Fastställandet av ArPL-avgiften

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionsskydd genom att betala ArPL-avgift. Avgiften är beroende av storleken på ditt arbetsgivarföretag samt de kundåterbäringar som du får. ArPL-åldersgränserna fastställer hur stor ArPL-avgiftsprocenten är.

Vem ska en arbetsgivare försäkra?

 • Alla arbetstagare som är 17–68 år.
 • Alla anställda pensionstagare
 • Arbetstagare som hyrts ut till en annan arbetsgivare
 • Arbetstagare som sänts ut utomlands för att arbeta
 • Anställda frilansare

Arbetspensionsavgiftens storlek

ArPL-avgiften utgör en viss procent av den faktiska lönesumman, dvs. av de löner som du som arbetsgivare betalar dina anställda. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-avgiften varje år.

Från ingången av 2019 ska arbetsgivaren anmäla arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret. ArPL-avgiften räknas utifrån de ArPL-löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret varje månad.  

ArPL-lönen är i huvudsak densamma som bruttolönen till arbetstagarna. Lönerna ska anmälas enligt godkända inkomstslag till inkomstregistret. 

Arbetsgivaren betalar inte ArPL-avgiften ensam, utan arbetstagarna betalar en del av den. År 2020 är arbetsgivarens andel i genomsnitt 16,95 procent (1.1.-30.4.) och 14,35% (1.5.-31.12.) av bruttolönesumman.

ArPL-avgift, % av lönerna

2019

2020

Genomsnittlig ArPL-avgift

24,4

1.1.-30.4.   24,4 %
1.5.-31.12. 21,8 %

ArPL-grundavgift

25,2

1.1.-30.4.   25,3 %                  1.5.-31.12. 22,7 %

 

ArPL-avgiften är beroende av den valda förfallodagen. ArPL-avgiften förfaller i regel den sista dagen i den månad som följer på lönebetalningen. Du kan även välja att betalningen förfaller under den andra månaden som följer på lönebetalningsdagen. I sådant fall sätts en försäkringsavgiftsränta till avgiften under den andra månaden.

Även storleken på ditt företag, hur länge du varit kund hos Ilmarinen samt hur mycket du får i kundåterbäring inverkar på den fastställda ArPL-avgiften. 

 • I pensionsärenden är arbetsgivarens storlek bunden till den faktiska lönesumman. Om din lönesumma är stor, cirka 2,08 miljoner euro, är du en storarbetsgivare. Då är din arbetspensionsavgift förutom avgiftsprocenten även beroende av avgiftsklassen. Avgiften som grundar sig på avgiftsklassen är en invalidpensionsavgift, med vilken du finansierar dina arbetstagares invalidpensioner. Det lönar sig således att se till arbetstagarnas välbefinnande, helt bokstavligen.
 • Kundåterbäringen är en gottgörelse som du får av oss och som minskar din avgift. Ilmarinens kunder har fått de bästa kundåterbäringarna i branschen. Tack vare en god solvens och kostnadseffektivitet har vi kunnat ge våra kunder stora kundåterbäringar. Kundåterbäringen räknas på våren och den beaktas i ArPL-fakturan som bildas efter avräkningen.
 • Om din lönesumma når upp till den lön som storarbetsgivare betalar, får du en nedsättning av avgiftsförlustandelen. Om din lönesumma eller koncernens lönesumma uppgår till minst 5 miljoner euro, får du även mängdrabatt. Mängdrabatten räknas på våren och den beaktas i ArPL-fakturan efter avräkningen. Mängdrabatten syns då du loggar in i vår webbtjänst.


ArPL-avgiftens delar

ArPL-avgiften består av sex delar och av dem används två för att samla in medel för finansiering av ålders- och invalidpensioner. Den största delen utgörs av utjämningsdelen, med vilken man finansierar bl.a. familjepensioner och indexförhöjningar på samtliga pensioner. De övriga delarna används för administrationen av pensioner och för att täcka avgiftsförluster. Kundåterbäringen är en rabatt som vi beviljar våra kunder och som minskar ArPL-avgiften.

