Arbetstagarens sociala trygghet

Teckna en ArPL-försäkring

Som arbetsgivare sköter du om dina arbetstagares pensionsskydd och deras övriga sociala trygghet. Som företagare sköter du om ditt pensionsskydd själv. Det ordnar du genom att betala dina socialförsäkringsavgifter i tid.

Pensionsskyddet utgör en del av den sociala tryggheten i Finland. Vi omfattas av den då vi arbetar eller bor i Finland. Som arbetsgivare är det din uppgift att ordna pensionsskydd och annan social trygghet och som företagare ordnar du detta åt dig själv. Det ordnar du enkelt genom att betala behövliga socialförsäkringsavgifter, som framgår av tabellen nedan.

Om du inte sysselsätter andra än dig själv, läs mer om social trygghet för företagare.

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2019

Arbetsgivarens ArPL-avgiftsprocent

 Arbetsgivarens ArPL-avgiftsprocent   2020 2019

ARBETSGIVARE MED FÖRSÄKRINGSAVTAL
Minst en fast anställd arbetstagare eller en lönesumma på minst 8 676 € under ett halvt år.

Lönesumman år 2018 är mindre än 2 086 500 € 25,3 % (1.1.-30.4.)                          22,7 % (1.5.-31.12.) 25,2 %
Lönesumman år 2018 är större än 2 086 500 € på avgiften inverkar även invalidpensioner som beviljats företagets anställda på avgiften inverkar även invalidpensioner som beviljats företagets anställda
TILLFÄLLIG ARBETSGIVARE
Lönesumman är mindre än 8 676 € under ett halvt år och det finns inte fasta anställda.
  25,3 % (1.1.-30.4.)                           22,7 %  (1.5.-31.12.) 25,2 %
ARBETSTAGARENS PENSIONSAVGIFT
Arbetsgivaren tecknar en ArPL-försäkring, av vilken arbetstagaren betalar en del. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens avgiftsandel i samband med lönebetalningen och redovisar hela avgiften till oss.
17–52-åringar 7,15 % 6,75 %
53–62-åringar 8,65* % 8,25* %
63–67-åringar 7,15 % 6,75 %

*) Avgiftsprocenten för arbetstagare över 53 år träder i kraft från ingången av den månad som följer efter att arbetstagaren fyllt 53 år och fortsätter fram till slutet av den kalendermånad, under vilken arbetstagaren fyller 63 år.

FöPL- och ArPL-gränser

Försäkring 2020 2019
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns
FöPL 7 958,99 € 180 750,00 € 7 799,37 € 177 125,00 €
ArPL 60,57 € - 59,36 € -

FöPL-försäkringen har en nedre och en övre gräns, ArPL-försäkringen en nedre gräns. Gränserna för FöPL gäller arbetsinkomsten och gränsen för ArPL lönesumman. Om gränsen överskrids, bör du teckna en försäkring.

Teckna en FöPL-försäkring    Teckna en ArPL-försäkring

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

Avgift år 2020, % Avgift år 2019, %
1,34 % 0,77 %

Som arbetsgivare betalar du socialskyddsavgift, dvs. sjukförsäkringsavgift för 16–67-åriga arbetstagare. Betala den till skattemyndigheterna samtidigt som du redovisar förskottsinnehållningen av skatt.

Den försäkrades sjukförsäkringsavgift

Betalas av 2020, avgift, % 2019, avgift, %  
Företagare 1,33 % 1,77 % Avgiften fördelas så här:
1,18 % dagpenningsavgift
0,15 % företagarens tilläggsfinansieringsandel
0 % sjukvårdsavgift
Arbetstagare 1,86 % 1,54 %

Avgiften fördelas så här:
1,18 % dagpenningsavgift
0,68 % sjukvårdsavgift

Pensionstagare 1,65 % 1,61 %  

Avgiften ingår i förskottsinnehållningsprocenten och gäller både företagare och arbetstagare.

Olycksfalls- och yrkessjukdoms-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar

Försäkring Betalas av 2020, avgift, % 2019, avgift, %

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, i genomsnitt

Premieprocenten är beroende av löner och hur riskfyllt arbetet är.
Teckna en försäkring i ett skadeförsäkringsbolag.

