Ansök om rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du ska kunna fortsätta i arbetslivet så länge som möjligt och må bra på jobbet. Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering om en sjukdom eller skada gör det svårt för dig att arbeta eller hotar din arbetsförmåga.

 Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering om:

  • Din sjukdom eller skada sannolikt kommer att göra sig sjukpensionerad inom de närmaste åren.
  • Rehabiliteringen gör det möjligt för dig att fortsätta arbeta eller återvända till arbetet.
  • Du arbetar eller din anställning nyligen har upphört, eller om du är företagare.
  • Din lön eller FöPL-lönesumma under de fem senaste kalenderåren överstiger ett visst minimibelopp. Under 2017 är detta minimibelopp 34 910,29 euro för de fem senaste åren. Beloppet höjs årligen utifrån ett index.
  • Du har studerat och arbetat minst 2–3 år efter dina studier, eller lärt dig ditt yrke vid sidan av arbetet i minst fem års tid.

Du kan ansöka om rehabilitering även om du får tidsbestämd invalidpension, dvs. redan får rehabiliteringspenning. Rehabiliteringen hjälper dig att återvända till arbetslivet.

Innan du fyller i din rehabiliteringsansökan ska du diskutera saken med företagshälsovården eller någon annan sakkunnig inom hälsovården. Om du är arbetstagare ska du också diskutera saken med din arbetsgivare. 

 

Skicka in din rehabiliteringsansökan inklusive bilagor

Ansök om rehabilitering genom att fylla i en elektronisk rehabiliteringsansökan. Du kan skicka bilagorna elektroniskt eller per post. Logga in på vår webbtjänst för att följa behandlingen av din ansökan.

Bilagor som behövs till din ansökan:

  • Ett läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd, dvs. ett B-utlåtande
  • Om du är arbetstagare: arbetsgivarens beskrivning av dina arbetsuppgifter.

Skicka alla bilagor samtidigt som din ansökan för att få din ansökan behandlad så snabbt som möjligt.

Du kan även inkludera din rehabiliteringsplan om du redan vet vilken typ av rehabilitering du vill ansöka om.

Fyll i en elektronisk ansökan

Om du inte kan skicka in din ansökan elektroniskt, skriv ut din ansökan och bilagorna och skicka dem till

Ilmarinen
00018 Ilmarinen

Förhandsbeslut och rehabiliteringsplan

Du får vanligen ett förhandsbeslut inom några veckor från att du skickat in din ansökan inklusive bilagor till oss. Vi behandlar alla ansökningar utifrån den sökandes individuella situation. Förhandsbeslutet bygger på en specialistbedömning av rehabiliteringens nödvändighet, lämplighet och fördelar.

Vi kontaktar dig vid behov för att be om mer information. Förhandsbeslutet anger vilken typ av rehabiliteringsförmån du har rätt till. Rehabiliteringsförmånen är en ekonomisk ersättning som betalas under rehabiliteringen.

För att få denna ersättning måste du göra en rehabiliteringsplan medan ditt förhandsbeslut är i kraft. Det enklaste sättet att göra en rehabiliteringsplan är att logga in på Ilmarinens webbtjänst med dina nätbankskoder. Om du behöver hjälp med din plan kan du kontakta din rehabiliteringsexpert eller meddela i din rehabiliteringsplan att du behöver hjälp.

Förhandsbeslutet gäller i 10 månader. Kom ihåg att kontrollera giltighetstiden i ditt beslut.

Om du får ett negativt beslut finns besvärsanvisningarna på beslutet. Du kan ha rätt till någon annan rehabiliteringsform även om du inte kan få yrkesinriktad rehabilitering. Information om medicinsk rehabilitering och andra rehabiliteringsformer finns på FPA:s och social- och hälsovårdsministeriets sidor.