Ansök om pension då det är dags

Då du vill gå i pension, ska du lämna in en ansökan. Du kan ansöka om ålderspension på nätet. Övriga pensioner ska du söka genom att fylla i en ansökan, som du skickar till oss.

Ansök om pension då det är dags. Vilken tidpunkt som är rätt beror på din livssituation – och vilken pension du ansöker om. Det lönar sig inte att låta saken bero, eftersom möjligheten att ansöka om retroaktiv pension har begränsats – och deltidspension inte kan fås retroaktivt överhuvudtaget.

Ansök om pension på nätet eller på papper

Du ansöker om pension genom att fylla i en ansökan.

Ansökan om pension kan enkelt fyllas i och skickas på nätet.

Om du hellre vill fylla i vår ansökningsblankett finns den på vår webbplats. Fyll i ansökan, skriv ut den, underteckna och skicka den till oss till nedan stående adress: 

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
BOX 1
00018 ILMARINEN

Först pensionsbeslut, sedan pension

Vanligen får du ditt ålder- och partiell ålderspensionsbeslut under den månad då din pension börjar. Behandlingstiden för familjepension är i genomsnitt 2 månader. Handläggningen av ansökningar om invalidpension tar lite längre: beslutet skickas inom 2 månader. Vi fattar ett pensionsbeslut genast efter att vi utöver din ansökan fått även alla andra uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett pensionsbeslut. 

Fylla i din ansökan noggrant och genom att foga alla bilagor som vi behöver för att kunna fatta ett pensionsbeslut. Om du har arbetat i utlandet, fyll i en U-blankett, så ansöker vi om pension från utlandet för din räkning. 

Du får din första pension inom cirka en vecka från att du fått pensionsbeslutet.

Som arbetstagare kan du gå i ålderspension tidigast från ingången av den månad som följer efter att din anställning slutat. Som företagare börjar din ålderspension tidigast från ingången av den månad som följer efter att din FöPL-försäkring har upphört. 

Om du är arbetstagare och avser att gå i ålderspension, gör så här: 

 1. Avtala med din arbetsgivare om vid vilken tidpunkt din anställning slutar.
 2. Ansök om ålderspension cirka en månad innan du vill att pensionen ska börja. Att lämna in ansökan på nätet är det smidigaste och snabbaste sättet att gå i pension. I våran webbtjänst kan du ansöka om pension tidigast två månader före du går i pension.
 3. Uppge i ansökan, från vilket datum du vill få pension.
 4. Vanligen får du ditt pensionsbeslut under den månad då din pension börjar. Det förutsätter att vi fått all information som behövs för att fatta pensionsbeslutet av din arbetsgivare, till exempel dina slutgiltiga inkomster från anställningsförhållandet och uppgifter om när det upphörde.

Om du är långtidsarbetslös, ska du bifoga ansökan ett intyg över att du får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. Om du ansöker om ålderspension för en person som du är intressebevakare för, bifoga intressebevakningsfullmakten till ansökan. 

Om du är företagare och din FöPL-försäkring fortfarande är i kraft när du ansöker om ålderspension, avslutar vi den automatiskt. Lämna in ansökan cirka en månad innan du vill att pensionen ska börja. Pension kan då inte sökas retroaktivt. 

Om din anställning eller din FöPL-försäkring redan har upphört, ansök om pension så fort som möjligt, eftersom du kan få pension retroaktivt för högst tre månader. Om du ansöker om ålderspension för långtidsarbetslösa, får du ingen retroaktiv pension alls. 

Om din ålderspension ser ut att bli liten, kan du även få folkpension. Lämna likväl in bara en ansökan till oss. Uppge i ansökan att du också ansöker om folkpension, så skickar vi ansökan till FPA för din räkning. 

Du kan eventuellt fortsätta i arbetet samtidigt som du får pension. Då tjänar du in ny pension utöver din gamla pension. Då du sedan i sinom tid helt slutar arbeta, ska du lämna in en ny ansökan om ålderspension. Tack vare den får du även den nya pensionen på ditt konto efter att du fyllt 68 år eller senare. 

Lämna en ansökan om ålderspension

Du kan ansöka om invalidpension om du ännu inte är i den lägsta pensionsåldern i din åldersklass. Dessutom förutsätts att din arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett år. Invalidpension börjar i allmänhet utbetalas från ingången av den månad som följer efter att sjukdagpenningen upphört. 

