Allmänna villkor för användningen av Ilmarinens www-sidor

Användningen av Ilmarinens webbsidor förutsätter att användaren förbinder sig att följa dessa villkor. Läs därför villkoren innan du besöker Ilmarinens webbsidor. Om du inte godkänner villkoren i sin helhet, är du inte berättigad att använda sidorna. De dokument och tjänster som finns på sidorna kan därtill vara förenade med särskilda villkor. På de av Ilmarinens webbtjänster som är förenade med särskilda villkor, tillämpas de särskilda villkoren i första hand och dessa allmänna villkor i andra hand.

Tjänsteleverantörens ansvar

Ilmarinen ansvarar inte på något sätt för innehållet i den information som presenteras på sidorna eller för att det är felfritt. Informationen och materialet på dessa sidor kan inte anses som ett anbud, en uppmaning eller förbindelse som är bindande för Ilmarinen. Informationen på dessa sidor är av allmän natur, och Ilmarinen kan inte garantera att uppgifterna är tillämpliga i enskilda fall. Ilmarinen är inte heller på något sätt ansvarig för innehållet på de sidor, till vilka Ilmarinens webbsidor har en länk och som görs och läggs ut av andra än Ilmarinen.

Upphovsrätt

Innehållet på Ilmarinens www-sidor är Ilmarinens egendom och upphovsrätten till det material som finns på sidorna tillhör Ilmarinen eller andra informationsproducenter. Även delvis kopiering, användning, reproducerande, bearbetning, citering, vidareförmedling eller annat nyttjande i vilken form som helst är förbjudet utan Ilmarinens skriftliga godtycke, såvida det inte uttryckligen anges annat för något material på sidorna. Brott mot upphovsrätten kan leda till straffpåföljd och skadeståndsansvar.

Begränsningen som anges i ovanstående stycke gäller inte delvis lagring av webbsidornas material på dator eller utskrivning av materialet, då det görs av en privatperson för personligt bruk. Vid citat skall källan alltid uppges.

De konstföremål som visas på Ilmarinens www-sidor får inte lagras på datorns hårddisk eller på diskett, användas i datanät eller dupliceras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavarna. Det är inte tillåtet att göra kopior på papper, transparanger eller annat material av konstföremålen utan upphovsrättsinnehavarnas skriftliga tillstånd.

Ansvarsbegränsningar

Ilmarinen svarar inte för skador som orsakas av användningen av Ilmarinens webbsidor heller i de fall när skadan hänför sig till annat än Ilmarinens ägande- eller upphovsrätt eller till andra rättigheter hos tredje part.

Ilmarinen ansvarar inte heller för att de texter, bilder, ljudfiler, animationer och länkar som lagts ut på sidorna fungerar eller för funktionen hos de tjänster och funktioner som finns på sidor som upprätthålls av andra, för användningen av dessa eller för skador som orsakas av att de inte fungerar eller för de datasekretessrisker som detta orsakar användarna. Ilmarinen förbehåller rätten att när som helst ändra sidornas användningsvillkor, innehåll, layout, de tjänster som sidorna innehåller och att avsluta någon tjänst eller förhindra användaren att besöka sidorna. Ilmarinen har rätt att när som helst utan att ange orsak avbryta eller begränsa den erbjudna tjänsten t.ex. på grund av underhåll eller uppdatering.

Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller alla indirekta och direkta skador oberoende av grunden för ersättningsanspråket och Ilmarinens eget förvållande.

Personuppgifter

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt i enlighet med lagstiftningen och sörjer för att integritetsskyddet tryggas vid behandlingen av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas vid användningen av tjänster som kräver registrering lagras i Ilmarinens personregister och uppgifterna används endast för de ändamål som fastställs i registerbeskrivningarna.

E-post

Ilmarinen kan inte garantera sekretessen för de meddelanden som sänds i ett öppet datanät. Användarna skall undvika att sända konfidentiell information per e-post. Ansvaret för att ett meddelande som gjorts via sidorna når fram och för att innehållet är korrekt ligger alltid hos användaren. I de av Ilmarinens webbtjänster som kräver identifiering av användaren är förbindelsen och den kommunikation som sker i webbtjänsten SSL-krypterade.

Övriga villkor

Ilmarinen kan samla in, behandla och analysera information om användningen av sidorna, trafiken, händelser och annan statistik som hänför sig till sidorna. Ilmarinen kan också skaffa sådan information från en pålitlig tredje part.