ArPL-avgift för storarbetsgivare

Som storarbetsgivare påverkas dina arbetspensionsavgifter av dina arbetstagares arbetsförmåga, företagets storlek dvs. lönesumma och dina rabatter. Ju färre arbetstagare som får invalidpension, desto lägre är avgiften.

Vilka räknas som storarbetsgivare och vad består ArPL-avgiften av?

År 2021 räknas du som storarbetsgivare om företagets lönesumma 2019 överskred 2 125 500 euro. Om företagets lönesumma 2019 låg under 2 125 500 euro är du en liten arbetsgivare.

För dig som är storarbetsgivare påverkas ArPL-avgiften av antalet arbetstagare som beviljats invalidpension. Det avgör vilken avgiftsklass ditt företag tillhör.

Kundåterbäringen och rabatten på avgiftsförlustdelen minskar din försäkringsavgift. Du kan även få omkostnadsrabatt om din lönesumma överskrider fem miljoner euro.

Läs mer om kundåterbäringar >

Som storarbetsgivare tillhör du en avgiftsklass

Som storarbetsgivare tillhör du alltid en viss avgiftsklass. Vilken avgiftsklass det är beror på hur många av din arbetstagare som beviljats invalid- och delinvalidpension.

Avgiftsklassen påverkar din ArPL-försäkringsavgift och mer specifikt dess invalidpensionsdel, det vill säga invalidpensionsavgiften. Företagets storlek avgör i sin tur avgiftsklassens vikt, det vill säga hur mycket den påverkar din ArPL-avgift.

Avgiftsklass 

Ju fler invalid- och delinvalidpensioner dina arbetstagare har beviljats, desto högre är företagets avgiftsklass.

Det finns totalt elva avgiftsklasser. Avgiftsklass fyra är grundklassen, där risken för arbetsoförmåga ligger på genomsnittsnivå.

Om ditt företags avgiftsklass är tre eller lägre betalar du en lägre invalidpensionsavgift. Om avgiftsklassen är fem eller högre betalar du en högre invalidpensionsavgift. Avgiftsklass fyra påverkar inte invalidpensionsavgiftens storlek.

Att satsa på dina arbetstagares arbetsförmåga kan ge dig betydande besparingar på ArPL-försäkringsavgifterna.

Ju större ditt företags lönesumma var för två år sedan, desto mer påverkar avgiftsklassen ArPL-avgiftens invalidpensionsdel.

Om lönesumman 2019 var minst 34 008 000 euro fastställs invalidpensionsavgiften helt och hållet utifrån avgiftsklassen. Om lönesumman var mindre än så påverkar avgiftsklassen bara en del av din invalidpensionsavgift, medan resten fastställs enligt grundklassen 4, det vill säga påverkar inte storleken på din invalidpensionsavgift.

I nedanstående tabell  ser du hur företagets storlek påverkar invalidpensionsavgiften. Ju större företagets lönesumma är, desto mer påverkar avgiftsklassen din invalidpensionsavgift.

Lönesumma 5 milj. € 15 milj. € 30 milj. € 60 milj €
Avgiftsklass Avgift 1000 €/år Avgift, % av lönesumman Avgift 1000 €/år Avgift, % av lönesumman Avgift 1000 €/år Avgift, % lönesumman Avgift 1000 €/år Avgift, % lönesumman
11 84 1,7 507 3,4 1 776 5,9 3 960 6,6
10 79 1,6 434 2,9 1 462 4,9 3 240 5,4
9 74 1,5 362 2,4 1 147 3,8 2 520 4,2
8 69 1,4 307 2,0 911 3,0 1 980 3,3
7 67 1,3 271 1,8 753 2,5 1 620 2,7
6 64 1,3 235 1,6 596 2,0 1 260 2,1
5 62 1,2 205 1,4 470 1,6 972 1,6
Grundklass 4 60 1,2 180 1,2 360 1,2 720 1,2
3 58 1,2 155 1,0 250 0,8 468 0,8
2 56 1,1 133 0,9 155 0,5 252 0,4
1 55 1,1 115 0,8 77 0,3 72 0,1

 

Exempel: Om din lönesumma 2019 var

  • 5 miljoner euro, fastställs 9 % av din invalidpensionsavgift 2021 enligt avgiftsklassen och 91 % enligt grundklassen.
  • 15 miljoner euro, fastställs 40 % av din invalidpensionsavgift 2021 enligt avgiftsklassen och 60 % enligt grundklassen.
  • 30 miljoner euro, fastställs 87 % av din invalidpensionsavgift 2021 enligt avgiftsklassen och 13 % enligt grundklassen.
  • över 34 008 000 euro, fastställs 100 % av din invalidpensionsavgift 2021 enligt avgiftsklassen.

