Ilmarinens företagsansvar

Att ta ansvar hör till vår vardag. Därför syns vårt ansvarstagande i allt det vi gör. Med mätare säkerställer vi att ansvaret också fullföljs.

Ilmarinens ansvarstagande syns i det att vi tar hand om en betydande del av det finländska socialskyddet: pensionskyddet. Arbetspensionen inverkar direkt på finländarnas välbefinnande. Vi främjar också en god vardag på arbetsplatserna. Vi placerar pensionstillgångarna så att avkastningen tryggar även kommande generationers pensioner. Dessutom stöder vi affärslivet i Finland genom att vara en betydande och aktiv ägare i flera finländska bolag.

Hela vår affärsverksamhet baserar sig på förtroende. Förtroende, för sin del, bygger på ansvarsfulla handlingar.

Bekanta dig med Ilmarinens företagsansvarsrapport.

Företagsansvar

Vi kallar ansvarsfull verksamhet för företagsansvar. Företagsansvaret styrs bland annat av Ilmarinens värderingar, Ilmarinens affärsverksamhetsprinciper (Code of Conduct), regler för god försäkringssed, principer för ägarstyrning, principer för ansvarsfulla placeringar och riskhanteringspolitik. Företagsansvarsprinciperna har godkänts av Ilmarinens ledningsgrupp. Vår ansvarsfulla verksamhet koordineras av en arbetsgrupp som består av experter för olika funktioner.

Mål och mätare

Vi har fastställda mål och mätare för vårt företagsansvar (Key Performance Indicators, KPI). Med hjälp av mätarna följer vi upp att ansvarstagandet fullföljs i vårt praktiska arbete.

Affärsverksamhetsprinciper

Ilmarinens affärsverksamhetsprinciper (Code of Conduct) sammanställdes år 2010 och uppdaterades år 2018. Code of Conduct säkerställer att vi gör dem på rätt sätt. Enligt Code of Conduct har Ilmarinen bl.a. förbundit sig att följa en god försäkringssed, att garantera sekretess vid hanteringen av personuppgifter och att förutsätta att de tjänsteleverantörer som bolaget anlitar bedriver en ansvarsfull verksamhet. Ilmarinens hela personal följer affärsverksamhetsprinciperna.

Iakttagandet av uppförandekoden och våra noggrannare affärsverksamhetsprinciper gäller hela personalen. Under 2017 var utbildningen i Code of Conduct en del av introduktionen av samtliga nyrekryterade.

De viktigaste ansvarighetsaspekterna

Vi uppdaterade våra viktigaste ansvarighetsaspekter år 2015. Utifrån vår strategi, typen av affärsverksamheten, intressegruppernas förväntningar och megatrenderna inom samhällsansvar identifierade vi att de ansvarsaspekter som är mest väsentliga för Ilmarinen är:

Ilmarinens företagsansvar