FÖRHANDLINGSDELEGATIONERNA

Kundernas och arbetsmarknadsparternas röst hörs på många sätt i Ilmarinen, t.ex. genom olika förhandlingsdelegationer.

Inom Ilmarinen finns förhandlingsdelegationer för bland annat pensionsfrågor, löntagare och kunder. Deras målsättning är att fördjupa samarbetet och effektivera det ömsesidiga informationsflödet liksom även att förstärka de regionala synpunkternas betydelse i beslutsfattandet.

 

Ordförande:
Kristiina Halonen, Ilmarinen

Vice ordförande:
Outi Pekkarinen, Ilmarinen

Andra medlemmar:
Ralf Forsén, Teknikens akademiker TEK
Timo Höykinpuro, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT ry
Kari Tiainen, Tehy ry
Antti Veirto, Servicefacket (PAM)
Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (SAK)

Kundernas förhandlingsdelegation är ett informellt förvaltningsorgan som förhandlar och ger råd. Delegationens uppgift är att å ena sidan främja samarbetet mellan Ilmarinen och företag av olika typer och olika storlek och å andra sidan mellan Ilmarinen och företagare samt organisationer som representerar företagare.

Delegationen strävar efter att bidra till utvecklingen av försäkrings- och pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och av lagen om pension för företagare (FöPL) samt att öka kund- och företagaraspekten i Ilmarinens placeringsverksamhet. Dessutom strävar delegationen efter att effektivera informationsutbytet och beaktandet av de regionala aspekterna.

 

Löntagarnas förhandlingsdelegation är ett informellt förvaltningsorgan som förhandlar och ger råd. Delegationens uppgift är att främja samarbetet mellan Ilmarinen och de anställda, som är försäkrade av Ilmarinen, att bidra till utvecklingen av försäkrings- och pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) samt att effektivera informationsutbytet och beaktandet av de regionala aspekterna.