För vilka löner betalas ArPL-avgift?

ArPL-avgift betalas av lönen. Utifrån nedan stående uppgifter går det lätt att granska, om lön, arvode eller ersättning är ArPL-lön eller inte.

ArPL-lön är ersättning för utfört arbete. Ofta är den detsamma som arbetstagarens bruttolön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas. ArPL-lönen omfattar penninglön samt naturaförmåner. Även arbetstagarens pensionsavgift uppbärs av ArPL-lönen.

Kontrollera i tabellerna nedan, om ett visst slag av lön ingår i ArPL-lönen. Om du inte hittar det inkomstslag du söker, kontakta vår kundtjänst.

ArPL-lön är:

 • Penninglön,
 • övertidsersättning,
 • söndags- o.d. tillägg,
 • semesterlön,
 • semesterpremie,
 • semesterersättning när anställningen slutar,
 • naturaförmåner
 • och lön för sjuk- och olycksfallstid.

ArPL-avgift betalas inte för:

 • Skattefria reseersättningar,
 • verktygsersättningar
 • och skattefria dagtraktamenten.
Löneslag ArPL?
Månads-, tim-, ackords- eller premielön Ja
Lön som är under gränsen för förskottsinnehållning (t.ex. studerande) Ja
Lön för uppsägningstid under lagstadgad uppsägningstid Ja
Lön för uppsägningstid som betalas i form av skadeersättning för en längre tid än den lagstadgade tiden (avgångsbidrag, gyllene handskakning) Nej
Ersättning för uppsägning under permittering Nej
Ersättning för konkurrensbegränsning Nej
Arbetsträning, läroavtal, arbetsprövning eller utbildningsavtal, om arbetstagaren är anställd Ja
Totallönen för en arbetstagare som avlönats med hjälp av sysselsättningsstöd (sysselsättningsstöd, sammansatt stöd) Ja
Arbetsträning, arbetsprövning med arbetsmarknadsstöd, om inte i anställning Nej
Försäkringslön för arbete utomlands Ja
Lönefordringar som bevakats vid konkurs och som förfallit före konkursen Ja
Löneslag ArPL?
Semesterlön, semesterersättning, semesterpremie, förhöjning av semesterlön Ja
Semesterersättning när anställningen slutar Ja
Löneslag ArPL?
Lön för sjuktid och partiell sjukfrånvaro Ja
Lön för olycksfallstid som arbetsgivaren betalar Ja
Sjukkassans kompletteringsdagpenning Nej
Dagpenning från FPA Nej
Dagpenning från olycksfallsförsäkringen Nej
Lön under moderskapsledighet Ja
Annan avlönad frånvaro Ja
Avlönad frånvaro Nej
Löneslag ArPL?
Ersättning för kostnader föranledda av arbetets utförande vad gäller beloppen i skatteförvaltningens anvisningar (t.ex. dagpenning, verktygsersättning, kilometerersättning, måltidsersättning, övernattningstillägg, andra resekostnader) Nej
Skattepliktigt dagtraktamente Ja
Skattepliktigt dagtraktamente som betalas enligt kollektivavtal och som är större än i skatteförvaltningens anvisningar Nej
Personalbiljett, skattefria delen Nej
ersonalbiljett, skattebelagd del Ja

Löneslag

ArPL?
Resultatpremie, bonus, produktionsbonus eller -tillägg Ja
Bonus som inbetalts till personalfond eller bonus som lyfts ur fonden Nej
Aktiepremier, då förmånens värde är beroende av utvecklingen av aktiernas värde och det gått minst ett år mellan att premie utlovats och utbetalas Nej
Ersättning för betalning av skatt på aktiepremie Nej
Optionsrätt, utdelning, vinstandel Nej
ANSTÄLLNINGSARVODEN  
Mötes- eller föreläsningsarvode Ja
Initiativ-, rekryterings- eller tipsarvode Ja
Skrivararvode eller arvode för granskning av lärdomsprov Ja
ARVODEN UTAN ANSTÄLLNING  
Mötes- eller föreläsningsarvode Nej
Initiativarvode Nej
Skrivararvode eller arvode för granskning av lärdomsprov Nej
Förtroendemannaarvode eller annat arvode för förtroendeuppdrag (person i anställning eller frivilligt försäkrad) Ja
Förtroendemannaarvode (utan anställning och inte frivilligt försäkrad) Nej
Löneslag​ ArPL?
T.ex. bil-, lunch-, telefonförmån o.d. Ja
Frivillig pensionsförsäkring och sparlivförsäkring (den andel av premierna för en frivillig pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring som arbetsgivaren betalar arbetstagaren och på vilken förskottsinnehållning av skatt ska verkställas) Ja
Personalförmåner, då de inte utbetalas som vederlag för arbete *konditions- och kultursedlar Nej
Löneslag ArPL?
Tillägg för obekvämt arbete, kvällsarbete, nattarbete eller veckoslutsarbete Ja
Söndagstillägg eller övertidsförhöjning Ja
Ålders- eller tjänsteårstillägg Ja
Veckoviloersättning Ja
Utryckningsersättning, nödfallsarbetsersättning, övertidsersättning och ersättning för arbete under driftsstopp Ja
Tillägg för utjämning av arbetstiden Ja
Ersättning för beredskap, arbetstidsförkortande ledighet (s.k. pekkandendagar) och söckenhelg Ja
Gåva
* extra löneposter, t.ex. julpeng, lön för 13:e månad, tjänsteårstillägg eller -gåva
Ja
Gåva
* sedvanligt gåvoföremål eller penninggåva som ges vid bemärkelsedag eller av annan orsak
Nej
Provision Ja
Löneslag ArPL?
Lön för väntetid då en innestående betalning dröjer efter att anställningen slutat Nej
Ersättning för uppfinning i en anställning Nej
Royalty, bruksersättning Nej
Löneslag ArPL?
Betjäningsavgifter från allmänheten Ja
Lön eller arvode till idrottsutövare Nej
Ersättning till person i förskottsuppbördsregistret Nej
Ersättning till person som inte tillhör förskottsuppbördsregistret Nej
Ersättning som betalats till vårdare med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp Nej