FöPL-avgiften utgör grunden för företagarens pension

Som företagare ansvarar du själv för dina FöPL-avgifter. Varje betalning utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Avgifterna kan dras av i beskattningen.

Som företagare tar du en försäkring åt dig själv. Ju mer du betalar i FöPL-avgifter, desto större pension får du. Och desto bättre är din sociala trygghet.

FöPL-avgiften utgör en viss procent av FöPL-arbetsinkomsten. FöPL-försäkringen är obligatorisk och därför är procenten densamma för alla företagare. Procenten fastställs av social- och hälsovårdsministeriet varje år.

Räkna din FÖPL-försäkringsavgift

Oberoende av detta varierar avgiften något, vilket beror på fyra olika saker.

 1. Din ålder. När du är under 53 eller minst 63 år betalar du en lägre avgift än vid 53-62 års ålder under transformationsperioden 2017-2025.
 2. Du är ny som företagare. Då du blir företagare första gången, får du rabatt för nyetablerade företagare.
 3. Antalet betalningsposter och betalningarnas tidpunkt. Den som betalar alla sina FöPL-avgifter i en post i januari, betalar den lägsta avgiften.
 4. Beskattningen. Du kan dra av alla dina FöPL-avgifter i beskattningen.

ÅLDER, ÅR

PENSIONSTILLVÄXT, % AV ARBETSINKOMSTEN

FÖPL-AVGIFT, % AV ARBETSINKOMSTEN 2020

FÖPL-AVGIFT, % AV ARBETSINKOMSTEN 2019

Under 52

1,5

24,1

24,1

 vid 53-62

1,7

25,6

25,6

Minst 63

1,5

24,1

24,1

Avgiftsprocenten för företagare över 53 år träder i kraft från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 53 år och fortlöper ända till slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år.

Vad inverkar FöPL-inkomsten på?

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens sociala trygghet. Utifrån den beräknas
ålders-, invalid- och deltidspensionen

 • sjukdagpenningen
 • moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen samt den partiella föräldrapenningen
 • rehabiliteringspenningen
 • arbetslöshetsdagpenningen
 • och familjepensionen som betalas till familjen om företagaren avlider.

Neddsatt avgift för nyetablerade företagare

Den som första gången blir företagare får 22 procent rabatt på sin FöPL-försäkring. Rabatt beviljas i fyra års tid oberoende av din ålder. Tabellen nedan visar den nedsatta avgiften.

FÖRETAGARENS ÅLDER, ÅR

FÖPL-AVGIFT, % AV ARBETSINKOMSTEN ÅR 2019

FÖPL-AVGIFT, % AV ARBETSINKOMSTEN ÅR 2018

Under 53

 18,798

18,798

53-62

 19,968

19,968

Minst 63

 18,798

18,798

Om din första FöPL-försäkring är i kraft mindre än 4 år, kan du få nedsatt avgift senare. I sådant fall beviljas nedsatt avgift på nytt, när du nästa gång tecknar en FöPL-försäkring.

Ta i bruk nätfaktura

Vad säger du om elektroniska FöPL-fakturor? Nätfaktura anländer snabbt och miljövänligt. Dessutom är den lätt att arkivera. 

Betala FöPL-avgifterna per kalenderår i så många poster som du önskar: 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. Betala emellertid minst hälften av FöPL-avgiften före augusti.

Ju färre poster och ju tidigare du betalar dina avgifter, desto mindre är avgiften. Detta beror på att du får räntegottgörelse eller så debiteras ränta på avgifterna. Räntan är försäkringsavgiftränta, som fr.o.m. 1.1.2020 är 2 procent per år. Gottgörelse eller debitering räknas från faktureringsperiodens mitt till förfallodagen.

FöPL-avgiften är som minst då du betalar den i en post i januari. Avgiften är på motsvarande sätt störst, om största delen av den betalas i slutet av året.

Du kan ändra förfallomånader och betalningsrytmen när du så önskar.

Ändra antalet betalningsrater 

FöPL-avgiftens förfallodag är den 20:e i månaden eller följande vardag. Om du glömmer att betala fakturan i tid, uppbärs dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan uppdateras varje halvår. Från början av januari 2020 är den 8,0 procent.

Om förfallodagen för din FöPL-avgift närmar sig, men du har ont om tillgångar, oroa dig inte.  Ansök om betalningstid. Eller betala dina avgifter enligt en helt annan tidtabell.

 Ansök om betalningstid

Du kan ändra din FöPL-avgift tillfälligt dvs. flexa vid betalningen.

En ändring av avgiften inverkar endast på ditt pensionsskydd, dvs. en ändring förbättrar eller försämrar den pension som du intjänar. En tillfällig ändring inverkar således inte på din övriga sociala trygghet, eftersom den bygger på den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.

Om du vill ändra din FöPL-avgift och din FöPL-arbetsinkomst bestående, ska du i stället för avgiften ändra din arbetsinkomst. En sådan ändring inverkar förutom på ditt pensionsskydd även på din övriga sociala trygghet.

När kan du flexa?

Du kan ändra din FöPL-avgift en gång under ett kalenderår. Dessutom instämmer du med alla följande påståenden:

 • din FöPL-försäkring är i kraft hela kalenderåret
 • du betalar inte nedsatt avgift för nyetablerade företagare
 • du har inga obetalda FöPL-avgifter som förfallit till betalning
 • du får inte arbetspension från Finland

Du kan betala tillskottsavgifter så många år i följd som du vill och sänka din avgift högst tre gånger under en period på sju år.

Betala till

Betala en större FöPL-avgift än normalt, om du tillfälligt vill förbättra ditt pensionsskydd för ett år. Eller minska ditt företags resultat.

I sådant fall betalar du en tillskottsavgift för året i fråga. Tillskottsavgiften kan efter eget val vara 10–100 procent av FöPL-avgiften enligt din fastställda arbetsinkomst. Betala avgiften före slutet av året och dra av den i beskattningen på samma sätt som övriga FöPL-avgifter.

Betala mindre

Betala en lägre FöPL-avgift än normalt, om du vill betala mindre försäkringsavgifter än normalt under något år. Samtidigt minskar ditt pensionsskydd för året i fråga. 

Du kan sänka din avgift med 10–20 procent av FöPL-avgiften enligt den fastställda arbetsinkomsten. 

Du kan betala en lägre FöPL-avgift endast om din FöPL-försäkring har varit i kraft ett helt kalenderår och du har betalat alla dina FöPL-avgifter. Du kan inte minska din avgift under de år som du får rabatt för nyetablerade företagare.

Ändra FöPL-avgiften tillfälligt

Ändra FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-avgiften betalas av dig eller ditt företag. Dra av alla FöPL-avgifter antingen i din personliga eller ditt företags beskattning.

Om du betalar FöPL-avgifterna själv, dra av dem i din egen eller din makes eller makas personliga beskattning. Det lönar sig att dra av avgifterna i den makes eller makas beskattning som har större förvärvsinkomster på vilken beskattning av löneinkomst och annan progressiv beskattning ska verkställas.

Om företaget betalar FöPL-avgifterna, dra av avgifterna från företagets resultat.