De affärsetiska principerna

De affärsetiska principerna styr var och en inom Ilmarinen att agera ansvarsfullt. Regelefterlevnad och etisk verksamhet säkerställs i Ilmarinen bland annat av compliance-function, regler för ansvarsfullt kundarbete och bra dataskydd.

Bekanta dig med Ilmarinens principer och riktlinjer.

Compliance

Ilmarinens verksamhet bygger på en god förvaltning och ansvarstagande. Det är viktigt att bestämmelser, principer och värderingar iakttas i alla funktioner. Därför har vi en compliance officer som ansvarar för compliance-funktionen och stöder ledningen och styrelsen i ordnandet av en tillförlitlig förvaltning och övervakar regelefterlevnad i bolaget.

Ilmarinens sätt att arbeta fastställs i bolagets uppförandekod, Code of Conduct. Efterlevnad av Code of Conduct gäller alla anställda i Ilmarinen. Compliance officer ordnar utbildning i uppförandekoden för personalen och ger också vid behov mer fördjupande utbildning och tolkningshjälp i praktiska frågor både om uppförandekoden och om andra handlingsregler.

Bekanta dig med Ilmarinens Code of Conduct.

Ansvarsfullt kundarbete

Ett ansvarsfullt kundarbete innebär att vi iakttar ansvarsfulla handlingssätt i anskaffningen av nya kunder och att vi behandlar alla kunder rättvist och jämlikt samt så att vår affärsverksamhet inte ger orättvisa fördelar åt någon part. Vi iakttar god försäkringssed i våra funktioner.

Tillhandahållande av arbetshälsotjänster på basis av den faktiska risken för arbetsoförmåga bland personalen i våra kundföretag hör också samman med ansvarsfullt kundarbete. Arbetshälsoverksamheten ska vara ändamålsenlig och effektfull och därför följer vi systematiskt upp resultaten av våra arbetshälsoprojekt.

Läs mer om riktlinjerna för hantering av risken för arbetsoförmåga.

Dataskydd

Inom Ilmarinen innebär dataskydd att uppgifter både om personer och om företaget hålls hemliga. Dataskyddet är särskilt viktigt hos oss då vi behandlar en stor mängd konfidentiella uppgifter.

EU-dataskyddsförordningen, som börjar tillämpas i början av maj 2018, kommer i betydande grad att ändra skyldigheterna som gäller informationssäkerhet. Med informationssäkerhet avser vi ärenden förknippade med dataskydd och datasekretess. Dataskyddet gäller behandlingen av uppgifterna om en fysisk person och integritetsskydd. Som personuppgifter betraktas allt som direkt eller indirekt är hänförligt till en person. Vi behandlar personuppgifter om t.ex. de försäkrade, pensionstagarna och våra anställda. Utöver det dataskydd som gäller personuppgifter följer vi också sekretessbestämmelserna. De omfattar även annat än personuppgifter, dvs. uppgifter om företagen och deras affärshemligheter.

Till dataskyddsförfarandena hör bl.a. att användarna identifieras med användarnamn och lösenord, passerkontroll och att användarbehörighet enbart beviljas på basis av arbetsuppgifterna.

Läs mer om behandling av uppgifter i Ilmarinen.

Läs i företagsansvarsrapporten hur de affärsetiska principerna efterföljdes i Ilmarinens verksamhet under året 2018.