellaisiin tehtäviin, joissa kielitaito ei välttämätön (esimerkiksi osa ICT-tehtävistä ja sijoitustoiminnan tehtävistä) voisimme monessa tapauksessa palkata rohkeammin myös englannin kielellä toimivia.

Olemme panostaneet erityisesti naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Edistämme tasa-arvoa mm. mahdollistamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista työaikajoustoin.

Palkkauksen ja palkitsemisen oikeudenmukaisuus

Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien tehtävänä on kannustaa henkilöstöä ja johtoa sitoutumaan Ilmariseen sekä motivoida strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja arvojen toteutumiseen. Tavoitteemme on, että palkkaus perustuu toimen vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen ja pätevyyteen. Tämä vahvistaa palkkauksen oikeudenmukaisuutta – muun muassa naisten ja miesten tasa-arvon näkökulmasta.

Raportoimme läpinäkyvästi palkka- ja palkitsemiskäytännöistämme. Julkaisemme vuosittain Ilmarisen hallintoelinten jäsenille maksetut palkkiot sekä ylimmälle johdolle maksetut palkat ja palkkiot ja lisäeläke-etuudet.

Tutustu Ilmarisen palkka- ja palkkioselvitykseen ja palkitsemisraporttiin.

Lue yritysvastuuraportista, miten vastuullisuutemme työnantajana toteutui toiminnassamme vuoden 2018 aikana.