Som företagare sköter du ditt pensionsskydd genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Företagarens sociala trygghet grundar sig på den FöPL-arbetsinkomst som du uppger i din FöPL-försäkring. Den stöder din försörjning, om du blir sjuk, arbetslös, får familjetillökning eller går i pension. Sköt således genast från början om att ditt grundläggande skydd är i skick. Det gör du enkelt genom att betala nödvändiga socialförsäkringsavgifter.

Arbetspensions- och sjukförsäkringen är obligatoriska för företagare. Du kan komplettera ditt pensionsskydd med olika frivilliga försäkringar, t.ex. olycksfallsförsäkring och sjukkostnadsförsäkring. Om du har anställda läs mer om arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

En företagare kan teckna en frivillig försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring och ansluta sig till en arbetslöshetskassa för företagare.

Företagares socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2019

En företagare kan teckna en frivillig försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring och ansluta sig till en arbetslöshetskassa för företagare.

FöPL-avgiftsprocent för företagare

FöPL-avgiftsprocent för företagare 2019 2018
vid 18–52 års ålder och 63–68 års ålder 24,1 % 24,1 %
vid 53–62 års ålder* 25,6 % 25,6 %
NYETABLERAD FÖRETAGARE (22 % rabatt)    
vid 18–52 års ålder och 63–68 års ålder 18,798 % 18,798 %
vid 53–62 års ålder* 19,968 % 19,968 %

*FöPL-försäkringen ändras från ingången av det år, under vilket företagaren fyller 53 eller 63 år.

LFöPL-avgiftsprocent för lantbruksföretagare

LFöPL-avgiftsprocent för lantbruksföretagare 2019 2018

Då arbetsinkomsten är mindre än 27 322,93 €

  • före 53 års ålder
  • från ingången av det år som följer efter fyllda 53 år

 

13,0140 %
13,8240* %

 

13,0140 %
13,8240* %

Då arbetsinkomsten är större än 42 936,11 €

  • före 53 års ålder
  • från ingången av det år som följer efter fyllda 53 år

 

24,1 %
25,6* %

 

24,1 %
25,6* %

Då arbetsinkomsten är 27 322,93–42 936,11 €

avgiftsprocenten stiger stegvis

avgiftsprocenten stiger stegvis

*Från år 2017 omfattas 53–62-åringar av den förhöjda avgiften

FöPL- och ArPL-gränser

Försäkring 2019 2018
Undre gräns Övre gräns Undre gräns Övre gräns
FöPL 7 799,37 € 177 125,00 € 7 656,26 € 173 875,00 €
ArPL 59,36 € - 58,27 € -

FöPL-försäkringen har en undre och en övre gräns, ArPL-försäkringen en undre gräns. FöPL-gränserna gäller FöPL-arbetsinkomsten och ArPL-gränsen lönesumman. Om gränsen överskrids, ska du teckna en försäkring.

Teckna en FöPL-försäkring    Teckna en ArPL-försäkring

Den försäkrades sjukförsäkringsavgift

Utbetalas av 2019, avgift, % 2018, avgift, %  
Företagare 1,77 % 1,70 % Avgiften fördelas så här:
1,54 % dagpenningavgift
0,23 % företagares tilläggsfinansieringsandel
0 % sjukvårdsavgift
Arbetstagare 1,54 % 1,53 %

Avgiften fördelas så här:
1,54 % dagpenningavgift
0 % sjukvårdsavgift

Pensionstagare 1,53 % 1,53 %  

Avgiften ingår i förskottsinnehållningsprocenten och gäller både företagare och arbetstagare.

Olycksfalls- och yrkessjukdoms-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar

Försäkring Utbetalas av 2019, avgift, % 2018, avgift, %

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, i genomsnitt

Premieprocenten är beroende av löner och hur riskfyllt arbetet är. Teckna en försäkring i ett skadeförsäkringsbolag.

Arbetsgivare 0,80 % 0,80 %

Arbetslöshetsförsäkring, i genomsnitt

Premieprocenten är beroende av lönesumman.
Teckna en försäkring i Arbetslöshetsförsäkringsfonden (Sysselsättningsfonden f.o.m. 1.1.2019) för arbetstagare som är 17–64 år.