Så här beräknar vi din avgiftsklass

Vi beräknar din avgiftsklass årligen. Din avgiftsklass påverkas av invalid- och delinvalidpensioner som beviljats dina anställda för två och tre år sedan.

Avgiftsklassen beräknas etappvis enligt följande:

  1. Först beräknar vi företagets pensionsutgifter för två och tre år sedan beroende på hur många invalid- och delinvalidpensioner som beviljats företagets arbetstagare.
  2. Utifrån pensionsutgifterna fastställs företagets riskförhållande under åren i fråga. Riskförhållandet beskriver storleken på företagets pensionsutgifter jämfört med genomsnittliga teoretiska pensionsutgifter hos företag av motsvarande storlek.
  3. Därefter beräknar vi en avgiftsklasskoefficient som utgör ett genomsnitt för riskförhållandet under de aktuella åren. Avgiftsklasskoefficienten avgör vilken avgiftsklass ditt företag tillhör under året.

Avgiftsklassen är företags- och pensionsbolagsspecifik. Därför är avgiftsklassen densamma för alla dina försäkringar hos Ilmarinen. Om ditt företag har försäkringar hos olika pensionsbolag beräknar varje pensionsbolag separat en avgiftsklass för ditt företag.

I denna tabell ser du vilket års avgiftsklass beviljade invalidpensioner påverkar. 

Beviljandeåren för invalidpensioner som beaktas vid avgiftsklassberäkningen 2018–2024

År då invalidpension beviljades Påverkar avgiftsklassen för år
2016 2018 och 2019
2017 2019 och 2020
2018 2020 och 2021
2019 2021 och 2022
2020 2022 och 2023
2021 2023 och 2024

 

Pensionsutgift 

Vi beräknar företagets pensionsutgifter för två och tre år sedan beroende på hur många invalid- och delinvalidpensioner som beviljats företagets arbetstagare. Pensionsutgiften inriktas alltid på året då pensionen beviljats, det vill säga det år då arbetstagaren fått sitt pensionsbeslut. Insjuknandet, det vill säga pensionsfallet, kan ha skett flera år innan dess.

Pensionsutgiften utgörs av det för årets sista dag beräknade pensionsansvaret för oss att betala ut invalidpension till din arbetstagare fram till den lägsta pensionsåldern. Därför påverkas pensionsutgiften för en enskild invalidpension i första hand av den pensionerade arbetstagarens ålder och pensionsbelopp.

När vi beräknar företagets pensionsutgift beaktar vi endas nya permanenta invalid- och delinvalidpensioner. Tillfälliga beslut eller invalidpensioner för viss tid, det vill säga rehabiliteringsstöd och partiella rehabiliteringsstöd, beaktas inte vid beräkning av företagets pensionsutgift.

Pensionsutgiften inkluderar inte heller invalidpensioner som beviljats din arbetstagare i vissa undantagsfall. Till dem hör olyckor på fritiden, olyckor i spårtrafiken, patientskador och under vissa förutsättningar även pensioner till funktionshindrade personer.

Dina arbetstagares arbetslivspensioner påverkar inte pensionsutgiften och därmed inte heller ditt företags avgiftsklass . Inte heller företagets storlek påverkar pensionsutgiften.

Denna tabell visar hur invalidpensioner påverkar företagets pensionsutgift.

