RISKHANTERING INOM PLACERINGSVERKSAMHETEN

Arbetspensionsbolaget bör se till sin förmåga att betala ut löpande och framtida pensioner som är på bolagets ansvar. Detta innebär att placeringsverksamheten ska ordnas på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placeringsverksamhet är förknippat med placeringsrisker, som bolaget begränsar för att säkerställa kravet på en betryggande solvens.

Marknadsrisken till följd av cykliska variationer på finansmarknaden hanteras både med stöd av bestämmelser som gäller solvenskapitalet och genom att sprida placeringsportföljen tillräckligt väl. Sedan ingången av år 2007 bär pensionsanstalterna en del av marknadsrisken gemensamt.

I den nedanstående tabellen presenteras fördelningen och avkastningen på Ilmarinens placeringar 31.12.2019 på det sätt som arbetspensionsbolagen gemensamt överenskommit.

 

Tyngdpunkten inom bolagets riskhantering har systematiskt kopplats till skötseln av bolagets grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet har upptagits i riskhanteringsplanen som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

 

Läs mer om riskhantering inom Ilmarinen.