TILLTALANDE och ansvarsfull arbetsgivare

Ilmarinen är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi vill vara en energiskapande arbetsplats, främja mångfald och belöna våra anställda på ett rättvist och sporrande sätt. Vi utvecklar arbetsförhållandenas kvalitet och arbetshälsan hela tiden och mäter regelbundet personalens arbetstillfredsställelse.

Läs mer om Ilmarinen som arbetsgivare.

Energiskapande arbetsplats

Vi strävar efter att kunna erbjuda de bästa serviceerfarenheterna inom arbetspensionsbranschen. Vi anser att personalens erfarenheter av sin arbetsplats avspeglas direkt i hur kunderna upplever oss, och därför är en nöjd och energisk personal nyckeln för att vi ska uppnå vårt mål. Vi vill vara en förebild för hur arbetet och arbetsgemenskapen kan stöda människans energinivå. Målet stöds bl.a. av våra nya kontorslokaler, som vi kunde ta i bruk i sin helhet i år 2016. Våra förnyade arbetslokaler är ergonomiska och välfungerande.Vi främjar personalens energi också genom att erbjuda möjligheter till motion och hälsosam mat. Vår egen friskvårdscoach sporrar våra anställda att sköta sitt välbefinnande.

Dessutom satsar vi på gott ledarskap, fortlöpande kompetensutveckling och på en företagskultur som möjliggör delaktighet. Enligt personalenkäten är de anställda i Ilmarinen särskilt starkt engagerade till organisationen och upplever att deras arbete är betydelsefullt.

Främjande av mångfald

Vi betraktar mångfald ur ett brett perspektiv som förutom jämlikhet mellan könen, även innebär att vi beaktar t.ex. delvis arbetsföra, personer i olika åldrar eller från olika kulturella bakgrunder i ledarskapet och personalplaneringen. Vi anser att arbetstagarnas olika kompetensområden och färdigheter, bakgrund och egenskaper är en rikedom som förbättrar företagets innovativitet och resultatförmåga.

Nationalitet eller ursprung är inte av betydelse i Ilmarinens rekrytering. Största delen av våra uppgifter kräver emellertid kunskaper i finska. För uppgifter där språkkunskaper i finska inte är nödvändiga (t.ex. en del av ICT-uppgifterna och inom placeringsverksamheten) kunde vi i många fall vara modigare och även avlöna engelskspråkiga personer.

Vi satsar särskilt på jämlikhet mellan män och kvinnor. Vi främjar jämlikhet bl.a. genom att tillåta flexibla arbetstider som möjliggör samordning av arbete och familjeliv.

Rättvisa löner och ersättningar

Löne- och ersättningssystemen har i uppgift att engagera personalen och ledningen i bolaget och att sporra till åtgärder för att uppnå de strategiska målen och värderingarna. Vårt mål är att lönerna ska grunda sig på hur krävande arbetet är samt på personliga prestationer och kompetens. Detta bidrar till rättvisa löner – bland annat med tanke på jämlikheten mellan kvinnor och män.

Vi rapporterar öppet om våra löne- och ersättningsförfaranden. Vi publicerar varje år uppgifter om de arvoden som betalas till medlemmarna i Ilmarinens förvaltningsorgan samt om löner, arvoden och tilläggspensionsförmåner till högsta ledningen.

Bekanta dig med Ilmarinens ersättningsförklaring.

företagsansvarsrapporten kan du läsa om hur vi i egenskap av arbetsgivare förverkligade ansvarsfullheten i vår verksamhet år 2018.