En ny arbetstagare
avlönas

Kundtjänst | 010 284 3719

En ny arbetstagare avlönas

I egenskap av arbetsgivare är det din uppgift att se till att alla de euro som dina arbetstagare intjänar utökar deras pension. Både arbetstagarnas och framtida generationers pensioner. Det ordnar du genom att teckna en pensionsförsäkring enligt ArPL för dina arbetstagare.

Då du sköter dina arbetstagares pensionsskydd, bidrar du till att bygga den sociala tryggheten i Finland. Pensionsskyddet utgör en del av den sociala tryggheten. Därför är det din rättighet att se till pensionsskyddet. Samt även din skyldighet.  

Du ansvarar för pensionsskyddet för alla arbetstagare som är 17–67 år och som du betalar minst en viss summa i lön varje månad. År 2017 är summan 58,19 euro och år 2016 något större, 57,51 euro. Du ansvarar ofta både för ordnandet av pensionsskyddet och annan social trygghet. 

Hur du ordnar pensionsskyddet är främst beroende av om du är en tillfällig arbetsgivare eller en arbetsgivare med försäkringsavtal. Oberoende av vilkendera du är, kan vi lova dig en sak. Då du ordnar pensionsskyddet med oss, får du ärendet omskött enkelt och behändigt. 

Som arbetsgivare är du antingen en tillfällig arbetsgivare eller en arbetsgivare med försäkringsavtal. Som hushållsarbetsgivare är du alltid någondera. Som tillfällig arbetsgivare ordnar du pensionsskydd genom att betala ArPL-avgift, medan du som avtalsarbetsgivare ska ta en ArPL-försäkring, dvs. en pensionsförsäkring för arbetstagare. 

Du är en tillfällig arbetsgivare om bägge nedanstående punkter stämmer för din del: 

  1. Du avlönar en eller flera arbetstagare till ditt hem, din trädgård eller skog, t.ex. en städare, målare, barnskötare, äldrevårdare, renoverare eller fastighetsskötare.
  2. Du betalar löner som sammanlagt understiger en viss summa under ett halvt år. År 2017 är denna summa 8 334 euro och år 2018 är den 8 346 euro. 

Du vet att du är en avtalsarbetsgivare redan då en av de följande punkterna stämmer för din del: 

  1. En eller flera arbetstagare arbetar i ditt hem, din trädgård eller din skog regelbundet, dvs. som städare från en månad till en annan, eller du avlönar en städare denna månad, en trädgårdsskötare nästa månad och en skogsarbetare månaden därpå.
  2. Du betalar löner som sammanlagt  överstiger en viss summa under ett halvt år. År 2017 är denna summa 8 334 euro och år 2018 är den 8 346 euro. 

Om du inte är säker på vilkendera du är, ring vår kundservice, så klarnar det.

Du ansvarar för din arbetstagares pensionsskydd när han eller hon är i en viss ålder. Du är skyldig att ordna pensionsskydd från ingången av den månad som följer efter att arbetstagaren har fyllt 17 år. Ditt ansvar upphör vid utgången av den månad, under vilken arbetstagaren fyller 68 år. 

Pensionsskyddet är på ditt ansvar också då du avlönar en pensionstagare. Detsamma gäller då du hyr ut din arbetstagare till en annan arbetsgivare. Samt även då du sänder ut din arbetstagare utomlands för att arbeta som en s.k. utsänd arbetstagare

I vissa situationer är du inte ansvarig för pensionsskyddet, även om arbetstagaren skulle arbeta åt dig.  Så är t.ex. fallet då en arbetstagare som är anställd hos ett annat företag arbetar för dig t.ex. via ett finländskt eller utländskt företag som hyr ut arbetskraft. I det fallet sköter det aktuella företaget om arbetstagarens pensionsskydd. 

Du är inte heller ansvarig för att ordna pensionsskydd då din arbetstagare arbetar för dig i egenskap av företagare. Då sköter han eller hon sitt pensionsskydd själv och för att teckna en pensions­försäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Så är fallet också då arbetstagaren äger över 30 procent av ditt företag och samtidigt arbetar för dig. FöPL-försäkring är ofta det rätta valet också då en eller flera familjemedlemmar arbetar i ditt företag.

