Privathushåll som arbetsgivare

Kundtjänst | ​010 284 37195

Försäkra din arbetstagare

Då du avlönar en städare, målare, barnskötare eller annan hjälp till ditt hem eller din stuga, blir du arbetsgivare. En hushållsarbetsgivare. Att vara arbetsgivare medför förutom vissa rättigheter även skyldigheter.

En av dina uppgifter är att se till arbetstagarens pensionsskydd. Detta ska skötas efter att du betalat minst en viss summa i lön. År 2018 är denna summa 58,27 euro i månaden (58,19 euro år 2017).

Du sköter pensionsskyddet genom att betala en arbetspensionsavgift för din arbetstagare, dvs. en ArPL-avgift.  Hur du gör det, beror på om du endast tillfälligt är arbetsgivare eller en s.k. arbetsgivare med försäkringsavtal. Vanligen behöver du även ta en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för din arbetstagare. Bägge försäkringar är lagstadgade, dvs. obligatoriska. Du får göra ett hushållsavdrag för avgifterna (vero.fi).

Om din arbetstagare arbetar hos dig i egenskap av företagare eller som en arbetstagare i ett företag, är du inte hans eller hennes arbetsgivare. I sådant fall behöver du inte sköta arbetstagarens pensionsskydd eller andra arbetsgivarskyldigheter.

Som hushållsarbetsgivare är du en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare. Vilkendera du är inverkar på hur du sköter pensionsskyddet för din arbetstagare.

Du är en tillfällig arbetsgivare om bägge nedanstående punkter stämmer för din del:

  1. Du avlönar en eller flera arbetstagare till ditt hem, din trädgård eller skog, t.ex. en städare, målare, barnskötare, äldrevårdare, renoverare eller fastighetsskötare.
  2. Du betalar en viss summa i löner, som år 2018 ska vara mindre än 8 346 euro under ett halvt år (8 334 euro år 2017). 

Du blir avtalsarbetsgivare då en av de följande punkterna stämmer för din del:

  1. En eller flera arbetstagare arbetar i ditt hem, din trädgård eller din skog regelbundet, dvs. som städare från en månad till en annan eller du avlönar en städare denna månad, en trädgårdsskötare nästa månad och en skogsarbetare månaden därpå.
  2. Du betalar en viss summa i löner, som år 2018 ska vara minst 8 346 euro under ett halvt år (8 334 euro år 2017).

Om du inte är säker på vilken typ av arbetsgivare du är, ring oss. Du når vår kundtjänst på nummer 010 284 3719.

Som tillfällig arbetsgivare ordnar du enklast pensionsskyddet för din arbetstagare i Tjänsten för hushållsarbetsgivare. Logga in senast den 20 i den månad som följer på lönebetalningen. Då du anmäler uppgifterna om din arbetstagare i tjänsten, räknar den ut ArPL-avgiften. Betala avgiften som avslutning på din inloggning.

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är en viss procent av lönen. År 2018 är procenten 25,3 (25,1 år 2017). Avgiften betalas av din arbetstagare och dig. Du uppbär arbetstagarens avgiftsandel från hans eller hennes lön och redovisar hela ArPL-avgiften till oss.

Från och med den 1 januari 2017 är arbetstagarnas pensionsförsäkringsavgift lika stor i alla åldersklasser. Under övergångsperioden fram till utgången av år 2025 har arbetstagare som är 53–62 år emellertid en större avgiftsandel än andra. Detta beror på att dessa arbetstagare även intjänar en större pension under övergångsperioden. Den högre avgiftsprocenten tillämpas från ingången av den månad som följer efter att arbetstagaren fyller 53 år fram till utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 63 år.

Du behöver inte komma ihåg eller räkna dessa procent, utan det sköter Tjänsten för hushållsarbetsgivare.

Arbetstagarens betalningsandel, % av lönen

2018

2017

Arbetstagare under 53 år

6,35

6,15

53–62-åriga arbetstagare

7,85

7,65

Arbetstagare som fyllt 63 år

6,35

6,15

Om du betalar mindre än 1 200 euro (år 2018) för arbete under ett kalenderår upphör dina skyldigheter som arbetsgivare här. Förutsatt att den lön som du betalat till arbetstagaren är mindre än den gräns som skattemyndigheterna fastställt.

Tjänsten för tillfälliga arbetsgivare

Som avtalsarbetsgivare ordnar du pensionsskydd för din arbetstagare genom att ta en ArPL-försäkring. Och genom att sköta vissa andra skyldigheter. Du betalar således en normal ArPL-avgift. Även den grundar sig på den lön som du betalar till din arbetstagare. Avgiften betalas av din arbetstagare och dig. Du uppbär arbetstagarens avgiftsandel från hans eller hennes lön och redovisar hela ArPL-avgiften till oss.

Teckna en ArPL-försäkring

Om du redan har en ArPL-försäkring, försäkra din tillfälliga arbetstagare med samma försäkring. Detta ordnar du genom att anmäla den lön som du betalar och andra uppgifter om din arbetstagare till oss. Anmälan lämnar du enklast via vår webbtjänst. 

Anmälan om inkomster

I vissa situationer behöver du teckna även tre andra försäkringar för din arbetstagare: arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och grupplivförsäkring. Även de är lagstadgade. De ska tas oberoende av om du är en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare.

Ta en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (tjänsten är på finska) och en arbetslöshetsförsäkring då du betalar för arbete mera än 1 200 euro under ett kalenderår. Du kan ta en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring från vilket skadeförsäkringsbolag som helst, men en arbetslöshetsförsäkring kan endast tas från Arbetslöshetsförsäkringsfonden.  Du behöver inte teckna en grupplivförsäkring separat utan du tar den automatiskt i samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen..

Om lönen som du betalar till din arbetstagare är lägre än den gräns som skattemyndigheterna fastställt (vero.fi), upphör dina skyldigheter här.

I annat fall behöver du ännu vara i kontakt med skattemyndigheterna. Innehåll skatten från lönen och betala arbetsgivarens socialskyddsavgift, dvs. sjukförsäkringsavgift. Om lönen är under den nedre gränsen, behöver du varken innehålla skatt eller betala socialskyddsavgifter.

ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Ålder

Fördelningen av lönekostnader

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

Total timlön 0,00 ?
Semesterersättning 0,00 ?
Total bruttolön0,00

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
Totala bikostnader0,00

Arbetstagarens andel

Kostnader som dras av lönen

Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Förskottsinnehållning 0,00 ?
Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.