Så här korrigerar du en anmälan till inkomstregistret

Ett fel i en anmälan till inkomstregistret ska korrigeras utan dröjsmål, så att de rätta uppgifterna finns tillgängliga för alla som behöver dem. Om du är medveten om att det finns ett fel i din anmälan, är du skyldig att korrigera felet utan dröjsmål. Uppgifterna sparas och de kan korrigeras i inkomstregistret i 10 år.

FEL i anmälan: korrigera en felaktig anmälan i inkomstregistret

En lönebetalare är skyldig att korrigera ett fel i uppgifterna utan dröjsmål.

I de flesta fallen korrigeras ett fel i inkomstregistret genom ett ersättande förfarande. I praktiken ska alla uppgifter i den ursprungliga anmälan ges på nytt.

Gör en ersättande anmälan för samma betalningsdag som den ursprungliga anmälan.

Ett fel kan inte anmälas till inkomstregistrets eller Ilmarinens kundtjänst. Prestationsutbetalaren lämnar en ersättande anmälan.

Observera att felet i vissa fall ska korrigeras genom att makulera den felaktiga anmälan och genom att därefter göra en helt ny anmälan. Detta förfarande ska användas t.ex. om pensionsarrangemangsnumret är felaktigt, eller om du har anmält arbetstagarnas löneuppgifter som en tillfällig arbetsgivare, fastän arbetsgivaren har en gällande ArPL-försäkring.

Ersättande anmälan eller makulering och ny anmälan? (inkomstregistret.fi)

Läs mer om hur man korrigerar uppgifter (inkomstregistret.fi)

fel i lönebetalningen: anmäl ett fel i löneberäkningen till inkomstregistret

En arbetsgivare är skyldig att korrigera ett fel i sina uppgifter utan dröjsmål. Oftast korrigeras ett fel i uppgifterna i inkomstregistret med ett ersättande förfarande. Detta innebär i praktiken att du lämnar alla uppgifterna i den ursprungliga anmälan på nytt.

Gör en ersättande anmälan för samma betalningsdag som den ursprungliga anmälan.

Läs mer om hur man korrigerar uppgifter (inkomstregistret.fi)

BETALADE du ett för litet belopp? gör så här:

Lämna en ny anmälan inom fem kalenderdagar från att du betalat den del som saknades av lönen.

Anmäl uppgifterna om de löner som betalas den aktuella betalningsdagen.

betalade du ett för stort belopp? gör så här:

Ogrundad förmån: Betalade du en prestation på fel grunder, till fel person eller till ett för stort belopp?

Gör en korrigering genast när du observerade den ogrundade förmånen. Använd samma inkomstslag som i den ursprungliga anmälan och dra av den ogrundade förmånens andel av detta inkomstslag. Anmäl därtill med inkomstslaget "ogrundad förmån” den summa som betalats för mycket.

Gör en ny anmälan efter att inkomsttagaren har återbetalat den för stora prestationen. Gör anmälan inom fem kalenderdagar från det att prestationen har hänförts till rätt person med hjälp av återkravsuppgifterna. Det finns två sätt att återkräva betalningen: brutto- och nettoinkasso.

Närmare anvisningar finns på inkomstregistrets webbplats

En betalning till ett för stort belopp kan också behandlas som förskottslön

Om du behandlar en prestation som utbetalats till ett för stort belopp som förskottslön, ska du göra en ny anmälan i samband med följande prestation.

Dra då av den prestation som betalats till ett för stort belopp från den nya betalningen. Anmäl det utbetalda beloppet.

SKA UPPGIFTERNA ERSÄTTAS ELLER MAKULERAS?

Uppgifterna i inkomstregistret kan korrigeras på två olika sätt: med en ersättande anmälan eller genom att makulera en tidigare anmälan och därefter lämna en helt ny anmälan. Makulering innebär att uppgifterna avförs ur inkomstregistret i sin helhet.

I de flesta fallen kan du korrigera den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan.

Om korrigering av uppgifterna kräver att den gamla uppgiften raderas, ska du läsa anvisningarna nedan.

När ska uppgifterna raderas, dvs. makuleras i inkomstregistret? 

Makulera anmälan om löneuppgifter alltid då du gör någon av följande korrigeringar:

 • korrigering av betalningsdag
 • korrigering av löneutbetalningsperiod
 • korrigering av kundnummer för betalare och inkomsttagare
 • korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen ställföreträdande betalare
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer
 • Korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituation för försäkring
  • Retroaktiv ändring av uppgiften Ingen försäkringsskyldighet
  • Retroaktiv ändring av uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands sociala trygghet

Då du korrigerar någon av dessa uppgifter, makulera den tidigare anmälan och lämna därefter in en ny anmälan.

Hänvisa makuleringen till rätt anmälan med inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens.

LÄS MER

Så här gör du en ersättande anmälan (inkomstregistret.fi)

Så här makulerar du uppgifter i inkomstregistret (inkomstregistret.fi)