Dataskyddsprinciper

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt och systematiskt. Vi säkerställer kundernas integritetsskydd och fungerar ansvarsfullt i all behandling av personuppgifter. Vi redogör för behandlingen av personuppgifter och kundernas rättigheter öppet och tydligt.

Ilmarinen iakttar alla skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen och ett gott informations­hanteringssätt i behandlingen av personuppgifter. Lagstiftningen inom pensionsförsäkrings­branschen och uppförandekoderna inom vår bransch ställer högre krav än normalt på vår verksamhet, vilka vi förbundit oss att följa.

Informativitet

Vi redogör för behandlingen av personuppgifter öppet och tydligt för våra kunder. Vi informerar om behandlingen i dataskyddsbeskrivningarna och i samband med att tjänster erbjuds. I data­skyddsbeskrivningen redogör vi också om kundernas rätt till uppgifter som gäller dem själva.

Nödvändighet

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter. Personuppgifter samlas in och behandlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga användningssyften.

Kvalitet

Vi säkerställer informationens kvalitet. I Ilmarinen används tillräckliga åtgärder för att säkerställa uppgifternas kvalitet och korrekthet. I informationsbehandlingen används endast relevanta och tillförlitliga
informationskällor.

Informationssäkerhet

Vi skyddar informationen effektivt. Informationssäkerhet säkerställs med tillräckliga tekniska och administrativa åtgärder. Ilmarinen säkerställer att informationen är skyddad och behandlas på behörigt sätt också då det gäller varje handläggare som behandlar personuppgifter i produktionen av tjänster.

Ansvarsfullhet

Dataskyddets betydelse syns i Ilmarinens verksamhet. Vi respekterar försäkringssekretessen och behandlar konfidentiell information på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Vi säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter.