Vastuullinen sijoittaminen

Ilmarinen on pitkäjänteinen ja vastuullinen sijoittaja sekä aktiivinen omistaja. Sijoitamme eläkevarat siten, että niiden tuotto turvaa myös tulevien sukupolvien eläkkeet. Otamme sijoituspäätöksissä huomioon myös sijoituskohteiden vastuullisuuden. Lisäksi kannamme vastuuta ilmastovaikutuksistamme ja vaikutuksistamme rakennettuun ympäristöön erityisesti kiinteistösijoittamisen saralla.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme ja omistajaohjauksestamme.

Eläkevaroista huolehtiminen

Eläkevaroilla turvataan eläkkeiden kestävä rahoitus. Lain mukaan työeläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Huolehtimalla hallussamme olevien eläkevarojen menestyksekkäästä sijoittamisesta varmistamme sen, että asiakasyritystemme henkilöstö ja yrittäjät saavat aikanaan työstään ansaitsemansa eläkkeen. Kysymys on vastuun kantamisesta hyvin pitkällä aikavälillä – työeläkeyhtiön kvartaali on kolmen kuukauden sijaan pikemminkin 25 vuotta.

Käytämme suurimman osa eläkemaksutulosta kulloinkin maksussa oleviin eläkkeisiin, mutta rahastoimme keskimäärin neljänneksen työeläkemaksuista. Nämä varat hajautamme erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, velkainstrumentteihin ja kiinteistöihin.

Olemme sijoittaneet noin neljänneksen noin 50 miljardin euron sijoitusvarallisuudestamme Suomeen. Pitkällä aikavälillä eläkevaroille saatu keskimääräinen reaalinen sijoitustuottomme on 4,3 prosenttia.

Lue lisää sijoitustoiminnastamme.

Vastuullisuus osana sijoituspäätöksiä

Näkemyksemme on, että eläkevarojen vastuullinen ja pitkäjänteinen sijoittaminen on keskeinen osa tuottavaa sijoitustoimintaa ja tehokasta riskienhallintaa. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöksiä tehtäessä huomioimme taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Yritystoiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotapa vaikuttavat yrityksen tuottoihin, kustannuksiin ja maineeseen ja heijastuvat näin ollen merkittävällä tavalla myös Ilmarisen sijoitustuottoihin.

Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja edellytämme, että omistamamme yhtiöt noudattavat kansallisen lainsäädännön lisäksi YK:n Global Compact -periaatteita. Palveluntarjoajamme käy arvopaperisijoituksemme läpi säännöllisesti ja raportoi havaitsemistaan normirikkomuksista ja rikkomusepäilyistä. Sijoituskohteiden vastuullisuuden arviointia varten käytössämme on myös omat vastuullisen sijoittamisen luokituksemme, joita salkunhoitajamme seuraavat taloudellisten lukujen rinnalla.

Lue lisää vastuullisuudesta sijoitustoiminnassamme.

Aktiivinen omistajuus

Ilmarinen on merkittävä omistaja suomalaisissa yhtiöissä ja keskeinen taloudellinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme aktiivinen omistaja, mikä tarkoittaa mm. aktiivista osallistumista omistamiemme yritysten yhtiökokouksiin ja hallitusten nimitysprosesseihin, aktiivista vuoropuhelua omistamiemme yhtiöiden johdon kanssa sekä vaikuttamista yritysten vastuullisuuden edistämiseksi.

Käymme aktiivista keskustelua omistamiemme yhtiöiden johdon kanssa mm. vastuullisuusasioista. Jos omistamamme yhtiö rikkoo systemaattisesti YK:n Global Compact -periaatteita, syvennämme vuoropuhelua vaikuttamisprosessiksi, joka tähtää epäsuotavan toiminnan loppumiseen ja vastuullisten toimintatapojen omaksumiseen. Toteutamme vaikuttamista mm. pohjoismaisessa Nordic Engagement Cooperation -yhteistyössä, jonka vaikuttamisprosesseja on kuvattu erillisessä vuosiraportissa. Mikäli epäsuotava toiminta ei lopu vaikuttamisen seurauksena, viimeisenä keinonamme on omistuksesta irtautuminen.

Lue lisää omistajaohjauksen periaatteistamme.

Ilmastovaikutukset

Näkemyksemme mukaan ilmastoriskit tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa sijoitusten tuottoihin esimerkiksi lainsäädännön muutosten kautta tai suorina ilmastovaikutuksina. Ilmastoriskit johtavat myös tiettyjen sijoituskohteiden karttamiseen. Toisaalta ilmastonmuutokseen sisältyy sijoittajan kannalta myös mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan myötä.

Olemmekin kehittäneet ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien systemaattista arviointia osana sijoituspäätöksiämme. Vuonna 2016 laatimamme ilmastoperiaatteet vahvistavat ilmastonäkökulmaa sijoitustoiminnassamme, ja niissä asetetaan myös konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Seuraamme sijoitustemme hiilijalanjälkeä vuosittain eri omaisuusluokissa. Suuriin hiiliriskeihin voimme reagoida kahdella tavalla: joko yritämme vaikuttaa yrityksen toimintaan tai, jos koemme riskit liian suuriksi ja nopeasti realisoituviksi, irtaannumme sijoituksista. Tavoitteenamme on myös lisätä sijoituksia kestävää kehitystä edistäviin ratkaisuihin.  

Olemme ottaneet myös uudisrakennuttamisessa käyttöön hiilijalanjälkimittaukset. Se auttaa meitä etsimään toimenpiteitä, joilla rakentamisen kasvihuonepäästöjä voisi pienentää.

Lue lisää ilmastoperiaatteistamme.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Ilmarinen on yksi Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia sekä merkittävä rakennuttaja ja kiinteistöpalveluiden tilaaja. Rakennusten ympäristövaikutukset ja rakennetun ympäristön suunnittelu ja käyttö ovat keskeisiä yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Sijoitamme resurssitehokkaisiin ja käyttäjille terveellisiin ja turvallisiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Otamme huomioon rakennusten koko elinkaaren. Ylläpidämme kiinteistöjä tavalla, joka säilyttää niiden arvon. Edistämme rakennusten energiatehokkuutta ja pienennämme ympäristöä kuormittavia vaikutuksia kuten veden käyttöä. Kiinteistöjen kunnostamisen yhteydessä kiinnitämme huomiota myös rakennusten kulttuuriarvoon ja vaikutuksiin ympäröivään yhteisöön.

Yksi tapa osoittaa kiinteistön ympäristöystävällisyyttä ovat ulkopuolisen toimijan myöntämät ympäristöluokitukset. Pitkäjänteisen vastuullisuustyön tuloksena Ilmarinen hyväksyttiin ensimmäisten joukossa mukaan LEED Volume Programme v4 -luokitteluohjelmaan. Vuoden 2017 aikana käynnistimme hankkeen, jossa haemme LEED-luokituksia kaikkiaan 12:lle olemassa olevalle kiinteistölle.

Toimitilojen rakennuttamisessa edellytämme vähintään LEED-kulta tai vastaavaa ympäristöluokitusta.

Lue lisää kiinteistösijoituksistamme.

Lue yritysvastuuraportista, miten vastuullinen sijoittaminen eri osa-alueineen toteutuu toiminnassamme.