Den genomsnittliga ArPL-avgiftsprocentens delar, % av lönen

 

2019

2020

Ålderspension

3,5

3,5

Invalidpension

0,9

1,0

Utjämningsdel

19,8

19,9

Övriga delar

0,8

0,7

Kundåterbäring, dvs. avgiftsnedsättning

- 0,6

- 0,7

Genomsnittlig ArPL-avgift

24,4

1.1.-30.4.     24,4   1.5.-31.12.   21,8 

Sedan 1.1.2017 har arbetstagarnas pensionsförsäkringsavgift varit lika stor i alla åldersklasser. För 53–62-åriga arbetstagare är avgiftsandelen emellertid större än för andra åldersgrupper under övergångsperioden, dvs. fram till utgången av 2025, eftersom de intjänar en större pension än andra under denna tid. Den högre avgiftsprocenten tillämpas från ingången av den månad som följer efter att arbetstagaren fyllt 53 år fram till utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 63 år.

Arbetstagarens avgiftsandel, % av lönen

2019

2020

17-52-åriga arbetstagare 

6,75

7,15

53-62-åriga arbetstagare

8,25

8,65

63-67-åriga arbetstagare

6,75

7,15

Innehåll arbetstagarens andel från hans eller hennes lön också då:

 • arbetstagaren utöver lön även får pension
 • du har tecknat en frivillig ArPL-försäkring åt arbetstagaren för utlandsarbete eller ett förtroendeuppdrag
 • du har försäkrat arbetstagaren frivilligt, även om hans eller hennes lön är under ArPL-gränsen (den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten år 2020 är en lön på 60,57 euro i månaden, år 2019 59,36 euro i månaden).

Alla löner ska anmälas till inkomstregistret.

Se socialskyddsavgifterna här ›

Kundåterbäringen är en rabatt som beviljas avtalsarbetsgivare på våren. Beloppet av den kundåterbäring som utdelas är beroende av hur effektiv vår verksamhet är och av placeringsavkastningen. Kundåterbäringen räknas på våren och den beaktas i ArPL-faktureringen efter avräkningen. Återbäringens storlek per försäkring är beroende av kundföretagets storlek och kundförhållandets längd i Ilmarinen.  För nya företag, eller företag som flyttar över sin försäkring från ett annat bolag, börjar det inflyta kundåterbäring genast när kundrelationen börjar.

Kundåterbäringarna som betalas 2019 bygger på nya beräkningsgrunder. Ilmarinens nya kundåterbäringsmodell grundar sig i allt större utsträckning på kundens lönesumma. Återbäringsgrunderna beaktar mer jämlikt än tidigare både gamla och nya kunder.

Du ser kundåterbäringen då du loggar in i webbtjänsten. 

Dina återbäringar är beroende av:

 • hur länge du har varit avtalsarbetsgivare i Ilmarinen, dvs. hur länge din ArPL-försäkring i Ilmarinen har varit i kraft,
 • hur stor arbetsgivare du är (lönesumman till arbetstagarna inverkar på kundåterbäringens belopp),
 • du är en avtalsarbetsgivare eller en tillfällig arbetsgivare (kundåterbäringen gäller inte tillfälliga arbetsgivare)

Kundåterbäringen gäller dig fr.o.m. den dag när din ArPL-försäkring börjar i Ilmarinen. Du får återbäring första gången det andra försäkringsåret. Du får återbäring fastän du skulle flytta över din försäkring till ett annat arbetspensionsbolag. I fortsättningen får kunden återbäring för det år när försäkringen upphör enligt samma grunder som när försäkringen fortsätter. På grund av bolagsspecifika skillnader är den återbäring som betalas efter det år när försäkringen upphörde ungefär hälften av den tidigare återbäringen. Efteråterbäring betalas till kunden högst tre år efter att försäkringen sagts upp. De nya bestämmelserna om efteråterbäring tillämpas på försäkringar som upphör i samband med överföring efter den 31 december 2016. 

Utbetalning av kundåterbäring är ett tecken på att Ilmarinen är solvent och att vi lyckats med vår placeringsverksamhet: placeringsintäkterna täcker alla kostnader och avkastningen räcker även till annat än löpande och kommande pensioner. Avkastningen betalas då som återbäring till våra kunder. 