Delinvalidpensioner som påverkar pensionsutgiften 

Årende Påverkar riskförhållandet Undantagen Tillägsinformation
Invalidpension Ja Om personen avlider samma år som pensionen beviljades (1) eller ifall personen avlider under året då pensionen har beviljats eller pensionen har beviljats år 2021 eller efter, men betalningen av pensionen har inte påbörjats under påföljande år efter
pensionen beviljats (2)
(2) Ifall betalningen av en dylik pension påbörjas senare, tas den tidpunkt då pensionen betalas i betraktande vid beräknande av kommande årens avgiftsklasser
Delinvalidpension Ja Om personen avlider samma år som pensionen beviljades (1) eller ifall personen avlider under året då pensionen har beviljats eller pensionen har beviljats år 2021 eller efter, men betalningen av pensionen har inte påbörjats under påföljande år efter
pensionen beviljats (2)
Delinvalidpensionen ändras till 
invalidpension eller tvärtom
Nej Om personen avlider samma år som pensionen beviljades  
Rehabiliteringsstöd Nej    
Partiellt rehabiliteringsstöd Nej    
Pensionen har beviljats på samma grunder som tidigare, dvs. personen återvänder till heltidsarbete efter invalidpensionen men förlorar sin arbetsförmåga av samma orsaker som tidigare Nej    
Pensionen lämnas vilande, dvs. personen återvänder till heltidsarbete i högst två års tid, varefter rätten till pension upphör Nej    
Pensionen upphör Nej    

 

Hur mycket invalidpensionen påverkar pensionsutgiften beror på två saker: arbetstagarens ålder när pensionen börjar och hur stor pensionen är. Med nedanstående tabell kan du uppskatta pensionsutgiften för en arbetstagare. Tabellen bygger på antagandet att arbetstagaren är född i juni.

Pensionsutgiften beräknar du genom att multiplicera arbetstagarens årliga pensionsbelopp med koefficienten enligt tabellen. Koefficienten beror på arbetstagarens ålder. Som årligt pensionsbelopp kan du använda ungefär hälften av arbetstagarens årslön.

Anställdas ålder, år Koefficient
17        12,06  
18        12,24  
19        12,41  
20        12,57  
21        12,72  
22        12,86  
23        12,99  
24        13,11  
25        13,22  
26        13,31  
27        13,39  
28        13,45  
29        13,50  
30        13,53  
31        13,55  
32        13,55  
33        13,55  
34        13,52  
35        13,47  
36        13,40  
37        13,32  
38        13,19  
39        13,06  
40        12,91  
41        12,74  
42        12,55  
43        12,33  
44        12,09  
45        11,82  
46        11,52  
47        11,17  
48        10,82  
49        10,44  
50        10,03  
51          9,54  
52          9,07  
53          8,55  
54          8,00  
55          7,37  
56          6,74  
57          6,01  
58          5,35  
59          4,66  
60          3,72  
61          2,72  
62          1,65  
63          0,49  

Ju äldre arbetstagaren är när invalidpensionen beviljas, desto lägre är pensionsutgiften. I nedanstående figur ser du hur åldern påverkar pensionsutgiften med ett pensionsbelopp på 1 000 €/mån.

imagexooeo.png

Invalidpensionsansvarets fördelning mellan olika arbetsgivare

Det är möjligt att en arbetstagares tidigare arbetsgivare ansvarar för pensionsutgiften tillsammans med dig. Vem som ansvarar för pensionsutgiften och invalidpensionen beror på när pensionsfallet inträffade, det vill säga när din arbetstagare insjuknade och förlorade sin arbetsförmåga.

Om din arbetstagare bara har arbetat för ditt företag och inte har fått några sociala förmåner under de två kalenderåren före insjuknandet ansvarar ditt företag för hela pensionsutgiften och invalidpensionen.

Om din arbetstagare har arbetat för en annan arbetsgivare eller fått sociala förmåner under de två föregående kalenderåren minskar pensionsutgiften som ditt företag ansvarar för. Pensionsutgiften fördelas mellan arbetstagarens arbetsgivare under de två kalenderåren som föregick insjuknandet i proportion till den utbetalda lönen.

Om din arbetstagare inte har arbetat för ditt företag under de två åren som föregick pensionsfallet ansvarar inte ditt företag för pensionsutgiften eller invalidpensionen, även om arbetstagaren är anställd hos ditt företag när invalidpensionen beviljas.

Riskförhållande

Företagets riskförhållande är förhållandet mellan företagets faktiska pensionsutgift och en genomsnittlig teoretisk invalidpensionsutgift för företag av motsvarande storlek.

Vid beräkning av företagets avgiftsklass beräknar vi alltid riskförhållandet utifrån företagets pensionsutgift för två och tre år sedan. Avgiftsklassen för 2021 har beräknats utifrån riskförhållandena för 2019 och 2018.

