Informationssäkerhet

Ilmarinen har särskilt ansvar för det lagstadgade arbetspensionsskyddet och för skötseln av pensionstillgångarna i anslutning till det samt för informationssäkerheten vid behandlingen av information i verksamheten. Informationssäkerhetspolicyn har godkänts av Ilmarinens ledning och motsvarar bolagets syn på informationssäkerhetens mål, principer och genomförande. Ilmarinens ledning har förbundit sig att genomföra informationssäkerheten.

I Ilmarinen omfattar informationssäkerhet både datasäkerhet och dataskydd. Med datasäkerhet avses att den information som behövs i verksamheten är sann och uppdaterad och att uppgifterna endast kan användas av befullmäktigade användare under på förhand fastställda anställningstider. Med dataskydd avses skyddande av integriteten hos Ilmarinens kunder, personal och intressegrupper vid behandlingen av personuppgifter.

Med stöd av informationssäkerhetspolicyn upprätthåller Ilmarinen informationssäkerhets­anvisningar och -regler, vilka samordnats med Ilmarinens andra interna anvisningar. Varje anställd i Ilmarinen är skyldig att delta i informationssäkerhetsutbildning samt att känna till informations­säkerhetsförfarandena och att iaktta givna anvisningar i sina egna uppgifter.

Ilmarinens informationssäkerhetsorganisation sköter koordineringen av informationssäkerheten och anvisningar. För informationssäkerheten rapporteras till Ilmarinens ledning regelbundet.