FöPL-försäkring för företagare

En företagare är sin egen herre också då det gäller att ta en försäkring. En FöPL-försäkring ger trygghet för dig och din familj.

Som företagare försäkrar du dig själv med en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. En FöPL-försäkring ska tecknas enligt lag – dvs. den är obligatorisk. Den är obligatorisk, eftersom den utgör en del av företagarens sociala trygghet. Ett gott försäkringsskydd kommer dig till nytta redan många gånger innan du går i pension.

Vad inverkar FöPL-inkomsten på?

När?

Ta en FöPL-försäkring genast när du börjar som företagare. Så är det gjort. Ta i vilket fall som helst en försäkring inom ett halvår från det att du började som företagare. Om det går så tokigt att du glömmer att ta en försäkring i tid, tecknar Pensionsskyddscentralen en försäkring åt dig. Men samtidigt får du en räkning som är större än normalt.

Oberoende av när du tar en försäkring, börjar försäkringsavgifterna löpa från det att företagsverksamheten inleddes. Från samma tidpunkt ger även FöPL-försäkringen dig och din familj trygghet.

Vem är försäkringen avsedd för?

Ta en FöPL-försäkring om du instämmer med alla följande påståenden. 

  1. Jag är 18–67 år.
  2. Jag har varit företagare minst 4 månader i följd.
  3. Min arbetsinkomst 2020 är minst 7 958,99 euro. 
  4. Jag arbetar i ett företag som jag äger.
  5. Jag utför arbete som inte ska försäkras enligt någon annan pensionslag.

Försäkringsskyldigheten är beroende av din arbetsinsats och hur stor ägarandel du har i företaget. En FöPL-försäkring är ofta det rätta alternativet också då du tillfälligt arbetar som företagare utomlands. Om dina familjemedlemmar arbetar i ditt företag, kan även de behöva en FöPL-försäkring. Om du är pensionstagare och fortsätter att arbeta som företagare, kan FöPL-försäkringen vara antingen obligatorisk eller frivillig.

Bli kund hos oss

FöPL-försäkringsvillkor

Pension för företagare

Frilansare

En frilansare betraktas som företagare om han eller hon arbetar utan att stå i ett arbets- eller tjänsteförhållande. En frilansare som är verksam som företagare ansvarar för sin arbetspensionsavgift själv på samma sätt som företagarna.
Om det arbete som frilansaren utför emellertid uppfyller kännetecknen för ett anställningsförhållande, betraktas frilansaren som arbetstagare. Kännetecknen för ett anställningsförhållande är att arbetet utförs mot vederlag för någon annan, under dennes ledning och övervakning. Då svarar arbetsgivaren för frilansarens arbetspensionsförsäkring, och frilansarens arbetspensionsavgifter fastställs på samma sätt som avgifterna för anställda inom den privata sektorn.

En frilansare kan samtidigt arbeta både som företagare och som arbetstagare.


Arbetsinsats och ägarandel inverkar

Som företagare ska du nästan alltid försäkra dig själv med en FöPL-försäkring. Försäkringsskyldigheten är beroende av din arbetsinsats och hur stor ägarandel du har i företaget. Av tabellen framgår hur du bör handla i olika situationer.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomst

Läs mer om tillfällig företagsverksamheten utomlands

Läs mer om indirekt ägande av aktiebolag och försäkringen (Pensionssyddcentralen)

Företagsverksamheten upphör elle avbryts? Läs mer

Situation

Gör så här

Du arbetar som yrkesutövare och näringsidkare

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar som bolagsman i ett öppet bolag

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar i ledande ställning i ett andelslag eller en annan sammanslutning

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar som företagare i bisyssla och din arbetsinkomst överstiger gränsen för att omfattas av FöPL eller du sysselsätter dig själv i minst fyra månader

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar som företagare i Finland, men du är inte finländsk medborgare

Ta en FöPL-försäkring

Du åker tillfälligt utomlands i egenskap av företagare

Håll FöPL-försäkringen i kraft

Du arbetar som företagare och får samtidigt invalid-, delinvalid eller deltidspension

Ta en FöPL-försäkring

Du fortsätter att arbeta som företagare även efter du börjar få partiell förtida pension och FöPL villkoren gäller dig

Håll FöPL-försäkringen i kraft. Kontrollera din arbetsinkomst!

