En ny arbetstagare
avlönas

Kundtjänst | 010 284 3719

Sköt om en ny arbetstagares pensionsförsäkring

Som arbetsgivare sköter du om att varje euro som din arbetstagare intjänar utökar både arbetstagarens egen och de kommande generationernas pension. Det gör du genom att teckna en pensionsförsäkring, dvs. en ArPL-försäkring för dina arbetstagare.

Pensionsskyddet utgör en del av finländarnas sociala trygghet, som du som arbetsgivare är skyldig att sköta. Du ansvarar för pensionsskyddet och den sociala tryggheten för alla arbetstagare som är 17–67 år och som du betalar minst en viss summa i lön varje månad. År 2020 är denna summa 60,57 euro i månaden (59,36 euro år 2019).

Som tillfällig arbetsgivare ordnar du pensionsskydd genom att betala ArPL-avgift, medan du som arbetsgivare med försäkringsavtal ska ta en ArPL-försäkring.

Arbetsgivaren är skyldig att teckna pensionsskydd för sin arbetstagare inom en månad från det att arbetstagaren fyllde 17 år, och ansvaret upphör vid utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 68 år.

Du ansvarar för pensionsskyddet också då

Du är inte ansvarig för pensionsskyddet om

 • din arbetstagare arbetar för dig via ett annat företag, t.ex. en arbetskraftsuthyrningsfirma
 • arbetstagaren arbetar för dig i egenskap av företagare
 • arbetstagaren arbetar för dig, men äger över 30 procent av ditt företag.

Företagare

 • En företagare ordnar sitt pensionsskydd själv genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring.
 • FöPL-försäkring är ofta det rätta valet också då en eller flera familjemedlemmar arbetar i ditt företag.

Frilansare

En frilansare kan samtidigt arbeta både som företagare och anställd. En frilansare betraktas som företagare om han eller hon arbetar utan att vara i ett arbets- eller tjänsteförhållande. En frilansare som är företagare ansvarar för sina arbetspensionsavgifter på samma sätt som andra företagare. Om det arbete som frilansare gör emellertid fyller kännetecknen på en anställning, dvs. arbetet utförs mot vederlag för någon annan under dess ledning och övervakning, betraktas frilansaren som en arbetstagare. I sådana fall ansvarar arbetsgivaren för frilansarens pensionsförsäkring enligt arbetspensionsavgifterna för arbetstagare inom den privata sektorn.

Du ansvarar för pensionsskyddet också då du avlönar en utländsk arbetstagare till Finland, förutom om din arbetstagare är en utsänd arbetstagare från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet. Om din arbetstagare är en icke-utsänd arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en ArPL-försäkring på samma sätt som dina finländska arbetstagare.

Försäkring av en utländsk arbetstagare som sänts till Finland för att arbeta

 • Om du representerar den utländska arbetsgivaren och sänder ut din arbetstagare att arbeta i Finland, ska du teckna en ArPL-försäkring. 
 • Om du sänder din arbetstagare till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, sköt din arbetstagares pensionsskydd enligt praxisen i ditt land. 
 • Om du skickar ut en arbetstagare till Finland från ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet, ska du ta en försäkring endast om han eller hon kommer att arbeta i Finland längre än två år.

Du kan även ansöka om befrielse från försäkringsskyldigheten från Pensionsskyddscentralen.

I vissa fall är inte någon skyldig att teckna en pensionsförsäkring åt arbetstagaren, men som arbetsgivare kan du ändå teckna en frivillig ArPL-försäkring åt din arbetstagare. Sådana situationer kan uppstå t.ex. då det gäller revisorer eller styrelseledamöter. Om arbetstagaren emellertid är anställd hos dig, ska du i stället för att teckna en frivillig ArPL-försäkring ansluta arbetstagarens arvoden för förtroendeuppdraget till din lagstadgade ArPL-försäkring.

Som tillfällig arbetsgivare kan du behändigt räkna ut lönerna och ordna med arbetstagarnas pensionsskydd i tjänsten Palkka.fi eller Suoratyö.fi. Tjänsten sköter alla nödvändiga anmälningar till inkomstregistret. Även ArPL-avgiften bildas genast i tjänsten. Ilmarinen skickar då ingen skild faktura.

Som avtalsarbetsgivare ska du ordna pensionsskyddet genast när du avlönar en arbetstagare i anställning eller senast i det skedet när du räknar ut arbetstagarnas löner. Lönerna ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningen. För anmälan till inkomstregistret behöver du försäkringsnumret, dvs. pensionsordningsnumret.

Om du redan har en ArPL-försäkring, anslut alla dina nya arbetstagare till den.

Då du betalar över 1 300 euro i löner under ett kalenderår, är du också skyldig att sköta annan social trygghet. Teckna då tre försäkringar:

 • olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring
 • grupplivförsäkring.

Om du betalar löner till ett större belopp än den nedre gräns som skattemyndigheterna fastställt, ska du också betala socialskyddsavgift, dvs. sjukförsäkringsavgift. 

Sommararbetare ska försäkras på samma sätt som andra 17–67-åriga anställda. 

 • Om du redan har en ArPL-försäkring, ska du även anmäla dina tillfälliga arbetstagares person- och löneuppgifter till den.
 • Om du inte har någon ArPL-försäkring, kan du sköta försäkringsärendena i skick i tjänsten Palkka.fi eller Suoratyö.fi.
 • Om du anlitar en bokföringsbyrå, kan du sköta försäkringsärendena i skick i bokföringsbyråns webbtjänst.