Då din arbetstagare går i pension

Läs mer om olika pensionsslag.

Läs mer om olika pensionsslag

Kundtjänst | 010 195 000

Pensionering – vad behöver man veta?

En arbetstagare kan gå i ålderspension efter eget val vid 63–68 års ålder. Om arbetsförmågan har försvagats på grund av sjukdom eller skada, kan arbetstagaren ansöka om invalidpension. Efter pensionsreformen 2017 stiger pensioneringsåldern stegvis. De nya åldersgränserna gäller personer som är födda 1955 eller senare.

Snabbare ålderspensionsbeslut

Vi har gjort det snabbare för sökande att få pensionsbeslut genom att bevilja tillfälliga pensionsbeslut direkt efter ansökan. Som snabbast kan man få sitt pensionsbeslut samma dag om man ansöker på nätet.

Vi rekommenderar därför att man ansöker om ålderspension på nätet. På nätet ser du även ditt uppdaterade pensionsutdrag och kan kontrollera din uppskattade pension innan du ansöker. Skicka helst in din ansökan cirka en månad före pensionen ska börja.

Läs mer om när du kan gå i ålderspension

Logga in på nätet

Då din arbetstagare går i pension – gör så här:

Avsluta anställningen

Beviljande av ålderspension förutsätter att anställningen avslutas. Avtala med arbetstagaren om vilken dag anställningen slutar. Det lönar sig att avsluta anställningen i slutet av en månad, eftersom pension börjar utbetalas från ingången av en månad. På så sätt får din arbetstagare sin första pension genast efter sin sista lön, och det uppstår inga avbrott i inkomsterna.

Handled arbetstagare att söka ålderspension

Ålderspension börjar inte utbetalas automatiskt, utan arbetstagaren ska ansöka om pension. Uppmana din arbetstagare att fylla i en pensionsansökan ungefär en månad innan anställningen slutar. Pensionsansökan görs enklast på nätet.

Anmäl de slutliga inkomsterna och att anställningen upphör till inkomstregistret

När en arbetstagare går i pension kan arbetsgivaren anmäla anställningens slutdatum i samband med anmälan om slutlönen. Uppgifterna förmedlas till Ilmarinen från inkomstregistret.

Slutdatumet anmäls under inkomsttagarens noggrannare uppgifter och uppgifter om anställningsförhållandet.

Med slutlön avses lön som betalas vid anställningsförhållandets upphörande. Slutlönen kan innehålla t.ex. övertidsersättning, semesterpenning, semesterersättningar, ersättningar för outtagen arbetstidsförkortningsledighet samt andra motsvarande inkomster. I slutlönen ingår även förvärvsinkomster som betalas ut efter att anställningsförhållandet upphört, t.ex. resultatpremier.

Läs mer om inkomstregistret

Annan än ålderspension?

 

Din arbetstagare kan också ta ut annan pension än ålderspension, t.ex. partiell ålderspension eller familjepension. Arbetstagaren kan även ansöka om rehabilitering, rehabiliteringsstöd, invalidpension eller arbetslivspension.

Pensionsreformen 2017

 

Pensionerna och åldersgränserna ändrades i samband med pensionsreformen 2017. Den nedre åldersgränsen för ålderspension stiger till 65 år fram till år 2025 och det görs också ändringar i förtidspensionerna.

Pensionsslag och fortsatt arbete under tid med pension

Ålderspension

Du kan gå i ålderspension efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension – eller vid ett senare datum. Ju äldre du är när du går i pension, desto större är din pension. Arbetstagaren skickar själv sin ansökan om ålderspension till Ilmarinen.

Partiell ålderspension

Med partiell ålderspension kan du bestämma hur mycket du arbetar. Du kan ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder. Du kan gå i partiell ålderspension från 1.2.2017.

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd

Läs mer om invalidpension och rehabiliteringsstöd, om din arbetsförmåga har försämrats.

Familjepension för efterlevande make/maka och barn

Om maken eller makan eller en förälder avlider, kan den efterlevande och barnen söka familjepension. Familjepension kan beviljas den efterlevande maken eller makan och barnen till en arbetstagare och företagare. Om du blir änka eller änkling, ansöker du enklast om familjepension genom att fylla i en elektronisk ansökan.

Arbetslivspension

Läs mer om arbetslivspension, om du har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete och har en sjukdom som inverkar på din arbetsförmåga. Du kan gå i arbetslivspension från den 1 februari 2018.

Arbetet fortsätter under pensionstiden

Arbetet kan fortsätta under tid med ålderspension. ArPL-försäkringsskyldigheten gäller också 68-åriga ålderspensionstagare i anställning.

Har du redan gått i pension?