FöPL-försäkringen och förändringar i företagsverksamheten

Olika förändringar i din företagsverksamhet, till exempel en ändring av bolagsformen eller förändrade ägarförhållanden, kan påverka din FöPL-försäkring. Nedan hittar du anvisningar för de viktigaste förändringssituationerna.

När kan jag säga upp min FöPL-försäkring?

Du kan säga upp din FöPL-försäkring om du lagt ned din företagsverksamhet helt och hållet eller om den minskat i den grad att din FöPL-arbetsinkomst inte når upp till den nedre gränsen för FöPL-försäkring. Du kan meddela oss om uppsägningen via vår webbtjänst för företagare.

Avsluta din FöPL-försäkring om:

 • din företagsverksamhet har upphört eller minskat till den grad att din FöPL-arbetsinkomst inte når upp till den nedre gränsen
 • företagets bolagsform, ägarförhållanden eller din ställning som företagare ändras så att du inte längre behöver en FöPL-försäkring
 • din verksamhet som företagare avbryts för en längre tid, t.ex. på grund av moderskapsledighet, och du slutar arbeta helt och hållet under ledigheten
 • du går i ålderspension eller tar ut förtida ålderspension.

Det är möjligt att säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt. Om du fortsätter arbeta som företagare vid sidan av ålderspensionen kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.

Förändringar i företagsverksamheten kan även ske till följd av förändringar i din livssituation. Nedan hittar du anvisningar för de viktigaste förändringssituationerna.

Ditt företags bolagsform avgör huruvida du behöver en FöPL-försäkring.

Om ditt företags bolagsform ändras

 • till ett aktiebolag och du själv innehar över 30 % eller tillsammans med en familjemedlem över 50 % av bolagets aktier eller röstetal ska du inte säga upp FöPL-försäkringen. Om ditt innehav är lägre än så och du tar ut lön från företaget försäkras du med en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL).
 • till ett öppet bolag ska du inte säga upp din FöPL-försäkring. Om ditt bolag har andra bolagsmän och du betalar ut lön till dem ska de försäkras med en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL).
 • till ett kommanditbolag och du är ansvarig bolagsman ska du inte säga upp din FöPL-försäkring. Om ditt bolag har andra ansvariga bolagsmän ska även de teckna en FöPL-försäkring.
 • till enskild näringsidkare ska du inte säga upp din FöPL-försäkring. Om dina familjemedlemmar arbetar i ditt företag och deras arbetsinsatser överskrider FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns ska även de teckna en FöPL-försäkring.

Om ditt företag har anställda, kontrollera hur du ska gå till väga med deras ArPL-försäkring.

Läs mer om vem som ska teckna FöPL-försäkring >
Läs mer om ArPL-försäkringen >

När du meddelar oss om en ändring av bolagsformen, ange även

 • företagets namn, FO-nummer och adress samt tidpunkten för förändringen
 • din faktureringsadress, det vill säga vare sig du vill att FöPL-försäkringens fakturor skickas till dig eller till företaget

Du kan anmäla ändringarna via webbtjänsten under FöPL-kontaktuppgifter.

Om ändringen av bolagsformen påverkar dina arbetsinsatser gäller det att också justera din FöPL-arbetsinkomst på motsvarande sätt.

 

Om ägarförhållandena för ditt företag ändras kan förändringen även påverka om du ska ha en FöPL- eller ArPL-försäkring.

Avsluta din FöPL-försäkring om:

 • du säljer ditt företag och verksamheten upphör i stället för att fortsätta som företagare
 • du helt eller delvis äger ett öppet bolag eller kommanditbolag och säljer hela din andel i bolaget
 • du helt eller delvis äger ett aktiebolag och säljer ditt innehav, och därefter själv innehar högst 30 procent eller tillsammans med en familjemedlem högst 50 procent av bolagets aktier eller röstetal.

Teckna en ArPL-försäkring om du arbetar som arbetstagare i företaget.

Om ditt företag har anställda, kontrollera hur du ska gå till väga med deras ArPL-försäkring.

Läs mer om vem som ska teckna FöPL-försäkring >
Läs mer om ArPL-försäkringen >

Om du överlåter ditt företag till nästa generation och slutar arbeta i företaget kan du säga upp din FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är alltid en personlig försäkring för företagaren, vilket innebär att den som tar över verksamheten ska teckna en egen FöPL-försäkring.

Om företaget har anställda, kontrollera hur ni ska gå till väga med deras ArPL-försäkring.

Läs mer om ArPL-försäkringen >

Behåll din FöPL-försäkring om sjukledigheten är kortvarig. Du kan också ansöka om betaltid för din FöPL-avgift under sjukledigheten.

Om ditt arbete avbryts för flera månader på grund av sjukdom eller skada, lönar det sig vanligen att avsluta din FöPL-försäkring. Försäkringen ska sägas upp från och med det datum som FPA bekräftat att arbetsoförmågan börjat. Du kan meddela oss om uppsägningen via vår webbtjänst för företagare. Om du fortsätter arbeta som företagare efter att du varit sjuk ska du teckna en ny FöPL-försäkring.

Din FöPL-arbetsinkomst avgör hur mycket du får i sjukdagpenning. Ansök om dagpenningen från FPA.

Läs mer om sjukdagpenning för företagare >
Läs mer om att ändra FöPL-arbetsinkomsten >
Läs mer om att ansöka om betalningstid >

Om du tar föräldraledigt och helt slutar arbeta i ditt företag kan du säga upp din FöPL-försäkring. Om du fortsätter arbeta och dina arbetsinsatser överskrider den nedre gränsen för FöPL-försäkring ska du inte säga upp försäkringen. Kontrollera då att FöPL-arbetsinkomsten motsvarar dina arbetsinsatser under ledigheten.

Din FöPL-arbetsinkomst avgör hur mycket du får i föräldradagpenning. Ansök om dagpenningen från FPA.

Läs mer om familjeledighet för företagare >
Läs mer om den nedre och övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten >

När du uppnått din lägsta pensionsålder kan du flexibelt gå i ålderspension. Kom ihåg att skicka en ansökan, din pension börjar inte automatiskt. Vi säger upp din FöPL-försäkring automatiskt när vi beviljar dig ålderspension. Om du fortsätter arbeta som företagare vid sidan av pensionen kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring som innebär att du fortsätter tjäna in ny pension.

Om du fortsätter som företagare samtidigt som du får invalidpension, delinvalidpension eller partiell ålderspension ska du inte säga upp din FöPL-försäkring så länge dina arbetsinsatser överskrider den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten.

Läs mer om när du kan gå i ålderspension >
Läs om att fortsätta som företagare vid sidan av pensionen >
Läs mer om den nedre och övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten >

Anmäl förändringar via webbtjänsten

FöPL-försäkringen är en personlig försäkring. Därför kan endast du och personer med fullmakt från dig anmäla förändringar.

Logga in på webbtjänsten för företagare >
Läs om att ge någon annan fullmakt att sköta dina försäkringsärenden >