PENSION FÖR FÖRETAGARE

Som företagare kan du gå i pension på samma sätt som arbetstagare. Det vanligaste sättet att gå i pension är att ta ut ålderspension vid 63–68 års ålder.

Utöver ålderspension kan en företagare även gå i partiell ålderspension eller, om arbetsförmågan är nedsatt, i invalidpension eller arbetslivspension. Om företagaren avlider, kan familjen få familjepension.

Som företagare sköter du ditt pensionsskydd själv. Beloppet av din pension är beroende av din FöPL-arbetsinkomst. Ju större arbetsinkomst, desto bättre pension.

Du vill kanske fortsätta som företagare också efter att du börjar få pension. Du kan arbeta obegränsat vid sidan av ålderspension och partiell ålderspension. Arbete vid sidan av invalidpension har emellertid begränsats.

Observera emellertid följande: om du får deltidspension, partiell pension, invalid-, delinvalid- eller arbetslivspension, men fortsätter som företagare, ska du hålla din FöPL-försäkring i kraft. Om du däremot får ålderspension, avslutas din FöPL-försäkring automatiskt. Detta görs oberoende av om du fortsätter i ditt arbete eller grundar ett nytt företag. I sådant fall kan du ta en frivillig FöPL-försäkring. Tack vare den tillväxer pension också av ditt fortsatta arbete som företagare.

Kom också ihåg att pension alltid kräver en ansökan. Mer information om hur man går i ålderspension finns här.

Information om hur pensionsreformen inverkar på pensionen finns här.