Avgiftsklasskoefficient och avgiftsklass

Det genomsnittliga riskförhållandet för de två på varandra följande åren kallas för avgiftsklasskoefficient. Den avgör vilken avgiftsklass ditt företag tillhör under året.

Om ditt företags koefficient ligger mellan 0,80 och 1,19 tillhör företaget avgiftsklass 4. Om koefficienten är 1,20 eller högre är avgiftsklassen 5 eller högre och om den är under 0,80 är avgiftsklassen 3, 2 eller 1.

Din avgiftsklasskoefficient för 2021 och därmed din avgiftsklass bygger det genomsnittliga riskförhållandet för 2019 och 2018.

Nedanstående tabell visar hur avgiftsklasskoefficienten avgör din avgiftsklass för 2021.

Avgiftsklass Avgiftsklasskoefficient, dvs. det genomsnittliga r
iskförhållandet under två år
11 minst 5
10 4,00 - 4,99
9 3,00 - 3,99
8 2,50 - 2,99
7 2,00 - 2,49
6 1,50 - 1,99
5 1,20 - 1,49
Perusluokka 4 0,80 - 1,19
3 0,50 - 0,79
2 0,20 - 0,49
1 mindre än 0,2

Avgiftsklassen vid olika förändringar

Din avgiftsklass kan förändras om företagets lönesumma förändras, om du byter pensionsbolag eller om ditt företag är delaktigt i ett företagsförvärv.

Om du helt eller delvis överför ditt företags ArPL-försäkringar till ett annat pensionsbolag kommer avgiftsklassen och uppgifterna som påverkar den att överföras med försäkringen.

Om du överför din försäkring till Ilmarinen kontrollerar vi först om ditt företag har andra försäkringar hos oss och i så fall hur deras uppgifter påverkar beräkningen av avgiftsklassen och beaktar dem i beräkningen. Därefter fastställer vi en avgiftsklass för ditt företag. Denna nya avgiftsklass träder i kraft från ingången av följande kalenderår eller från dess att försäkringen överförs, om du byter pensionsbolag vid årsskiftet.

Om ditt företag inte har andra försäkringar hos oss fastställer vi din avgiftsklass utifrån de avgiftsklassuppgifter som vi fått från ditt föregående pensionsbolag.

Om du överför ditt företags försäkringar till Ilmarinen mitt under ett år är avgiftsklassen densamma som hos ditt föregående pensionsbolag fram till ingången av nästa kalenderår.

Rabatter

Som storarbetsgivare får du olika rabatter på din försäkringsavgift. Förutom kundåterbäringen får du rabatt på avgiftens avgiftsförlustdel. Om ditt företag eller en koncern som ditt företag ingår i har en lönesumma på mer än 5 miljoner euro får du dessutom omkostnadsrabatt.

Läs mer om kundåterbäringar på sidan om ArPL-avgiften och hur den bestäms >

Avgiftsförlustdelen är en av ArPL-avgiftens delar . Denna avgiftsförlustdel är mindre för stora arbetsgivare än för små, eftersom risken för insolvens är mindre bland stora arbetsgivare. Denna rabatt kallas för avgiftsförlustrabatten och ges till dig som är storarbetsgivare och avtalsarbetsgivare.

Beräkningsprinciperna för företagets avgiftsförlustdel och rabatten är gemensamma för alla arbetspensionsbolag. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer gränsen för vilken lönesumma som ger rätt till rabatten och rabattens storlek årligen.

Läs mer om hur ArPL-försäkringsavgiften fastställs >

Avgiftsförlustrabatten är en viss procentandel av ditt företags ArPL-löner. Rabatten beaktas automatiskt i ditt företags försäkringsavgifter som beräknas utifrån dina löneanmälningar till inkomstregistret.

Ju större ditt företag är, desto större är avgiftsförlustrabatten. Som storarbetsgivare fastställs storleken utifrån lönesumman för två år sedan, det vill säga företagets storlek 2021 bygger på lönesumman för 2019.

Den slutgiltiga avgiftsförlustrabatten beror därmed på din rabattprocent och på företagets storlek. I nedanstående tabell ser du din rabattprocent år 2021.

