Samhällelig inkomstfördelning

Samhällelig inkomstfördelning framställer Ilmarinens inkomstkällor och visar hur inkomsterna utdelas mellan olika intressentgrupper.

Beräkning av den samhälleliga inkomstfördelningen 2017

Samhällelig inkomstfördelning framställer Ilmarinens inkomstkällor och visar hur inkomsterna utdelas mellan olika intressentgrupper. Största delen av Ilmarinens intäkter betalas ut i form av pensioner till nuvarande pensionstagare. Lika viktigt är emellertid att bereda sig för framtiden och att säkerställa att pension också kan betalas ut till kommande generationer.

Intäkter, mn euro

2017

   2016 

Premieinkomst

4 311,6

   4 301,8

     - ArPL, arbetsgivarens andel

2 885,3 

   2 947,8

     - ArPL, arbetstagarens andel

1 081,0

1 015,7

     - FöPL (företagare)

345,2 

338,3

Föregående års kundåterbäringar

102,1 

98,6

Nettointäkter av placeringsverksamheten exkl. rörelsekostnader

2 730,7 

  1 779,8

Övriga intäkter och kostnader

0,0 

   0,1

Totala inkomster

7 144,3 

          6 180,4

Fördelning av intäkter, mn euro         

       2017

2016

Till pensionstagare

      -4 721,8

      -4 594,1

     - ArPL-pensionstagare                     

-4 372,7

-4 255,0

     - FöPL-pensionstagare

  -349,1

-339,1

Avsättningar för framtida pensioner      

-813,8

-2 057,0

Avsättningar för framtida risker

-1 327,2

732,0

Buffert för fluktuationer i placeringsavkastningen                                

-2 254,9 

611,0

Buffert för fluktuationer i försäkringsrörelsens resultat

927,6

121,0

Kundåterbäring

-120,0 

-102,0

Personalkostnader

-50,8 

-51,4

Övriga serviceproducenter

-99,5 

-95,8

Källskatt

-11,1 

-12,0

Donationer

-0,1 

-0,1

Total inkomstfördelning

-7 144,3 

-6 180,4