Försörjning under rehabiliteringen

Din försörjning är tryggad under rehabiliteringstiden för att du ska kunna fokusera på din rehabilitering.

Rehabiliteringsförmåner kan betalas till arbetstagare, företagare, studerande och arbetslösa och består av antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg. Vilket du får anges i ditt rehabiliteringsbeslut. Medan du väntar på att din rehabilitering ska börja kan du i vissa fall ha rätt till rehabiliteringsunderstöd.

Under din rehabilitering kan du dessutom få ersättning för rese-, boende- och studiekostnader.

REHABILITERINGSPENNING OCH REHABILITERINGSTILLÄGG

Under rehabiliteringstiden får du antingen lön eller rehabiliteringspenning. Det vanligaste är rehabiliteringspenning, som utgör ungefär 75 % procent av din lön. Om du får lön betalas rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare. Om rehabiliteringspenningen överstiger din lön betalas mellanskillnaden ut till dig. Upp till en viss gräns kan du få rehabiliteringspenning även om du har löneinkomster under rehabiliteringstiden. Denna inkomstgräns är hälften av dina ordinarie genomsnittsinkomster.

Om dina inkomster överstiger gränsen får du partiell rehabiliteringspenning, det vill säga hälften av rehabiliteringspenningen. Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betydligt under en längre tid får du ingen rehabiliteringspenning, eftersom du klarar dig ekonomiskt utan den. Kontakta våra rehabiliteringsexperter för mer information om din personliga inkomstgräns.

Rehabiliteringspenningen börjar betalas ut 1–2 veckor efter att din yrkesinriktade rehabilitering har börjat och betalas därefter ut en gång i månaden på den första vardagen i månaden.

Rehabiliteringstillägg

Om du vid rehabiliteringen början får tidsbestämd invalidpension, det vill säga redan får rehabiliteringspenning, kommer du under din rehabilitering att få ett rehabiliteringstillägg på 33 procent. Rehabiliteringstillägget uppgår till 33 procent av din totala invalidpension.

Rehabiliteringsunderstöd

Medan du väntar på att inleda din rehabilitering kan du få rehabiliteringsunderstöd. Rehabiliteringsunderstödet beviljas utifrån individuell prövning. Understödet kan betalas om du inte har rätt till sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning eller utkomststöd.

Du kan ansöka om rehabiliteringsunderstöd efter att du fått ditt förhandsbeslut. Ansök om understöd:

  1. Skriv en fritt formulerad ansökan.
  2. Berätta varför du ansöker om understödet och varför du inte kan få sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning.
  3. Skicka din ansökan till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 00018 Ilmarinen eller kuntoutustiimi@ilmarinen.fi.
  4. Du får ett beslut inom cirka två veckor. Om beslutet är positivt betalas understödet till ditt konto inom ungefär en vecka.