Avgiftsförlustrabatt för 2021 utifrån lönesumman

Företagets lönesumma år 2019 Din avgiftsförlustrabatt, % av lönesumman
2 125 500–34 008 000 0,201
Över 34 008 000 0,228

 

En av ArPL-avgiftens delar är omkostnadsdelen.  Som storarbetsgivare kan du även få rabatt på avgiftens omkostnadsdel, dvs. omkostnadsrabatt.

Beräkningsprinciperna för företagets omkostnadsrabatt är gemensamma för alla arbetspensionsbolag. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer gränsen för vilken lönesumma som ger rätt till rabatten och rabattens storlek årligen.

Läs mer om hur ArPL-försäkringsavgiften fastställs >

När lönesumman för ditt företag eller en koncern som ditt företag ingår i överskrider den nedre gränsen för omkostnadsrabatt har du rätt till omkostnadsrabatt följande år. Om företaget ingår i en koncern kan du ha rätt till omkostnadsrabatt även om ditt företags lönesumma ligger under den nedre gränsen. Denna lönesumma inkluderar endast löner företagets eller koncernens löner som är försäkrade hos samma arbetspensionsbolag.

Företagets omkostnadsrabatt är en procent som fastställs utifrån ditt företags eller hela koncernens lönesumma. Ju större lönesumma, desto större rabattprocent. Vi beräknar rabattbeloppet i euro enligt lönerna du betalat ut till dina arbetstagare och din rabattprocent.

Omkostnadsrabatten beräknas en gång om året i början av året. Rabatten beaktas automatiskt i den följande ArPL-avgiften som du betalar efter beräkningen. 

Endast avtalsarbetsgivare får omkostnadsrabatt. Rabatten gäller alla dina giltiga försäkringar hos oss efter att din lönesumma överskrider en viss  . Du kan även få omkostnadsrabatt för uppsagda försäkringar förutsatt att lönesumman under uppsägningsåret överskrider den nedre gränsen. 

År 2020 var den nedre gränsen för omkostnadsrabatt en lönesumma på fem miljoner euro. Om ditt företags eller din koncerns lönesumma för 2020 uppgick till mer än fem miljoner euro har du rätt till omkostnadsrabatt år 2021. Rabattprocenten har fastställts utifrån ditt företags eller koncernens lönesumma för 2020. Vi beräknar rabattbeloppet i euro utifrån lönesumman som betalats ut till din arbetstagare under 2020 och din rabattprocent. Lönesummorna inkluderar endast arbetsförhållanden som är försäkrade hos Ilmarinen.

I nedanstående tabell ser du hur lönesumman påverkar omkostnadsrabatten.

 

Företagets eller koncernens lönesumma,
mn €/2020
Omkostnadsrabatt, % av 2020 
lönesumman
Mindre än 5,0 0
5,0–5,5 0,0099
5,5–6,0 0,0198
6,0–6,5 0,0298
6,5–7,0 0,0396
7,0–7,5 0,0495
7,5–8,0 0,0595
8,0–8,5 0,0693
8,5–37,0 0,0794
37,0–40,0 0,086
40,0–45,0 0,0948
45,0–50,0 0,1019
50,0–56,0 0,1107
56,0–61,0 0,1177
61,0 – 66,0 0,1249
66,0–71,0 0,1287
71,0–76,0  0,1324
76,0–84,0 0,1385
84,0–93,0 0,1454
93,0–101,0 0,1516
101,0–109,0 0,1576
109,0–118,0 0,1645
118,0–126,0 0,1705
126,0–135,0 0,1775
135,0–151,0 0,1819
151,0–168,0 0,1869
168,0–185,0 0,1917
185,0–202,0 0,1965
202,0–219,0 0,2014
219,0–235,0 0,206
235,0–269,0 0,2157
269,0–303,0 0,2253
303,0–330,0 0,2292
330,0–360,0 0,2335
360,0–392,0 0,2382
392,0–427,0 0,243
427,0–465,0 0,2485
465,0– 0,2546

Är något oklart?

Om du vill ha mer information om ArPL-försäkringsavgifter för storarbetsgivare eller har andra frågor kring ArPL-försäkringar, kontakta din kontaktperson eller vår kundservice för storkunder. Du når vår kundservice för storkunder per telefon på numret 010 284 3721 (8.4 cent/minut) eller via e-post suurasiakasvakuutukset@ilmarinen.fi.