FÖRSÄKRING AV ARBETE UTOMLANDS - PENSIONSSKYDD FRÅN FINLAND ELLER FRÅN UTLANDET?

Arbetsgivaren försäkrar sina arbetstagare och företagaren sig själv: även utanför Finlands gränser. När arbetspensionsförsäkringen är i skick tillväxer pension också från arbete utomlands.

Arbetsgivaren försäkrar sina arbetstagare och företagaren sig själv: även utanför Finlands gränser. När arbetspensionsförsäkringen är i skick tillväxer pension också från arbete utomlands. Två saker avgör i vilket land du ska teckna försäkring: arbetsförhållandets längd och landet där du arbetar. På den här sidan berättar vi om utgångspunkterna för försäkring av arbete utomlands. 

Arbetsförhållandets längd – utsänd eller icke-utsänd?

Med en utsänd arbetstagare eller företagare avses de som arbetar utomlands tillfälligt. En utsänd arbetstagare ska ha ett arbetsförhållande med en finländsk arbetsgivare under hela arbetsperioden utomlands. En företagare ska å sin sida upprätthålla sin verksamhet i Finland på en sådan nivå, att verksamheten kan fortsätta direkt efter att han eller hon återvänder till Finland. En utsänd arbetstagares arbete utomlands är alltså alltid temporärt. 

Den utsända arbetstagarens eller företagarens pensionsskydd kan ibland ordnas i Finland och ibland i landet där arbetet utförs. Detta beror på om det är fråga om: 

 • ett EU/EES-land eller Schweiz
 • ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med
 • ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med.

Med en icke-utsänd arbetstagare eller företagare avses däremot den som stadigvarande arbetar utomlands, varmed även pensionsskyddet oftast ordnas i sysselsättningslandet.

Ta seden dit du kommer - sök pension i Finland eller i sysselsättningslandet

Pension tjänas in enligt det lands praxis där ditt pensionsskydd ordnas. Du söker emellertid ofta pension i Finland. När pensionsskyddet ordnas i Finland, försäkrar du dina arbetstagare med en ArPL-försäkring och som företagare dig själv med en FöPL-försäkring. Om ditt pensionsskydd överförs till sysselsättningslandet, försäkrar du som arbetsgivare dina arbetstagare och som företagare dig själv enligt sysselsättningslandets praxis. 

I vissa fall ordnas pensionsskyddet emellertid i både Finland och i sysselsättningslandet. Så är det nästan alltid när sysselsättningslandet är sådant som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med, varmed arbetstagaren eller företagaren bör försäkras i bägge länderna. Pensionsskyddet går hand i hand med den övriga sociala tryggheten. Således får arbetstagare och företagare i regel också sin övriga sociala trygghet från det land där pensionsskyddet är ordnat. Annan social trygghet fås emellertid inte automatiskt, utan man måste ansöka om det.

Det är lätt att röra sig med arbetet inom de europeiska gränserna, eftersom man i EU- och EES-länderna samt i Schweiz handlar enligt en enhetlig EU-förordning. En utsänd arbetstagare eller företagare ska ansöka om ett intyg, varefter arbetstagarens och företagarens pensionsskydd och övrig social trygghet ordnas i Finland i två års tid. Läs mer om ansökan av intyg >> (https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/forsakring-av-utlandsarbete/ansokan-om-intyg/) 

Om arbetet utomlands varar längre än två år, bör dispens sökas. En dispens garanterar att du omfattas av pensionsskyddet och sociala tryggheten i Finland i högst fem år. Om arbetet utomlands varar längre än fem år, överförs pensionsskyddet och övrig social trygghet till sysselsättningslandet, varmed detta ska ordnas enligt sysselsättningslandets praxis.

Arbete utomlands som varar i mindre än en månad räknas ofta som en arbetsresa, varmed inget intyg behövs. Det lönar sig att reda ut saken från fall till fall. Ibland behövs ett intyg även för korta vistelser.

(EU-länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. EES-länder är Island, Liechtenstein och Norge).

För att det ska vara lätt att ordna pensionsskydd och övrig social trygghet också utanför Europa, har Finland ingått en överenskommelse om social trygghet med åtta länder och en provins. Innehållet i överenskommelserna varierar från land till land, men gemensamt för dessa är att arbetstagarens pensionsskydd kan hållas kvar i Finland i 3–5 år. Företagarens pensionsskydd kan däremot överföras till sysselsättningslandet på en gång. 

För att garantera att pensionsskyddet hålls i Finland ska arbetstagaren ansöka om ett intyg för utsänd arbetstagare. Med samma intyg ansöker du även om att den övriga sociala tryggheten hålls kvar i Finland, ifall den överenskommelse om social trygghet som ingåtts med sysselsättningslandet tillåter det. Om arbetet utomlands varar längre än det som antecknats i överenskommelsen om social trygghet, ska du ansöka om dispens som garanterar att pensionsskydd och social trygghet hålls kvar i Finland i högst fem år. Om arbetet utomlands varar längre än fem år, överförs pensionsskyddet och övrig social trygghet till sysselsättningslandet, varmed detta ska ordnas enligt sysselsättningslandets praxis. 

Arbete utomlands som varar i mindre än en månad räknas som en arbetsresa, varmed det nödvändigtvis inte behövs något intyg.  Det lönar sig emellertid att utreda saken från fall till fall, eftersom det ibland behövs ett intyg även för korta vistelser.  

