Samhällelig inkomstfördelning

Samhällelig inkomstfördelning framställer Ilmarinens inkomstkällor och visar hur inkomsterna utdelas mellan olika intressentgrupper.

Ilmarinens samhällelig inkomstfördelning 2016

Beräkning av den samhälleliga inkomstfördelningen 2016

Samhällelig inkomstfördelning framställer Ilmarinens inkomstkällor och visar hur inkomsterna utdelas mellan olika intressentgrupper. Största delen av Ilmarinens intäkter betalas ut i form av pensioner till nuvarande pensionstagare. Lika viktigt är emellertid att bereda sig för framtiden och att säkerställa att pension också kan betalas ut till kommande generationer.

Intäkter, mn euro

2016

   2015 

2014

Premieinkomst

4 301,8

   4 268,7

4 167,4

     - ArPL, arbetsgivarens andel

2 947,8 

   2 927,2

2 859,5

     - ArPL, arbetstagarens andel

1 015,7 

997,4

981,1

     - FöPL (företagare)

338,3 

344,1

326,8

Föregående års kundåterbäringar

98,6 

94,1

84,2

Nettointäkter av placeringsverksamheten exkl. rörelsekostnader

1 779,8 

  2 109,6

2 217,1

Övriga intäkter och kostnader

0,1 

   0,3

0,1

Totala inkomster

6 180,4 

          6 472,7

6 468,9

Fördelning av intäkter, mn euro         

       2016

2015

2014

Till pensionstagare

      -4 594,1

      -4 441,6

-4 350,9

     - ArPL-pensionstagare                     

-4 255,0 

-4 099,2

-4 021,5

     - FöPL-pensionstagare

  -339,1 

-342,4

-329,4

Avsättningar för framtida pensioner      

-2 057,0 

-1 047,3

-823,9

Avsättningar för framtida risker

732,0 

-724,0

-1 046,9

Buffert för fluktuationer i placeringsavkastningen                                

611,0 

-691,8

-1 001,6

Buffert för fluktuationer i försäkringsrörelsens resultat

121,0 

-32,2

-45,3

Kundåterbäring

-102,0 

-98,0

-93,0

Personalkostnader

-51,4 

-53,8

-48,9

Övriga serviceproducenter

-95,8 

-96,8

-100,9

Källskatt

-12,0 

-11,2

-4,4

Donationer

-0,1 

-0,1

-0,1

Total inkomstfördelning

-6 180,4 

-6 472,7

-6 468,9