Bolagsstämma

Ilmarinens kunder har beslutanderätt på bolagsstämman

I Ilmarinen utövas högsta beslutanderätt av bolagsstämman. Ilmarinen är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina kunder. Bolagets företags- och företagarkunder och de arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen har rösträtt på bolagsstämman på det sätt som närmare beskrivs i bolagsordningen.

Ordinarie bolagsstämma hålls varje år på av styrelsen fastställd dag före slutet av maj. Därtill kan även extra bolagsstämma sammankallas, om styrelsen eller förvaltningsrådet anser att detta är nödvändigt eller om bolagsstämma ska hållas enligt försäkringsbolagslagen.

Bolagsstämmans ärendelista innehåller bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsråds- och styrelseledamöter och verkställande direktören. Bolagsstämman beslutar också om förvaltningsrådets ledamöter och deras arvoden.

Ilmarinens bolagsstämma valde den 28 mars 2019 KPMG Oy Ab CGR-sammanslutning till sin revisionssammanslutning med CGR Juha-Pekka Mylén som ansvarig revisor. Ilmarinen betalade sin revisionssammanslutning 410 536,12 euro i revisionsarvode inklusive mervärdesskatt och 93 093,13 euro för annan rådgivning under räkenskapsperioden 2018.

Läs mer om bolagsstämman och dess uppgifter i bolagsordningen.