Läpinäkyvyys ja vuorovaikutus

Ilmarisen toiminnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Onkin tärkeää, että viestimme ovat johdonmukaisia, raportointimme läpinäkyvää ja vuorovaikutuksemme avointa ja aktiivista.

Avoin sidosryhmädialogi

Ilmarinen on olemassa sidosryhmiään varten. Tarvitsemme sidosryhmiämme myös siihen, että kehitymme jatkuvasti. Siksi käymme sidosryhmien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua.

Ilmarisen sidosryhmät

Sidosryhmän odotukset

Seuranta

Ilmarisen toimenpiteitä

Asiakkaat

Alan paras osaaminen ja näkemys. Aktiivinen ja helppo yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus. Työhyvinvoinnista huolehtiminen. Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus. Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen asioiden hoito.

Asiakastyytyväisyys

Suosittelijuus

Asiakashankinta ja -pysyvyys

Bränditutkimukset

Palaute tapahtumista

Tiivis, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen asiakasyhteistyö. Korkealaatuiset työhyvinvointipalvelut. Asiakaspalvelun aktiivinen kehittäminen. Ymmärrettävä asiakasmateriaali.

Henkilöstö

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen, toimiva vuorovaikutus, tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot sekä kilpailukykyinen palkkaus.

Ilmapiirimittaus

Esimiestyön mittaus

Eläköitymisikä

Onnistumista tukeva johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Selkeät tavoitteet, seuranta ja palkitseminen. Kehittyvä ja kattava työhyvinvointityö.

Nykyiset ja tulevat eläkkeensaajat

Lakisääteisen eläketurvan hoito vastuullisesti ja pitkäjänteisesti – luottamus siihen, että Ilmarinen takaa eläkkeet. Eläkeasiat helposti ja ymmärrettävästi. Työelämän laatuun panostaminen.

Asiakaspalvelun palvelututkimukset

Verkkopalvelututkimus

Muu asiakaspalaute

Bränditutkimukset

Sosiaalisen median seuranta

Palaute tapahtumista

Laadukas asiakaspalvelu, eläketiedon tarjoaminen entistä   ymmärrettävämmin, nopeat käsittelyajat, panostukset työkykyyn ja työhyvinvointiin. Eläkevarojen turvaaminen pitkäjänteisellä sijoittamisella. Vuorovaikutus mm. tutkimusten, selvitysten ja tapahtumien kautta.

Viranomaiset ja päättäjät

Hyvä yhteistyö, päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus. Yhteisenä tavoitteena yhteiskunnan kokonaisedun mukaiset päätökset ja uudistukset.

Tapaamisten ja yhteisten työryhmien määrä sekä yhdessä aikaansaadut   uudistukset.

Avoin vuoropuhelu viranomaisten ja päättäjien kanssa. Säännöllisiä tapaamisia ja yhteydenpitoa mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.

Työmarkkinajärjestöt

Hyvä yhteistyö ja tiedonsaanti päätöksenteon ja neuvotteluiden tueksi. Yhteisenä tavoitteena eläketurvan tasosta ja eläkeiästä huolehtiminen sekä järjestelmän kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla.

Tapaamisten ja Ilmarisen hallinnon kokousten määrä sekä sisältö.

Yhteydenpitoa Ilmarisen hallituksen, hallintoneuvoston ja neuvottelukuntien kautta. Säännölliset taustatapaamiset ja muu tiivis yhteydenpito mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.

Toimialan organisaatiot

Hyvä ja avoin yhteistyö. Ilmarisen asiantuntemuksen saaminen käyttöön. Yhteisenä tavoitteena eläkejärjestelmän kestävyydestä ja toimivuudesta huolehtiminen.

Tapaamisten ja yhteistyöryhmien määrä.

Monipuolinen yhteistyö mm. Työeläkevakuuttajat Telan,   Eläketurvakeskuksen ja Finanssiala ry:n kanssa. Kanavina työryhmät, vakituiset neuvottelukokoonpanot ja erilaiset tilaisuudet.