Arbetsgivare 0,70 % 0,70 %

Arbetslöshetsförsäkring, i genomsnitt

Premieprocenten är beroende av lönesumman.
Teckna en försäkring i Arbetslöshetsförsäkringsfonden för arbetstagare som är 17–64 år.

Arbetsgivare med en lönesumma på högst 2 125 500 € 0,45 % 0,50 %
Arbetsgivare med en lönesumma som överstiger 2 125 500 € 1,70 % 2,05 %
Arbetstagare 1,25 % 1,50 %
Arbetsgivares premie för delägare 0,45 % 0,50 %
Delägare 0,65 % 0,78 %

Grupplivförsäkring, i genomsnitt

Teckna en grupplivförsäkring automatiskt samtidigt som du tar en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Skadeförsäkringsbolaget uppbär premien tillsammans med ovan nämnda försäkring och redovisar den till Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool. Ersättningshandläggningen sköts vid Olycksfallsförsäkringscentralen, http://www.trhv.fi/se/startsida/ eller http://www.tvk.fi/sv/.

Arbetsgivare 0,07 % 0,07 %

Indextal och livslängdskoefficient

  2020 2019
Lönekoefficient 1,446 1,417
Arbetspensionsindex 2617 2585
Livslängdskoefficient 0,95404
(f. 1958)

0,95722
(f. 1957)

Lönekoefficienten inverkar på inkomsternas penningbelopp och FöPL-arbetsinkomsten. Arbetspensionsindexet inverkar på pensionernas belopp. Livslängdskoefficienten minskar pensionen då livslängden ökar.

Räntor

Ränta  Tidsperiod  2020 2019 
 Försäkringsavgiftsränta, ArPL*  1.1.–30.6.  2,0 %  2,0 %
 1.7.–31.12.    2,0 %
 Försäkringsavgiftsränta, FöPL*  1.1.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Dröjsmålsränta   1.1.–30.6.  8,0 %  8,0 %
 1.7.–31.12.         8,0 %

*Försäkringsavgiftsräntan fastställs två gånger om året enligt räntedagarna 15.11 och 15.5 och de träder i kraft 1.1 och 1.7. Vid beräkningen av FöPL-försäkringsavgiften är försäkringsavgiftsräntan densamma hela året.

Arbetstagarens socialskyddsavgift och fyra försäkringar – arbetsgivarens minneslista

Huruvida du är en tillfällig arbetsgivare eller en arbetsgivare med försäkringsavtal inverkar mest på det hur du anordnar pensionsskyddet och den övriga sociala tryggheten. Som tillfällig arbetsgivare ordnar du ofta enbart pensionsskydd, medan du som avtalsarbetsgivare i allmänhet också anordnar annan social trygghet. Teckna då fyra försäkringar och betala socialskyddsavgiften.

Ta reda på om du är en tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare

 De fyra försäkringar som du behöver är

  • pensionsförsäkring för arbetstagare, dvs. ArPL-försäkring
  • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
  • grupplivförsäkring och
  • arbetslöshetsförsäkring.

Betala därtill arbetsgivarens socialskyddsavgift, dvs. sjukförsäkringsavgiften till skattemyndigheten.

Försäkringarna ger trygghet åt din arbetstagare och hans eller hennes familj, om arbetstagaren skadas, avlider eller blir arbetslös, samt då han eller hon slutar arbeta och går i ålderspension. Eftersom den sociala tryggheten bygger på dessa försäkringar, är de lagstadgade, dvs. obligatoriska. Avgifterna utgör alltid en viss procent av inkomsterna och procenten är densamma i alla försäkringsbolag. Avgiften minskas emellertid av avgiftsnedsättningar, bl.a. kundåterbäringar, som i Ilmarinen är på en konkurrenskraftig nivå.

En ArPL-försäkring kan du teckna hos oss och en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du av vår samarbetspartner OP. Du behöver inte teckna en grupplivförsäkring separat, utan du tar den automatiskt i samband med olycksfallsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkring fås endast från ett ställe, Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR).

 

Sköt om pensionsskyddet, teckna en ArPL-försäkring