FÖRETAGSVERKSAMHETEN UPPHÖR ELLER AVBRYTS

Då du avbryter ditt arbete som företagare, ska du också avsluta din FöPL-försäkring. Kom ihåg att det finns många alternativ, innan du fattar ditt slutliga beslut.

Då ditt arbete som företagare upphör eller bedrivs i mycket liten skala, är det också dags att avsluta din FöPL-försäkring. Avsluta din försäkring då din arbetsinkomst går under den nedre gränsen för att omfattas av FöPL. Den nedre gränsen varierar årligen. År 2020 är den 7 958,99 euro och år 2019 var den 7 799,37 euro.

Avsluta din FöPL-försäkring


År 2020 kan du gå i pension tidigast vid 63 års och 9 månaders ålder om du är född 1957. Pensionsåldern är beroende av ditt födelseår (läs mera, hur). Det krävs alltid en ansökan om pension! Företagarpensionen räknas på basis av dina FöPL-arbetsinkomster och annan pension som du intjänat under din yrkesbana. Du kan göra en förhandsuppskattning av din ålderspension i Ilmarinens webbtjänst.

Gör en förhandsuppskattning av din åldernspension


Då du överför ditt företag på någon annan

Om du vill genomföra en generationsväxling i ditt företag, lönar det sig att börja förbereda sig i god tid. Förhandla med dina efterföljare och ge dem tid att förbereda sig. Arbete på deltid är ofta ett bra alternativ i samband med generationsväxling. Det lönar sig att använda en expert som stöd vid genomförandet av den egentliga generationsväxlingen. Du kan be om hjälp t.ex. från Närings-, miljö- och trafikcentralen i din region.

Du kan också sälja ditt företags aktier eller affärsverksamheten och på så sätt utöka din pensionskassa. Det lönar sig också att bereda försäljning av företaget i god tid och att söka efter någon som kan ta över verksamheten t.ex. med hjälp av olika handelsplatser för företag eller företagsförmedlare. Det gäller att vara noggrann i samband med förhandlingarna och beskattningen, eftersom det sätt på vilket affären genomförs kan ha stor inverkan på vilket pris företagaren slutligen får för sitt företag.

Kan jag fortsätta som företagare efter pensioneringen?

Din situation kan också vara helt omvänd. Du vill kanske fortsätta som företagare också efter att du börjar få pension. Var uppmärksam i så fall, eftersom den pension du får inverkar på hurdan försäkring du bör ta.

Om du får  invalidpension eller delinvalidpension, deltispension eller partiell förtida pension, men fortsätter som företagare, ska du hålla din FöPL-försäkring i kraft. Om du däremot får ålderspension, avslutas din FöPL-försäkring automatiskt. Detta görs oberoende av om du fortsätter i ditt arbete eller grundar ett nytt företag. I sådant fall kan du ta en frivillig FöPL-försäkring. Tack vare den tillväxer pension också av ditt fortsatta arbete som företagare. 

Om din arbetsförmåga försämras

Om du anser att du inte längre orkar arbeta i samma takt som tidigare, kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering. Det finns fem olika rehabiliteringsalternativ att välja mellan. Vi betalar ekonomiskt stöd för alla de olika alternativen.

FAMILJELEDIGHET

Om du inte arbetar under din familjeledighet kan du säga upp din FöPL-försäkring. När du börjar jobba igen måste du ansöka om en ny FöPL-försäkring.

Om du arbetar under din föräldraledighet och dina arbetsinsatser överskrider minimibeloppet för FöPL-arbetsinkomsten (7 958,99 euro år 2020) ska du inte säga upp din försäkring, utan i stället justera din FöPL-arbetsinkomst för att motsvara din arbetsmängd.

Föräldradagpenning ansöks från FPA och fastställs utifrån arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring.

Vad händer om du blir sjuk? Eller råkar ut för en olycka?

Om du avbryter ditt arbete för en kort tid, lönar det sig i allmänhet att hålla FöPL-försäkringen i kraft. Du kan ändra FöPL-arbetsinkomsten eller avtala om en längre betalningstid än normalt. Om ditt arbete däremot avbryts under en lång tid, t.ex. på grund av studier eller en allvarlig sjukdom, lönar det sig i allmänhet att avsluta FöPL-försäkringen. 

Om du söker ersättning från företagares frivilliga olycksfallsförsäkring, kom ihåg att FöPL-försäkringen måste vara giltig dagen då olyckan inträffar eller yrkessjukdomen uppkommer.  

Ring oss så kan vi tillsammans begrunda vilken lösning som är bäst för dig. Vår kundtjänst nås på nummer 010 284 3719.