(Länder med överenskommelse om social trygghet är USA, Kanada, Quebec, Israel, Chile, Australien, Indien, Kina och Korea.)

När du sänder ut din arbetstagare till ett land utan överenskommelse om social trygghet, håll din arbetstagares ArPL-försäkring i kraft. Tack vare försäkringen hålls din arbetstagares pensionsskydd kvar i Finland så länge arbetsavtalet med den finländska arbetsgivaren är i kraft, oberoende av längden på utlandsuppdraget. Övrig social trygghet hålls däremot automatiskt kvar i Finland i endast ett år. Om du vill hålla den i kraft längre ska både arbetsgivaren och arbetstagaren fylla i FPAs blankett (Y38), varmed övrig social trygghet kan hållas i kraft i Finland även under arbete utomlands i högst 10 år. 

Som företagare är ditt pensionsskydd i kraft i Finland i ett år då du har FöPL-försäkringen i kraft och dessutom

 • tecknar en FöPL-försäkring minst 4 månader innan avfärden utomlands
 • har fungerat som företagare i Finland i minst 4 månader innan avfärden utomlands
 • när din egen eller ditt företags hemort är i Finland
 • om du ämnar återvända till Finland.

Om någon av de ovan nämnda kraven inte uppfylls, ska du ordna ditt pensionsskydd i sysselsättningslandet direkt när du börjar arbeta utomlands. Om du önskar hålla övrig social trygghet i kraft i Finland, gör en anmälan till FPA på blankett Y38.  

(Icke-avtalsländer är t.ex. Ryssland och alla övriga länder som inte har en överenskommelse om social trygghet samt länder som inte är EU- eller EES-länder eller Schweiz.)

Med försäkringslön avses den lön som din arbetstagare skulle få för motsvarande arbete i Finland. Vanligtvis är grunden för försäkringslönen den lön som arbetstagaren får före utlandsuppdraget. På denna lön grundar sig även ArPL-avgiften och den pension som tjänas in från arbetet utomlands. 

Försäkringslönen ska från början av år 2019 anmälas till inkomstregistret. Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter betalas utgående från försäkringslönen. Försäkringslönen kan anmälas månadsvis senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på arbetet.

Prestationsbetalaren ska som uppgifter relaterade till utlandsarbetet ange de preciserande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver om utlandsarbetet.

Den pension som du tjänar in från utlandsarbete betalas alltid till Finland – förutom om du arbetat i ett land utan överenskommelse om social trygghet. Alla sysselsättningsländer betalar inte pension utanför landets gränser, därför lönar det sig att ta reda på sysselsättningslandets praxis innan avfärden. Det lönar sig att på förhand även ta reda på beskattningen för utlandsarbetet. Du kan läsa mer om detta på skattemyndigheternas webbplats.

När du söker pension, sök den i Finland eller i sysselsättningslandet, beroende på var du bor när du söker pension och i vilket land du arbetat. 

1. Om du bor i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller i ett land utan överenskommelse om social trygghet, gör så här:

 • Sök pension i det land där du bor, om du söker pension för arbete i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med överenskommelse om social trygghet.
 • Sök pension i sysselsättningslandet, om du söker pension för arbete som utförts i ett land som inte har en överenskommelse om social trygghet.

2. Om du bor i ett land utan överenskommelse om social trygghet, gör så här:

 • Sök pension i Finland, om du söker pension för arbete som utförts i Finland.
 • Sök pension enligt reglerna i det land där du är bosatt, om du söker pension för arbete som utförts i något annat land.

När du söker pension som gäller utlandsarbete i Finland, fyll i en vanlig finländsk ansökan om pension. Bifoga till ansökan en U-blankett, där du berättar om ditt arbete utomlands. Tillfoga även eventuella arbetsintyg från utlandet och sänd ansökan med bilagor till Pensionsskyddscentralen eller till oss på Ilmarinen. Vi ansöker om pension utomlands på dina vägnar. 

När din arbetstagares pensionsskydd överförs till sysselsättningslandet, kan det eventuellt försämras. Då kan pensionsskyddet kompletteras med en frivillig ArPL-försäkring.

Du kan teckna en frivillig ArPL-försäkring då du inte kan försäkra din arbetstagare med en vanlig, dvs. en lagstadgad ArPL-försäkring och då din arbetstagare omfattas av den sociala tryggheten i Finland när försäkringen tecknas. Fall då arbetstagaren inte kan försäkras med en lagstadgad ArPL-försäkring är exempelvis då arbetstagarens arbetsförhållande med det finska utsändande företaget upphör och arbetstagaren övergår till ett lokalt avtal, eller då arbetstagaren övergår i ett utländskt företags eller ett finskt dotter- eller systerföretags tjänst.

Avgifterna för den frivilliga ArPL-försäkringen grundar sig på försäkringslönen eller enligt den vanliga ArPL-försäkringen. Även den frivilliga ArPL-försäkringen har två betalare, arbetsgivaren och arbetstagaren. Som arbetsgivare innehåller du arbetstagarens avgift från lönen och redovisar den till oss på vanligt sätt.

När du vill teckna en frivillig ArPL-försäkring eller diskutera den, kontakta vår kundtjänst per telefon 010 195 000.