Frilansare

En frilansare betraktas som företagare om han eller hon arbetar utan att stå i ett arbets- eller tjänsteförhållande. En frilansare som är verksam som företagare ansvarar för sin arbetspensionsavgift själv på samma sätt som företagarna.
Om det arbete som frilansaren utför emellertid uppfyller kännetecknen för ett anställningsförhållande, betraktas frilansaren som arbetstagare. Kännetecknen för ett anställningsförhållande är att arbetet utförs mot vederlag för någon annan, under dennes ledning och övervakning. Då svarar arbetsgivaren för frilansarens arbetspensionsförsäkring, och frilansarens arbetspensionsavgifter fastställs på samma sätt som avgifterna för anställda inom den privata sektorn.

En frilansare kan samtidigt arbeta både som företagare och som arbetstagare.

Du ansvarar för att ordna pensionsskydd också då du avlönar en utländsk arbetstagare till Finland. Förutom om din arbetstagare är en utsänd arbetstagare som kommer från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har ingått en konvention om social trygghet. I sådant fall ska pensionsskyddet skötas av den arbetsgivare som sänt arbetstagaren till Finland. Som ett bevis på detta har din arbetstagare ett intyg för utsända arbetstagare.  

Då din arbetstagare som kommer till Finland är en icke-utsänd arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en ArPL-försäkring på samma sätt som dina finländska arbetstagare. 

Om du däremot representerar den utländska arbetsgivaren och sänder ut din arbetstagare att arbeta i Finland, ska du teckna en ArPL-försäkring. Förutom om du sänder ut arbetstagaren till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller från ett land med vilket Finland har ingått en konvention om social trygghet. I sådant fall ska du sköta pensionsskyddet enligt praxisen i ditt land. Om du däremot skickar ut en arbetstagare till Finland från ett land med vilket Finland inte har någon konvention om social trygghet, ska du ta en försäkring endast om han eller hon kommer att arbeta i Finland längre än två år. Du kan också ansöka om befrielse från försäkringsskyldigheten från Pensionsskyddscentralen.

Din situation kan också vara sådan att arbetstagarens pensionsskydd inte är på någons ansvar, varken på ditt, arbetstagarens eller någon annans ansvar. Du kan ordna med pensionsskydd trots det. 

Det gör du genom att ta en frivillig ArPL-försäkring. Du kan ta en frivillig försäkring exempelvis för en person som sköter ett förtroendeuppdrag, t.ex. en styrelseledamot eller en revisor. Om personen är anställd hos dig, ska du inte ta en frivillig ArPL-försäkring, utan ansluta personens arvoden för förtroendeuppdraget till din normala ArPL-försäkring. Till den lagstadgade försäkringen alltså.

Som tillfällig arbetsgivare ordnar du enklast pensionsskyddet för din arbetstagare i Tjänsten för hushållsarbetsgivare. Logga in senast den 20 i den månad som följer på lönebetalningen. Då du anmäler uppgifterna om din arbetstagare i tjänsten, räknar den ut ArPL-avgiften. Betala avgiften som avslutning på din inloggning. 

Tjänsten för tillfälliga arbetsgivare

Som avtalsarbetsgivare ordnar du pensionsskyddet genom att ta en ArPL-försäkring. Ta helst en ArPL-försäkring genast, senast under den månad som följer på lönebetalningen. Du kan teckna en försäkring hos vår samarbetspartner OP. Eller på nätet. Om du redan har en ArPL-försäkring, anslut alla dina nya arbetstagare till den. 

Teckna försäkring

ArPL-försäkringsvillkor

Som tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare betalar du en ArPL-avgift, som utgör en viss procent av lönen. Din arbetstagare betalar en del av avgiften. Din uppgift är att uppbära arbetstagarens andel av hans eller hennes lön och att redovisa hela avgiften till oss. Förfarandet är detsamma då du försäkrar din arbetstagare med en frivillig ArPL-försäkring.

Du blir ansvarig för att ordna med arbetstagarens övriga sociala trygghet då du betalar mera än 1200 euro för arbete under ett kalenderår. Du behöver då ta tre försäkringar: arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och grupplivförsäkring. Om du betalar löner till ett större belopp än den gräns som skattemyndigheterna fastställt, ska du också betala socialskyddsavgift, dvs. sjukförsäkringsavgift. Efter det har din arbetstagare också sin övriga sociala trygghet i skick.