Arbetsgivare med en lönesumma på högst
2 086 500 €
0,50 % 0,65 %
Arbetsgivare med en lönesumma över 2 086 500 € 2,05 % 2,60 %
Arbetstagare 1,50 % 1,90 %
Arbetsgivares premie för delägare 0,50 % 0,65 %
Delägare 0,78 % 0,92 %

Grupplivförsäkring, i genomsnitt

Teckna en grupplivförsäkring automatiskt samtidigt som du tar en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Skadeförsäkringsbolaget uppbär premien tillsammans med ovan nämnda försäkring och redovisar den till Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool. Ersättningshandläggningen sköts vid Olycksfallsförsäkringscentralen, http://www.trhv.fi/se/startsida/ eller http://www.tvk.fi/sv/.

Arbetsgivare 0,07 % 0,07 %

Indextal och livslängdskoefficient

  2019 2018
Lönekoefficient 1,417 1,391
Arbetspensionsindex 2585 2548
Livslängdskoefficient

0,95722
(f. 1956)

0,96102
(f. 1956)

Lönekoefficienten inverkar på inkomsternas penningbelopp och på FöPL-arbetsinkomsten. Arbetspensionsindexet inverkar på pensionernas belopp. Livslängdskoefficienten minskar pensionen då livslängden ökar.

Räntor

Ränta  Tidperiod  2019 2018 
 Försäkringsavgiftsränta, ArPL*  1.1.–30.6.  2,0 %  2,0 %
 1.7.–31.12.  meddelas senare  2,0 %
 Försäkringsavgiftsränta, FöPL*  1.1.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Dröjsmålsränta   1.1.–30.6.  8,0 %  8,0 %
 1.7.–31.12.  meddelas senare  8,0 %

*Försäkringsavgiftsräntan fastställs två gånger om året enligt räntedagarna 15.11 och 15.5 och de träder i kraft 1.1 och 1.7. I beräkningen av FöPL-försäkringsavgiftsräntan är försäkringsavgiftsräntan densamma hela året.

Sjukdagpenning för företagare

Rätt till sjukdagpenning för företagare har 18–67-åriga företagare som är stadigvarande bosatta i Finland. Rätten till dagpenning uppstår vid arbetsoförmåga som beror på sjukdom. Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten fastställer storleken på företagarens sjukdagpenning. Sjukdagpenning för företagare ska sökas från FPA.

Läs med om arbetsinkomstens inverkan

FPA sjukdagpenningsräknare

 

Olycksfallsförsäkring för företagare

Som FöPL-försäkrad företagare kan du teckna en frivillig olycksfallsförsäkring. Försäkringen förutsätter att du har en giltig FöPL-försäkring.  FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för den frivilliga olycksfallsförsäkringens premie, ersättningen för inkomstbortfall och pensionen. Läs mer på tvk.fi.


Arbetslöshetsskydd för företagare

Du kan ansöka om arbetslöshetsskydd från FPA. En företagare kan få FPA:s grunddagpenning, om arbetsvillkoren uppfylls och inkomsterna når upp till minst det krävda beloppet. Om rätt till grunddagpenning inte föreligger, har företagaren möjlighet att ansöka om behovsprövat arbetsmarknadsstöd. FöPL-arbetsinkomsten kan inverka på företagarens arbetslöshetsskydd. Utifrån den fastställs storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen som arbetslöshetskassorna beviljar. 

Läs mer om arbetsinkomstens inverkan

Om du vill förbättra ditt arbetslöshetsskydd, vänd dig till Yrkesutövarnas och Företagarnas arbetslöshetskassa AYT eller till SYT-kassan.


Föräldradagpenning för företagare

Storleken på moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning som söks från FPA fastställs utifrån den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. Föräldrapenningen är den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten för två år sedan, vilken justerats med lönekoefficienten. Den kan på vissa villkor även basera sig på FöPL-arbetsinkomsten under de sex månader som föregår föräldraledigheten. I sådant fall behöver du ett arbetsinkomstintyg.

Läs mer om arbetsinkomstens inverkan

FöPL-intyg till FPA

Trygga din framtid, teckna en FöPL-försäkring