Media

Viestinnän avoimuus, tietojen luotettavuus ja nopea palvelu. Ilmarisen asiantuntemus median käyttöön: uusien näkökulmien tuominen, aktiiviset kannanotot ja vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi tekeminen.

Jatkuva mediaseuranta ja -analyysi

Yritysviestinnän tutkimukset

Tapaamisten ja muiden mediakontaktien määrä

Avoin ja aktiivinen viestintä eri kanavissa. Säännöllisiä taustoittavia tapaamisia, teemoina mm. työurat, eläkejärjestelmä, työhyvinvointi ja vastuullinen sijoittaminen. Nopea ja avoin reagointi tiedotusvälineiden pyyntöihin.

Koulutus- ja tutkimuslaitokset

Ilmarisen asiantuntemus ja apu oppilaitosten käyttöön. Kesätyöpaikkojen ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen. Yhteiset tutkimushankkeet ja avoin tiedonsaanti. Eläkejärjestelmän kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Yhteistyöhankkeiden, opiskelijavierailujen,   kesätyöntekijöiden ja opinnäytetöiden määrä.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa mm. tutkielmien teossa. Yliopistojen ja oppilaitosten erilaisiin tapahtumiin osallistuminen. Kesätyöntekijöiden rekrytointi.

Kansalaisyhteiskunta

Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu. Liiketoiminnan vastuullisuus ja   luotettavuus. Ilmarisen asiantuntemuksen tarjoaminen käyttöön eri viestinnän kanavissa. Väärinkäytösten ja haittavaikutusten minimointi.

Bränditutkimukset

Avoin palaute

Mediaseuranta

Sosiaalisen median seuranta

Avoin ja aktiivinen viestintä sekä valmius dialogiin sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutus esim. erilaisissa seminaareissa ja tapaamisissa sekä sosiaalisessa mediassa. Perinteisen median palvelu.

Sijoituskohteet ja sijoitustoiminnan kumppanit

Avoin viestintä, selkeät tavoitteet, kilpailukykyiset sijoituksen ehdot, ammattimainen ja pitkäjänteinen toiminta, nopeat vasteajat kysymyksille.

Sijoitustulos

Vastuullisen sijoittamisen arviot

Selkeä viestintä sijoituskriteereistä ja toiminnan tavoitteista,   johdonmukainen sijoitusstrategia, ripeä päätöksenteko.

Johdonmukainen kannanmuodostus

Ilmarisen merkittävän yhteiskunnallisen aseman vuoksi on tärkeää, että viestimme ovat yhdenmukaisia ja kantamme johdonmukaisia. Saamme lausuntopyyntöjä työeläkealan sääntelyyn liittyviin säädösmuutosehdotuksiin ministeriöiltä ja muilta viranomaisilta.

Tavoitteenamme on valmistella kantamme huolellisesti ja ottaa kannanotoissamme huomioon myös vastuullisuusnäkökulmat.

Kattava raportointi vastuullisuudesta

Haluamme viestiä vastuullisuuden toteutumisesta toiminnassamme läpinäkyvästi ja kattavasti. Olemme julkaisseet yritysvastuuraportin muotoon tehdyn vuosikertomuksen jo vuodesta 2007 lähtien. Vuodesta 2015 lähtien olemme laatineet
yritysvastuuraporttimme kansainvälisen raportointimallin GRI (Global Reporting
Initiative) -ohjeiston kriteereiden mukaisesti.

Raportointimme kattaa myös läpinäkyvän viestinnän veronmaksusta. Ilmarisen verojalanjälki muodostuu oman toimintamme, vakuutus- ja sijoitustoimintamme ja sijoituskohteinamme olevien yritysten veronmaksusta. Edistämme läpinäkyviä ja vastuullisia raportointikäytäntöjä paitsi omassa toiminnassamme myös sijoituskohteissamme.

Lue yritysvastuuraportista, miten läpinäkyvyys toteutui Ilmarisen toiminnassa vuoden 2018 aikana.