Avtalsarbetsgivarens storlek inverkar på ArPL-avgiften. För tillfälliga arbetsgivare är arbetsgivarens storlek inte av betydelse, eftersom tillfälliga arbetsgivare endast betalar ArPL-grundavgiften.

Lönesumman granskas varje år och den avgör om arbetsgivaren betraktas som en liten eller stor avtalsarbetsgivare. År 2020 fastställs storleken utifrån lönesumman 2018: en avtalsarbetsgivare anses vara liten, om lönesumman är mindre än 2 086 500 euro, och större om lönesumman överstiger denna summa. 

Små avtalsarbetsgivare betalar alltid endast ArPL-grundavgiften, stora avtalsarbetsgivare hör däremot till en viss avgiftsklass.

Invalidpensionsavgiften grundar sig på avgiftsklassen. Med invalidpensionsavgiften finansieras arbetstagarnas invalidpensioner och delinvalidpensioner. Avgiftens storlek är beroende av lönesumman och avgiftsklassen. Avgiftsklassen är å sin sida beroende av beloppet av de invalid- och delinvalidpensioner som betalas till dina arbetstagare.

Det finns elva avgiftsklasser. I den minsta avgiftsklassen betalar du minst invalidpensionsavgifter, i den största mest. Du hör till den minsta avgiftsklassen, om dina arbetstagare har beviljats endast få invalid- och delinvalidpensioner under två kalenderår. Invalidpensionsavgifterna år 2020 grundar sig på de pensioner som betalas dina arbetstagare åren 2017 och 2018, avgifterna år 2019 på de pensioner som betalas åren 2016 och 2017. Även omstruktureringar inverkar på avgiftsklassen.

I tabellen ser du hur stor din invalidpensionsavgift är om lönesumman är 5 miljoner euro eller mer. Om din lönesumma är mindre eller om du vill ha mer information om avgiftsklasserna, läs broschyren ArPL-avgiften för storföretag. 

Invalidpensionsavgift, euro per år och % av lönesumman

Lönesumma

5 mn

15 mn

60 mn

Avgiftsklass

Avgift, e

Avgift, %

Avgift, e

Avgift, %

Avgift, e

Avgift, %

11

71 000

1,4

429 000

2,9

3 300 000

5,5

10

66 000

1,3

367 000

2,4

2 700 000

4,5

9

61 000

1,2

305 000

2,0

2 100 000

3,5

8

58 000

1,2

258 000

1,7

1 650 000

2,8

7

56 000

1,1

227 000

1,5

1 350 000

2,3

6

53 000

1,1

196 000

1,3

1 050 000

1,8

5

52 000

1,0

172 000

1,1

810 000

1,4

Grundklass 4

50 000

1,0

150 000

1,0

600 000

1,0

3

48 000

1,0

128 000

0,9

390 000

0,7

2

47 000

0,8

99 000

0,7

189 000

0,3

1

41 000

0,8

85 000

0,6

54 000

0,1

Genom att logga in i webbtjänsten ser du hur avgiftsklassen inverkar på försäkringsavgiften för att kunna uppskatta hur stor invalidpensionsavgift du bör bereda dig för. Vid behov får du även en bedömning redan tidigare avgiftsfritt från vår kundtjänst, tfn 010 284 3722.

Om du är bekymrad över avgiftsklassen, lönar det sig att utnyttja Ilmarinens verktyg för att förbättra välbefinnandet i arbetet. Vi står gärna till tjänst i arbetshälsoärenden. 

Läs mer om våra arbetshälsotjänster ›

ArPL-avgiften förfaller i regel den sista dagen i den månad som följer på lönebetalningen.

Du kan ändra ArPL-avgiftens förfallodag till den andra månaden som följer efter lönebetalningen i vår webbtjänst. I sådant fall läggs det en försäkringsavgiftsränta till försäkringsavgiften för den andra månaden. 

I Palkka.fi-tjänsten förfaller ArPL-avgiften alltid den sista dagen i den månad som följer på lönebetalningen.

Ränta, % av avgifterna

 

2019

2018

Försäkringsavgiftsränta 

1.1–30.6.

2,0

2,0

 

Ta i bruk nätfaktura

Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön.