Det kan uppstå temporära störningar i våra nättjänster under veckoslutet 24.8-25.8.2019. Vi beklagar för besvär, som detta kan förorsaka.

Personuppgifter

VARIFRÅN FÅR ILMARINEN PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter samlas in och behandlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga användningssyften. Ilmarinen samlar in personuppgifter av ArPL- eller FöPL-försäkringstagare, dvs. arbetsgivare och företagare. Dessutom kan vi samla in personuppgifter av pensionssökande och pensionstagare samt av de försäkrade. Vi får även uppgifter från lagenliga myndighetsregister. Ilmarinen samlar också in information om hyresgäster och ansökande gällande de bostäder som bolaget hyr ut.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR ILMARINEN IN?

Personuppgifter samlas in och behandlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga användningssyften.

  • Namn och personbeteckning i anslutning till identifieringen av en person.
  • Kontaktinformation, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Uppgifter som behövs för att uppfylla skyldigheten i lagstiftningen
  • Uppgifter i samband med att tjänster tas i bruk samt uppgifter om användningen av webbplatsen www.ilmarinen.fi.

Ilmarinens dataskyddsbeskrivningar finns här.

VEM BEHANDLAR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER?

Tillgången till och behandlingen av personuppgifter har genom administration av användarbehörigheter begränsats till personer som behöver uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. De personer som behandlar uppgifterna omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten.
Ilmarinen kan använda underleverantörer för genomförandet av sina uppgifter. Underleverantörer samt deras personal omfattas av samma sekretessbestämmelser som Ilmarinens personal.
Ilmarinens hela personal är utbildad i dataskydd av personuppgifter. I utbildningen ingår ett dataskyddstest.

PÅ VILKET SÄTT FÖRVARAR OCH UPPRÄTTHÅLLER ILMARINEN PERSONUPPGIFTER?

Tillgången till apparatur samt nätverksservrar som innehåller personuppgifter har begränsats med användarbehörighet till enbart de personer som behöver uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Personuppgifter lagras endast den tid som skötseln av ärendet fordrar eller att den lagstadgade förvaringstiden uppfylls.
Nätverksservrar som används i behandlingen av personuppgifter finns i datacentraler som skyddats med passerkontroll och säkerhetssystem. Register som innehåller personuppgifter har skilts åt från det offentliga datanätet med hjälp av tekniska skyddsarrangemang.
Användningen av personuppgifter övervakas också med olika tekniska arrangemang.

TILL VEM KAN UPPGIFTER LÄMNAS UT?

Ilmarinen kan lämna ut uppgifter som finns i dess register med stöd av lagen till producenter av lagstadgat pensionsskydd och social trygghet samt exempelvis till Pensionsskyddscentralen. Uppgifter lämnas ut till myndigheterna med stöd av lagen. Uppgifter lämnas aldrig ut till utomstående.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Genom att använda webbplatsen godkänner du att Ilmarinen kan samla in uppgifter om hur sidorna används och de transaktioner som görs. Med hjälp av cookies utvecklar Ilmarinen webbplatsens användbarhet och samlar in statistik om hur sidorna används. Användarens IP-adress, typ av webbläsare, klockslag, vilka sidor användaren besökt samt webbadressen lagras i cookien. I cookien lagras även information om den sida, från vilken användaren förflyttat sig till Ilmarinens webbplats. Närmare information om vår praxis avseende cookies finns här.
Ilmarinen tillämpar i sin verksamhet bestämmelser enligt EU:s dataskyddsförordning.

VEM KAN KONTAKTAS?

Kunden har enligt personuppgiftslagen och -förordningen rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i registret. Du bör lämna in en undertecknad skriftlig kontrollbegäran till Ilmarinens postadress: Kontrollbegäran, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 00018 ILMARINEN.
I kontrollbegäran bör du uppge ditt namn och din personbeteckning så att uppgifterna kan sökas. Ilmarinen skickar svaret gällande kontrollbegäran till kundens bekräftade adress i befolkningsdataregistret.