Som företagare sköter du ditt pensionsskydd genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Företagarens sociala trygghet grundar sig på den FöPL-arbetsinkomst som du uppger i din FöPL-försäkring. Den stöder din försörjning, om du blir sjuk, arbetslös, får familjetillökning eller går i pension. Sköt således genast från början om att ditt grundläggande skydd är i skick. Det gör du enkelt genom att betala nödvändiga socialförsäkringsavgifter.

Arbetspensions- och sjukförsäkringen är obligatoriska för företagare. Du kan komplettera ditt pensionsskydd med olika frivilliga försäkringar, t.ex. olycksfallsförsäkring och sjukkostnadsförsäkring. Om du har anställda läs mer om arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

En företagare kan teckna en frivillig försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring och ansluta sig till en arbetslöshetskassa för företagare.

Företagares socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 

En företagare kan teckna en frivillig försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring och ansluta sig till en arbetslöshetskassa för företagare.

FöPL-avgiftsprocent för företagare

FöPL-avgiftsprocent för företagare 2020 2019
vid 18–52 års ålder och 63–68 års ålder 24,1 % 24,1 %
vid 53–62 års ålder* 25,6 % 25,6 %
NYETABLERAD FÖRETAGARE (22 % rabatt)    
vid 18–52 års ålder och 63–68 års ålder 18,798 % 18,798 %
vid 53–62 års ålder* 19,968 % 19,968 %

*FöPL-försäkringen ändras från ingången av det år, under vilket företagaren fyller 53 eller 63 år.

LFöPL-avgiftsprocent för lantbruksföretagare

LFöPL-avgiftsprocent för lantbruksföretagare 2020 2019

Då arbetsinkomsten är mindre än 27 882,12

  • före 53 års ålder
  • från ingången av det år som följer efter fyllda 53 år

 

13,0140 %
13,8240* %

 

13,0140 %
13,8240* %

Då arbetsinkomsten är större än 43 814,83 €

  • före 53 års ålder
  • från ingången av det år som följer efter fyllda 53 år

 

24,1 %
25,6* %

 

24,1 %
25,6* %

Då arbetsinkomsten är 27 882,12–43 814,83 €

avgiftsprocenten stiger stegvis

avgiftsprocenten stiger stegvis

*Från år 2017 omfattas 53–62-åringar av den förhöjda avgiften

FöPL- och ArPL-gränser

Försäkring 2020 2019
Undre gräns Övre gräns Undre gräns Övre gräns
FöPL 7 958,99 € 180 750,00 € 7 799,37 € 177 125,00 €
ArPL 60,57 € - 59,36 € -

FöPL-försäkringen har en undre och en övre gräns, ArPL-försäkringen en undre gräns. FöPL-gränserna gäller FöPL-arbetsinkomsten och ArPL-gränsen lönesumman. Om gränsen överskrids, ska du teckna en försäkring.

Teckna en FöPL-försäkring    Teckna en ArPL-försäkring

Den försäkrades sjukförsäkringsavgift

Utbetalas av 2020, avgift, % 2019, avgift, %  
Företagare 1,33 % 1,77 % Avgiften fördelas så här:
1,18 % dagpenningavgift *
0,15 % företagares tilläggsfinansieringsandel
0 % sjukvårdsavgift
Arbetstagare 1,86 % 1,54 %

Avgiften fördelas så här:
1,18 % dagpenningavgift *
0,68 % sjukvårdsavgift

Pensionstagare 1,65 % 1,61 %  

Avgiften ingår i förskottsinnehållningsprocenten och gäller både företagare och arbetstagare.

* Om totala löner och arbetsinkomster understiger 14 574 euro, är dagpenningsavgiftet 0,00 procent. 

Olycksfalls- och yrkessjukdoms-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar

Försäkring Utbetalas av 2020, avgift, % 2019, avgift, %

Arbetsolycksfallsförsäkring, i genomsnitt

Premieprocenten är beroende av löner och hur riskfyllt arbetet är. Teckna en försäkring i ett skadeförsäkringsbolag.

Arbetsgivare 0,70 % 0,70 %

Arbetslöshetsförsäkring, i genomsnitt

Premieprocenten är beroende av lönesumman.
Teckna en försäkring i Sysselsättningsfonden för arbetstagare som är 17–64 år.

Arbetsgivare med en lönesumma på högst
2 125 500 €
0,45 % 0,50 %
Arbetsgivare med en lönesumma över 2 125 500 € 1,70 % 2,05 %
Arbetstagare 1,25 % 1,50 %
Arbetsgivares premie för delägare 0,45 % 0,50 %
Delägare 0,65 % 0,78 %

Grupplivförsäkring, i genomsnitt

Teckna en grupplivförsäkring automatiskt samtidigt som du tar en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Skadeförsäkringsbolaget uppbär premien tillsammans med ovan nämnda försäkring och redovisar den till Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool. Ersättningshandläggningen sköts vid Olycksfallsförsäkringscentralen, http://www.trhv.fi/se/startsida/ eller http://www.tvk.fi/sv/.

Arbetsgivare 0,07 % 0,07 %

Indextal och livslängdskoefficient

  2020 2019
Lönekoefficient 1,446 1,417
Arbetspensionsindex 2617 2585
Livslängdskoefficient

0,95404
(f. 1958)

0,95722
(f. 1957)

Lönekoefficienten inverkar på inkomsternas penningbelopp och på FöPL-arbetsinkomsten. Arbetspensionsindexet inverkar på pensionernas belopp. Livslängdskoefficienten minskar pensionen då livslängden ökar.

Räntor

Ränta  Tidperiod  2020 2019 
 Försäkringsavgiftsränta, ArPL*  1.1.–30.6.  2,0 %  2,0 %
 1.7.–31.12.    2,0 %
 Försäkringsavgiftsränta, FöPL*  1.1.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Dröjsmålsränta   1.1.–30.6.  8,0 %  8,0 %
 1.7.–31.12.    8,0 %

*Försäkringsavgiftsräntan fastställs två gånger om året enligt räntedagarna 15.11 och 15.5 och de träder i kraft 1.1 och 1.7. I beräkningen av FöPL-försäkringsavgiftsräntan är försäkringsavgiftsräntan densamma hela året.

Sjukdagpenning för företagare

Rätt till sjukdagpenning för företagare har 18–67-åriga företagare som är stadigvarande bosatta i Finland. Rätten till dagpenning uppstår vid arbetsoförmåga som beror på sjukdom. Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten fastställer storleken på företagarens sjukdagpenning. Sjukdagpenning för företagare ska sökas från FPA.

Läs med om arbetsinkomstens inverkan

FPA sjukdagpenningsräknare

 

Olycksfallsförsäkring för företagare

Som FöPL-försäkrad företagare kan du teckna en frivillig olycksfallsförsäkring. Försäkringen förutsätter att du har en giltig FöPL-försäkring.  FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för den frivilliga olycksfallsförsäkringens premie, ersättningen för inkomstbortfall och pensionen. Läs mer på tvk.fi.


Arbetslöshetsskydd för företagare

En företagare kan få arbetslöshetsförmån i det skede då den huvudsakliga sysselsättningen anses ha upphört. Som medlem i arbetslöshetskassan (SYT) kan en företagare få dagpenning som är bunden till FöPL-arbetsinkomsten. Företagare som inte hör till kassan kan få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA under arbetslöshetstiden.

Du kan ansöka om arbetslöshetsskydd från FPA. En företagare kan få FPA:s grunddagpenning, om arbetsvillkoren uppfylls och inkomsterna når upp till minst det krävda beloppet. Om rätt till grunddagpenning inte föreligger, har företagaren möjlighet att ansöka om behovsprövat arbetsmarknadsstöd.

En företagare har rätt att få inkomstrelaterad dagpenning, då han eller hon hör till arbetslöshetskassan och arbetsvillkoret uppfylls. FöPL-arbetsinkomsten kan inverka på företagarens arbetslöshetsskydd. Utifrån den fastställs storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen som arbetslöshetskassan beviljar.

Läs mer om arbetsinkomstens inverkan

Det gjordes ändringar i arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar som arbetar i ett familjeföretag fr.o.m. 1.7.2019.

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan) och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) gick samman den 1 januari 2020, då AYT-kassan fusionerades med SYT-kassan. Om du vill förbättra ditt arbetslöshetsskydd, vänd dig till Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan).


Föräldradagpenning för företagare

Storleken på moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning som söks från FPA fastställs utifrån den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. Dagpenningsförmånerna fastställs utifrån årsinkomsten fr.o.m. den 1 januari 2010. Förmånsbeloppet är beroende av inkomsterna under de tolv kalendermånader som föregår den kalendermånad när rätten till förmån uppstod. Närmare information om ändringen som gäller fastställandet av dagpenningarna finns på FPA:s webbplats.

Läs mer om arbetsinkomstens inverkan

FöPL-intyg till FPA

Trygga din framtid, teckna en FöPL-försäkring