Du börjar att arbeta som företagare efter det att du börjar få partiell förtida pension och FöPL villkoren gäller dig

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar som företagare och får samtidigt ålderspension

Överväg att ta en frivillig FöPL-försäkring

Du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, i vilket du direkt eller via ett mellanbolag äger över 30 procent av aktiekapitalet eller röstetalet

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, i vilket du tillsammans med dina familjemedlemmar direkt eller via ett mellanbolag äger över 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet, och du äger själv minst en aktie

Ta en FöPL-försäkring

Du arbetar i ett aktiebolag, i vilket du ensam äger minst 30 procent eller tillsammans med dina familjemedlemmar minst 50 procent av aktierna eller röstetalet.

Teckna en ArPL-försäkring

Du avbryter ditt arbete som företagare på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annan orsak

Överväg att avsluta   FöPL-försäkringen

Du avslutar ditt arbete i företaget eller minskar din arbetsinsats radikalt

Avsluta din FöPL-försäkring

 
Ibland även för företagarens familjemedlemmar

Tumregeln är att du alltid ska teckna en ArPL-försäkring, när du avlönar en arbetstagare dvs. en pensionsförsäkring för arbetstagare. Om din arbetstagare är en familjemedlem, kan han eller hon behöva en FöPL-försäkring i stället för en ArPL-försäkring.  Vilken försäkring som ska väljas är bl.a. beroende av bolagsformen.

Här kan du kontrollera hur du ska handla i olika situationer.

Bolagsform

Situation

FöPL eller ArPL

Att begrunda

Aktiebolag

Din familjemedlem arbetar i företaget, äger ingen aktie och får ingen lön

-

Står utanför pensionsskyddet

Aktiebolag

Din familjemedlem arbetar i företaget, äger ingen aktie, men får lön

ArPL

 

Aktiebolag

Du och din syster arbetar i ledande ställning i ett företag som ni äger hälften var

FöPL

 

Firma

Ditt barn arbetar i företaget, bor med dig i samma hushåll och får ingen lön

FöPL

 

Firma

Ditt barn arbetar i företaget, bor med dig i samma hushåll och får lön

ArPL

 

Firma

Din make/maka arbetar i företaget, som du äger i sin helhet och hon/han får ingen lön

FöPL

 

Öppet bolag

Din familjemedlem arbetar i ditt företag, han/hon är inte bolagsman och får ingen lön

-

Står utanför pensionsskyddet

Öppet bolag

Din familjemedlem arbetar i ditt företag, han/hon är inte bolagsman men får lön

ArPL

 

Kommandit-bolag

Din familjemedlem arbetar i ditt företag, han/hon är inte bolagsman eller är tyst bolagsman och får inte lön

-

Står utanför pensionsskyddet

Kommandit-bolag

Din familjemedlem arbetar i ditt företag, han/hon är inte bolagsman eller är tyst bolagsman och får lön

ArPL

 

 

 Vilka räknas som företagarens familjemedlemmar?

Familjemedlem till en företagare är enligt pensionslagarna 

  • din make eller maka och den andra parten i ett registrerat partnerskap, oberoende om ni bor i samma hushåll eller inte
  • din make eller maka, om ni bor i samma hushåll (även om ni är av samma kön)
  • ditt barn, dina föräldrar eller far- och morföräldrar, dvs. en person som är släkt med dig eller din make eller maka eller sambo i direkt uppstigande eller nedstigande led och som stadigvarande bor i samma hushåll med dig.

Adoptivbarn och adoptivföräldrar jämställs med andra barn och föräldrar. Syskon betraktas inte som familjemedlemmar, även om de bor i samma hushåll.

När är FöPL-försäkring frivillig?

Om du redan är pensionerad eller om din arbetsinkomst inte överstiger den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomst kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.

Om jag redan har en FöPL-försäkring?

Om du redan har en FöPL-försäkring för en annan företagarverksamhet behöver du inte teckna en ny FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är personlig och täcker all din verksamhet som företagare. Då du slår fast din FöPL-arbetsinkomst ska du räkna med värdet på alla dina arbetsinsatser som företagare.

Om din FöPL-försäkring är hos ett annat arbetspensionsbolag, kan du enkelt överföra det till Ilmarinen. Vi tar hand om uppsägningen av din försäkringen för dig.

Om du inte vet hur du bör handla, ring oss. Vår kundtjänst kan nås på nummer 010 284 3719.