FÖRBERED DIG FÖR INKOMSTREGISTRET

Så här ändras löneanmälningen fr.o.m. den 1 januari 2019.

VAD är INKOMSTREGISTRET?

- Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller uppgifter om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

- Alla löneanmälningar för löner som betalas fr.o.m. den 1 januari 2019 görs i realtid och skilt för varje lönebetalning till inkomstregistret.

- Inkomstregistret gäller alla lönebetalare: företag, föreningar, hushåll och ställföreträdande betalare. Även lön som en företagare betalar åt sig själv ska anmälas till inkomstregistret.

- Inkomstregistret ersätter de löneanmälningar som görs till Ilmarinen, Skatteförvaltningen, FPA och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Ilmarinen får alla uppgifter som behövs för beräkningen av försäkringsavgifter och pension direkt från inkomstregistret.

SÅ HÄR FÖRBEREDER DU DIG FÖR INKOMSTREGISTRET 2018

1. Inkomstregistret förutsätter ändringar i företagens lönesystem. Det lönar sig att säkerställa med den egna lönesystemleverantören att nödvändiga ändringar i systemet görs under 2018.

2. Det lönar sig också att kartlägga på vilket sätt övergången till löneanmälningar i realtid inverkar på löneadministrationsprocesserna i ditt företag.

3. Försäkra dig om att företaget och föreningarnas namnteckningsrättigheter är uppdaterade t.ex. i handelsregistret för beviljandet av fullmakter.

4. Bevilja nödvändiga fullmakter för användning av inkomstregistret fr.o.m. den 8 augusti. Du kan befullmäktiga t.ex. en annan person eller en bokföringsbyrå att sköta ärenden i anslutning till inkomstregistret på dina vägnar. Inkomstregisterprojektets chatt hjälper dig i frågor som gäller fullmakter och andra frågor gällande inkomstregistret.

5. Vi rekommenderar att du börjar använda nätfakturering före övergången till inkomstregistret. Läs mer om nätfaktura

SÅ HÄR ÖVERGÅR DU TILL INKOMSTREGISTRET

  • Säkerställ att ditt lönesystem är kompatibelt med inkomstregistret. Red ut hurdan förbindelse som byggs till inkomstregistret.
  • Det enklast sättet är att anmäla lönerna via inkomstregistrets användargränssnitt. Skaffa nödvändigt certifikat, tillgängligt fr.o.m. den 1 november 2018.
  • Du kan även anmäla lönerna till inkomstregistret i e-tjänsten inkomstregistret.fi. Sköt fullmakterna i anslutning till tjänsten redan nu, senast fram till slutet av år 2018.
  • Löneuppgifterna kan lämnas till inkomstregistret i e-tjänsten inkomstregistret.fi. Sköt fullmakterna i anslutning till tjänsten redan nu, senast fram till slutet av år 2018. Inkomstregistret är ett bra sätt att kartlägga alternativa lönebetalnings- och anmälningssätt.
  • I Palkka.fi-tjänsten kan du betala löner med bikostnader. Den avgiftsfria tjänsten skickar löneuppgifterna till inkomstregistret.
  • Tjänsten SuoraTyö.fi skickar löneuppgifterna till inkomstregistret och sköter om alla arbetsgivarskyldigheter. Tjänsten tar ut en liten expeditionsavgift.
  • Diskutera med din bokföringsbyrå om förfarandena i samband med övergången till inkomstregistret.
  • Bevilja bokföringsbyrån nödvändiga fullmakter för skötseln av löneanmälningar redan nu och senast fram till slutet av 2018.
  • Företag beviljar fullmakter i suomi.fi-tjänsten och icke-registrerade företag i Katso-tjänsten.

SÅ HÄR LÄMNAR DU LÖNEANMÄLNINGAR TILL INKOMSTREGISTRET

PÅ VILKET SÄTT ÄNDRAS LÖNEANMÄLAN ÅR 2019?

• Alla löneanmälningar om löner som betalas fr.o.m. den 1 januari 2019 ska göras till inkomstregistret. Även ändringar i löneanmälningarna görs via inkomstregistret.
• Löneuppgifterna kan skickas direkt ur löneräkningssystemet eller i form av en fil eller webblankett via inkomstregistrets användargränssnitt.
• Uppgifterna i inkomstregistret ska i regel anmälas senast inom fem kalenderdagar från lönebetalningen. Anmälan har inga eurogränser, utan alla inkomster ska anmälas.
• Dessutom ska betalaren vid behov lämna en separat anmälan för arbetsgivare senast den femte i den kalendermånad som följer på lönebetalningen med uppgifter som inte gäller enskilda inkomsttagare. Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan
• Anmälningar om och ändringar i löner som betalats före den 1 januari 2019 ska fortsättningsvis skickas till Ilmarinen.
• Årsanmälare lämnar in den sista årsanmälan för år 2018 till Ilmarinen senast den 31 januari 2019. Månadsanmälare ska lämna in en anmälan om de löner som betalats i december 2018 till Ilmarinen senast den 20 januari 2019.

SÅ HÄR GYNNAS FÖRETAGEN AV INKOMSTREGISTRET

Inkomstregistret förenklar lönepraxisen

Inkomstregistret förenklar företagets löneadministration, då löneanmälningarna endast görs till ett ställe. Anmälningspraxisen ändras således och blir mindre komplicerad än tidigare.

Inkomstregistret ersätter de tidigare separata årsanmälningarna

Särskilda årsanmälningar till de olika aktörerna i inkomstregistret behövs inte längre, vilket underlättar ekonomiförvaltningens arbetsbörda vid årsskiftet. Detta gynnar framför allt arbetsgivarna.

I och med inkomstregistret grundar sig ArPL-avgiften på faktiska löner

Löneanmälan görs genast efter lönebetalningen. På så sätt grundar sig ArPL-avgifterna alltid på den faktiska lönesumman i stället för den tidigare uppskattningen.

Läs närmare om inkomstregistret på vero.fi/sv/inkomstregistret