Ansvarsfulla placeringar

Ilmarinen är en långsiktig och ansvarsfull placerare. Vi placerar pensionstillgångarna så att avkastningen på dem också tryggar kommande generationers pensioner. I våra placeringsbeslut beaktar vi även huruvida placeringsobjekten fungerar ansvarsfullt. Dessutom bär vi ansvar för vår klimatpåverkan och inverkan på den byggda miljön särskilt då det gäller våra fastighetsinvesteringar.

Läs mer om våra principer för ansvarsfulla placeringar och om ägarstyrningen.

Skötseln av pensionstillgångarna

Genom pensionstillgångarna tryggas en hållbar finansiering av pensionerna. Enligt lagen ska arbetspensionstillgångarna placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt. Genom att framgångsrikt placera de pensionstillgångar som vi förvaltar över säkerställer vi att personalen i våra kundföretag och företagarna i sinom tid får den pension som de intjänat. Det är fråga om att bära ansvar över en mycket lång tid – för ett arbetspensionsbolag är kvartalet närmast 25 år och inte tre månader.

Vi använder största delen av premieinkomsten för att utbetala löpande pensioner vid respektive tidpunkt, men vi fonderar i genomsnitt en fjärdedel av arbetspensionsavgiften. Vi sprider placeringarna på olika placeringsobjekt, såsom aktier, skuldinstrument och fastigheter.

Vi har investerat nästan en fjardedel av våra placeringstillgångar på 46 miljarder euro i Finland. Den genomsnittliga reella placeringsavkastningen som vi fått på våra pensionstillgångar på lång sikt är 4,0 procent.

Läs mer om vår placeringsverksamhet.

Ansvarsfullhet som en del av placeringsbesluten

Vi anser att ansvarsfulla och långsiktiga placeringar av pensionstillgångarna hör till lönsam placeringsverksamhet och effektiv riskhantering. Ansvarsfulla placeringar innebär att vi förutom ekonomiska aspekter även beaktar faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och ett gott förvaltningssätt i våra placeringsbeslut. Företagsverksamhetens miljömässiga och sociala påverkan samt förvaltningssättet inverkar på företagets intäkter, kostnader och anseende, och avspeglas således också på ett betydande sätt i Ilmarinens placeringsintäkter.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och vi förutsätter att de bolag som vi äger utöver nationell lagstiftning även iakttar riktlinjerna i FN:s Global Compact. Vår tjänsteleverantör värderar våra värdepappersplaceringar regelbundet och rapporterar om observerade och misstänkta normbrott. För att bedöma hur ansvarsfullt placeringsobjekten agerar använder vi egna klassificeringar av ansvarsfulla placeringar, som våra placeringsförvaltare följer vid sidan av företagets ekonomiska siffror.

Läs mer om ansvarsfulla placeringsverksamhet.

Aktiv ägarroll

Ilmarinen är en betydande ägare i ett stort antal finländska bolag och en viktig ekonomisk aktör i det finländska samhället. Vi är en aktiv ägare, vilket bl.a. innebär att vi aktivt deltar i bolagsstämmorna och utnämningen av styrelseledamöter i de bolag som vi äger, att vi för en aktiv dialog med ledningen för bolagen och aktivt påverkar företagen att följa ansvarsfulla principer i sin verksamhet.

Vi för aktiv dialog med ledningen i de bolag som vi äger om bland annat ansvarighetsfrågor. Om ett företag som vi äger systematiskt bryter mot FN:s Global Compact, fördjupar vi dialogen till en påverkningsprocess, som syftar till att få företaget att avsluta ogynnsam verksamhet och att tillägna sig ansvarsfulla verksamhetsförfaranden. Vi genomför påverkan bl.a. i samarbete med det nordiska Nordic Engagement Cooperation, vilkas påverkningsprocesser beskrivs i den skilda årsrapporten. Om ogynnsam verksamhet inte upphör som en följd av påverkningsprocessen, är vår sista utväg att frigöra oss från innehavet.

Läs mer om våra principer för ägarstyrning.

Klimatpåverkan

Enligt vår uppfattning kommer klimatriskerna att inverka på placeringsintäkterna i framtiden t.ex. via lagstiftningsändringar eller genom direkt klimatpåverkan. Klimatriskerna leder också till att vi undviker vissa placeringsobjekt. Å andra sidan medför klimatförändringen också möjligheter för placerarna i och med ny affärsverksamhet.

Vi har således utvecklat den systematiska bedömningen av risker och möjligheter i anslutning till klimatförändringar som en del av våra placeringsbeslut. År 2016 utarbetade vi klimatprinciper som stärker klimatsynvinkeln i vår placeringsverksamhet och i dem ställs även konkreta mål för de närmaste åren. Vi följer upp koldioxidavtrycket av våra placeringar i olika tillgångsslag varje år. Vi kan reagera på stora koldioxidrisker på två sätt: antingen kan vi starta en påverkningsprocess i företaget, eller om riskerna är för stora och kan realiseras inom en snar framtid, gör vi oss av med placeringarna. Vårt mål är också att öka andelen placeringar i lösningar som främjar en hållbar utveckling.

Vi har också börjat mäta koldioxidavtrycket av vår byggnadsproduktion. Det hjälper oss att ta fram åtgärder för att minska växthusgasutsläpp som orsakas av byggprojekten.

Läs mer om våra klimatprinciper.

Inverkan på den byggda miljön

Ilmarinen är en av Finlands största fastighetsinvesterare och en betydande byggherre och beställare av fastighetstjänster. Byggnadernas miljöpåverkan och planeringen och användningen av den byggda miljön är viktiga faktorer som inverkar på samhällets välfärd. Vi investerar i resurseffektiva och för användarna sunda och trygga byggnader som är belägna nära goda trafikförbindelser.  

Vi beaktar byggnadernas hela livscykel. Vi underhåller fastigheterna så att deras värde består. Vi främjar byggnadernas energieffektivitet och minskar miljöbelastningen, såsom t.ex. vattenförbrukningen. I samband med fastighetsrenoveringar beaktar vi även byggnadernas kulturvärden och deras betydelse för samhället.

Miljöcertifikat som beviljats av ett utomstående institut är ett sätt att påvisa att fastigheten är miljövänlig. Som ett resultat av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete godkändes Ilmarinen som en av de första för certifieringsprogrammet LEED Volume Programme v4. År 2017 inledde vi ett projekt där vi ansöker om LEED-certifiering för sammanlagt 12 befintliga fastigheter.

Av de kontors- och affärslokaler som vi låter uppföra kräver vi minst LEED Gold eller motsvarande miljöcertifikat.

Läs mer om våra fastighetsplaceringar.

I företagsansvarsrapporten kan du läsa om på vilket sätt Ilmarinen genomförde olika delområden inom ansvarsfulla placeringar år 2018.