FÖRBERED DIG FÖR INKOMSTREGISTRET

Så här ändras löneanmälningen fr.o.m. den 1 januari 2019.

Kundtjänst | 010 195 082

Vad är inkomstregistret?

- Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller uppgifter om löner, pensioner och förmåner för varje inkomsttagare.

- Alla löneanmälningar för löner som betalats fr.o.m. den 1 januari 2019 görs i realtid och skilt för varje lönebetalning till inkomstregistret.

- Inkomstregistret gäller alla lönebetalare: företag, föreningar, hushåll och ställföreträdande betalare. Även lön som en företagare betalar åt sig själv ska anmälas till inkomstregistret.

- Inkomstregistret ersätter de löneanmälningar som görs till Ilmarinen, Skatteförvaltningen, FPA och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Ilmarinen får alla uppgifter som behövs för beräkningen av försäkringsavgifter och pension direkt från inkomstregistret.

Anmäl lönerna till inkomstregistret

Lämna in den sista månadsanmälan för 2018 eller en årsanmälan som gäller hela året till Ilmarinen.

- Läs mer om löneanmälan för 2018 ›

Alla löneanmälningar om löner som betalats år 2019 ska göras till inkomstregistret. Lämna anmälan inom fem dagar från lönebetalningen varje gång som du betalat löner.

- Läs mer om löneanmälan för 2019 ›

Så här lämnar du en anmälan till olika aktörer

 • Säkerställ att ditt lönesystem är kompatibelt med inkomstregistret. Red ut hurdan förbindelse som byggs till inkomstregistret.
 • Det enklast sättet är att anmäla lönerna via inkomstregistrets användargränssnitt. Skaffa nödvändigt certifikat från inkomstregistret.fi.
 • Du kan även anmäla lönerna till inkomstregistret i e-tjänsten inkomstregistret.fi. Sköt om fullmakterna i anslutning till tjänsten i god tid före lönebetalningen.

 • Skaffa nödvändigt certifikat ›
 • Sköt fullmakterna i anslutning till tjänsten ›
 • Löneuppgifterna kan lämnas till inkomstregistret i e-tjänsten inkomstregistret.fi. Sköt om fullmakterna i anslutning till tjänsten i god tid före den första lönebetalningen.
 • Övergången till inkomstregistret är ett bra sätt att kartlägga alternativa lönebetalnings- och anmälningssätt.
  • I Palkka.fi-tjänsten kan du betala löner med bikostnader. Den avgiftsfria tjänsten skickar löneuppgifterna till inkomstregistret.
  • Tjänsten SuoraTyö.fi skickar löneuppgifterna till inkomstregistret och sköter om alla arbetsgivarskyldigheter. Tjänsten tar ut en liten expeditionsavgift.
 • Diskutera med din bokföringsbyrå om förfarandena i samband med övergången till inkomstregistret.
 • Bevilja nödvändiga fullmakter åt bokföringsbyrån i god tid före lönebetalningen, så att den kan sköta löneanmälningarna.
 • Företag beviljar fullmakter i tjänsten Suomi.fi och icke-registrerade företag i tjänsten Katso.

Betalning av arbetspensionsavgifter

Då du betalar löner under en kalendermånad, får du en faktura på arbetspensionsavgifterna i anslutning till dem. Vi skickar dig fakturan efter att du har anmält alla uppgifter för kalendermånaden till inkomstregistret. Fakturan förfaller till betalning den sista i den månad som följer på lönebetalningsmånaden. Om du så önskar kan du flytta förfallodagen en månad framåt i Ilmarinens webbtjänst.  I sådant fall uppbärs försäkringsavgiftsränta på avgiften. 

Exempelföretaget betalar löner den 15:e och 30:e april. Företaget ska anmäla betalda löner till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningen. Faktureringen kan skötas på två olika sätt:

Alternativ 1

Företaget betalar arbetspensionsförsäkringsavgifterna följande månad efter lönebetalningsmånaden, dvs. i exemplet före utgången av maj. Ilmarinen skickar företaget en normal ArPL-faktura för de betalda lönerna i april.

Alternativ 2

Företaget ändrar fakturans förfallodag i webbtjänsten. Fakturans förfallodag kan flyttas högst en månad framåt och ändringen bör göras under lönebetalningsmånaden. Då betalningen flyttas fram en månad från förfallodagen, dvs. i det här fallet fram till utgången av juni, uppbärs försäkringsavgiftsränta på avgiften.

Vad bör en företagare känna till om inkomstregistret?

 • Arbetspensionsavgifterna betalas fortsättningsvis till Ilmarinen.
 • Ändringarna i FöPL-arbetsinkomsten görs även i fortsättningen i Ilmarinens webbtjänst: de anmäls inte till inkomstregistret.

Till inkomstregistret ska du anmäla

 • De löner, naturaförmåner, dagtraktamenten och andra ersättningar som företaget betalat dig Detta gäller t.ex. företagare som är delägare i ett aktiebolag.
 • Vederlag på vilket förskottsskatt ska innehållas och som betalats dig eller ditt företag såsom arbetsersättning. Detta gäller ersättning för arbete då du inte omfattas av förskottsuppbördsregistret för skatt.
 • Alla löner och förmåner som du betalar dina arbetstagare. För anmälningarna gäller inte några nedre eller övre gränser för lönesummorna eller anställningens längd.

Läs närmare

SÅ HÄR GYNNAS FÖRETAGEN AV INKOMSTREGISTRET

Inkomstregistret förenklar lönepraxisen

Inkomstregistret förenklar företagens löneadministration, då löneanmälningarna lämnas till endast ett ställe.

Inkomstregistret ersätter de tidigare separata årsanmälningarna

Några separata årsanmälningar behöver inte längre inlämnas till de olika aktörerna i inkomstregistret.

I och med inkomstregistret grundar sig ArPL-avgiften på faktiska löner

Löneanmälan ska lämnas senast fem dagar efter lönebetalningen. På så sätt grundar sig ArPL-avgifterna alltid på den faktiska lönesumman.

Läs närmare om inkomstregistret på vero.fi/sv/inkomstregistret