SOLVENS

På grund av osäkerheten förknippad med placeringsverksamheten bör arbetspensionsbolagen ha en tillräckligt stor buffert mot marknadsfluktuationer. Solvens är förmågan att tåla fluktuationer i placeringsverksamheten.

Pensionsbolagets solvens mäts med de tillgångar som överstiger bolagets ansvarsskuld. Denna del av tillgångarna kallas för solvenskapital. Med ansvarsskuld avses däremot det sammanlagda beloppet av de pensioner som är på bolagets ansvar i framtiden. Solvensen kan uppges genom att meddela solvenskapitalet i euro, solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden (solvensnivå) eller solvenskapitalet i förhållande till egna risker (solvensställning).

Då ett arbetspensionsbolag sköter sin solvens, har bolaget möjlighet att söka avkastning på sina placeringar. Ett solvent arbetspensionsbolag kan även dela ut större kundåterbäringar. Genom placeringsintäkterna sörjer man för att trycket på att höja arbetspensionsavgifterna hålls så litet som möjligt på lång sikt. En långfristig grundregel är att en placeringstillväxt på en procentenhet varje år gör att arbetspensionsavgiften är två procentenheter lägre än den annars skulle vara.

Utveckling av solvensen 1997–31.3.2018

 

Solvensställningen var 1,9 (2,2). Skalan till vänster visar pensionstillgångarna och skalan till höger solvensgränsen. I fråga om tidigare år tillämpas framställningssättet år 2017.

*) Solvensgränsen ändrades 1.1.2017 när den nya lagstiftningen trädde i kraft. Solvenskapitalet hölls nästan på oförändrad nivå, men principerna för beräkningen av solvensgränsen ändrades. Som en följd av det minskade relationstalet solvenskapital/solvensgräns som beskriver solvensställningen.