Bruksavtalsvillkor för nättjänsterna

Följande villkor gäller alla tjänster och www-sidor som Ilmarinen publicerat i det öppna datanätet. Användningen av vissa tjänster som Ilmarinen publicerat i det öppna datanätet förutsätter ett bruksavtal mellan Kunden och Ilmarinen. Till dessa tjänster tillhör även särskilda villkor.

Allmänna villkor för användningen av Ilmarinens www-sidor och nättjänster

Användningen av Ilmarinens webbsidor och nättjänster (senare Nättjänster) förutsätter att ni förbinder er att följa dessa villkor. Läs villkoren innan ni använder Nättjänsterna. Användning av Nättjänster innebär att kunden har godkänt villkoren i sin helhet. De dokument och tjänster som finns på sidorna kan därtill vara förenade med särskilda villkor. På de av Ilmarinens tjänster som är förenade med särskilda villkor, tillämpas de särskilda villkoren i första hand och dessa allmänna villkor i andra hand.

Tjänsteleverantörens ansvar

Ilmarinen ansvarar inte på något sätt för innehållet i den information som presenteras i Nättjänsterna eller för att det är felfritt. Informationen och materialet i Nättjänsterna kan inte anses som ett anbud, en uppmaning eller förbindelse som är bindande för Ilmarinen. Informationen i Nättjänsterna är av allmän natur, och Ilmarinen kan inte garantera att uppgifterna är tillämpliga i alla enskilda fall. Ilmarinen är inte heller på något sätt ansvarig för innehållet på de sidor, till vilka Ilmarinens Nättjänster har en länk och som görs och läggs ut av andra än Ilmarinen.

Upphovsrätt

Innehållet i Ilmarinens Nättjänster är Ilmarinens egendom[ E&Y1]  och upphovsrätten till det material som finns  i Nättjänsterna tillhör Ilmarinen eller andra informationsproducenter. Även delvis kopiering, användning, reproducerande, bearbetning, citering, vidareförmedling eller annat nyttjande i vilken form som helst är förbjudet utan Ilmarinens uttryckliga skriftliga samtycke, såvida det inte uttryckligen anges annat för något material på sidorna. Brott mot upphovsrätten kan leda till straffpåföljd och skadeståndsansvar.

Begränsningen som anges i ovanstående stycke gäller inte delvis lagring av Nättjänsternas material på dator eller utskrivning av materialet, då det görs av en privatperson för personligt bruk. Vid citat av Nättjänsternas innehåll skall källan alltid uppges.

De bildkonstverk som visas i Ilmarinens Nättjänster får inte lagras på datorns hårddisk eller på skiva [ E&Y2] , användas i datanät eller dupliceras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavarna.  Det är inte tillåtet att göra kopior på papper, transparanger eller annat material av konstföremålen utan upphovsrättsinnehavarnas skriftliga tillstånd.

Ansvarsbegränsningar

Ilmarinen svarar inte för skador som orsakas av användningen av Nättjänster, inte heller i de fall när skadan hänför sig till någon annans än Ilmarinens ägande- eller upphovsrätt eller till andra tredje mans rättigheter.

Ilmarinen ansvarar inte heller för att de tjänster eller funktioner som finns i texter, bilder, ljudfiler, animationer, länkar och övriga tjänster och funktioner som lagts ut i Nättjänsterna, fungerar, inte heller för skada som orsakas av att de inte fungerar eller som användning av dem orsakar och inte heller för de dataskyddsrisker som orsakas användarna.

Ilmarinen förbehåller sej rätten att när som helst ändra Nättjänsternas användningsvillkor, innehåll eller layout, att avsluta  någon tjänst eller att förhindra användaren att besöka sidorna. Ilmarinen har rätt att när som helst utan att ange orsak avbryta eller begränsa den erbjudna tjänsten t.ex. under tiden av underhåll eller uppdatering.

Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller alla indirekta och direkta skador oberoende av grunden för ersättningsanspråket och Ilmarinens eget vållande.

Personuppgifter

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt i enlighet med lagstiftningen och sörjer för att integritetsskyddet tryggas vid behandlingen av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas vid användningen av tjänster som förutsätter registrering lagras i Ilmarinens personregister och uppgifterna används endast för de ändamål som fastställs i registerbeskrivningarna.

Aktsamhetsplikt

Vid användningen av Ilmarinens Nättjänster skall man vid behandlingen av konfidentiella uppgifter iaktta sådan omsorg, som uppgifternas känslighet förutsätter.

Säkerhet

Ilmarinen kan inte garantera sekretessen för de meddelanden som sänds i ett öppet datanät. Användarna bör undvika att sända konfidentiell information per e-post. I de av Ilmarinens Nättjänster som kräver identifiering av användaren är förbindelsen och den kommunikation som sker i Nättjänsterna SSL-krypterade.

Ilmarinen sänder konfidentiell information till den e-post- eller mobiltelefonadress som kunden meddelat endast, om kunden har gett sitt samtycke därtill. Ilmarinen ansvarar inte för skador som förorsakats av meddelanden som sänts i det öppna datanätet.

Dataöverföring

Användaren ansvarar för att uppgifterna som sänts via Nättjänsterna är riktiga och att de kommer fram. Användaren ansvarar också för följderna av att felaktiga uppgifter sänts och använts. Ilmarinen kan be att användaren förnyar sändningen av uppgifterna.

Övriga villkor

Ilmarinen kan samla in, behandla och analysera information om användningen trafiken och händelserna inom Nättjänsterna och om annan statistik som hänför sig till sidorna. Ilmarinen kan också skaffa sådan information från en pålitlig tredje part