Om du vill få pension, gör så här: 

 1. Red ut huruvida yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att återgå till arbetslivet.
 2. Lämna en ansökan om invalidpension circa 3 månader innan du vill att pensionen ska börja, såvida du inte har uppmanats att söka pension redan tidigare. Då du är ute i god tid, säkerställer du att du hela tiden får sjukdagpenning, pension eller bägge. Detta gäller både fortlöpande och tidsbegränsad invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd.
 3. Om du vill påskynda handläggningen av din ansökan, be din senaste arbetsgivare om en beskrivning av dina arbetsuppgifter och hur du klarade dig i ditt arbete.  
 4. Bifoga läkarutlåtande B som är högst sex månader gammal till din ansökan. Som företagare ska du även bifoga en redogörelse för ditt insjuknande till ansökan. 
 5. Om du vill, kan du foga din arbetsgivares beskrivning till din pensionsansökan. Om du inte bifogar den till din ansökan, ber vi din arbetsgivare om en redogörelse efter att vi fått din ansökan.    

Du kan få invalidpension retroaktivt för sex månader. 

Lämna in en ansökan om invalidpension

Familjepensionen ger trygghet åt dig och dina barn, om din make eller maka avlider. En efterlevande make eller maka får familjepensionen i form av efterlevandepension. För barn under 18 år beviljas familjepension i form av barnpension. Du kan få efterlevandepension från ingången av den månad som följer efter att din make eller maka avlidit. Ett barn kan på motsvarande sätt få barnpension efter sin mor eller far från ingången av den månad som följer på dödsfallet. 

Trots din sorg lönar det sig att lämna in pensionsansökan så fort som möjligt, eftersom den kan fås retroaktivt för endast 6 månader. Gör så här: 

 1. Lämna en ansökan om efterlevandepension Fyll i en ansökan fastän du inte ansöker om efterlevandepension, utan enbart om barnpension. En ansökan om efterlevandepension är nödvändig för att kunna räkna ut barnpensionen.
 2. Gör en ansökan om barnpension skilt för varje barn. Om du är barnets intressebevakare, bifoga intressebevakningsfullmakten till ansökan.
 3. Om du är en tidigare make eller maka och du fick underhållsbidrag av den avlidna, ska du bifoga underhållsavtalet till din ansökan om efterlevandepension. 

Lämna en ansökan om efterlevandepension 

Lämna en ansökan om barnpension 

Då du väljer att ta ut partiell ålderspension, gör så här:

 1. Red ut hur stor din partiella ålderspension är. Red också ut hur den inverkar på din ålderspension. Det går enkelt med hjälp av Ilmarinens pensionsräknare.
 2. Besluta om du börjar ta ut partiell ålderspension till ett belopp som motsvarar hälften eller en fjärdedel av din intjänade pension.
 3. Om du vill minska din arbetsinsats, ska du avtala om det med din arbetsgivare. Det är det enda beslutet som du behöver göra tillsammans med din arbetsgivare. Som företagare beslutar du naturligtvis om ditt arbete själv.
 4. Ansök om pension cirka en månad innan du vill att pensionen ska börja. Lämna in ansökan i god tid, eftersom pension inte beviljas retroaktivt. Att lämna in ansökan på nätet är det smidigaste och snabbaste sättet att gå i pension. I våran webbtjänst kan du ansöka om pension tidigast två månader före du går i pension.
 5. Du får ett pensionsbeslut senast under den månad när pension börjar utbetalas. Av beslutet framgår bl.a. pensionsbeloppet och hur din pension har bildats.
 6. Pensionsinkomst beskattas annorlunda än förvärvsinkomst. Därför ska du be skatte­myndigheterna om ett nytt skattekort för pension. Ansök om ett nytt skattekort genast efter att du fått ett pensionsbeslut från oss. Det är allt du behöver göra, eftersom skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till oss.

Om ålderspensionen känns för långt borta och du inte kan få invalidpension, kan alternativet vara arbetslivspension. Du kan ansöka om pensionen som arbetstagare, företagare eller som arbetslös. Dessutom krävs att

 • du är minst 63 år
 • du ännu inte har uppnått din lägsta ålder för ålderspension
 • du har arbetat i ett tungt och slitsamt arbete i minst 38 år
 • din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom eller skada
 • din senaste anställning eller företagarperiod och din FöPL-försäkring har avslutats för högst ett år sedan.

 

Om din arbetsförmåga har försämrats och du är intresserad av arbetslivspension, gör så här:

 1. Utred först om du kan få yrkesinriktad rehabilitering. Det finns fem olika yrkesinriktade rehabiliteringsalternativ med hjälp av vilka du kan rehabilitera dig tillbaka till arbetslivet. Vi betalar ekonomiskt stöd för alla dessa fem former av rehabilitering. Begrunda vilket alternativ som passar dig bäst och ansök om det.
 2. Red ut om du har möjligheter att få invalidpension. Om du har det, lönar det sig att ansöka om invalidpension, eftersom den är större än arbetslivspension.
 3. Om du vill veta hur stor din arbetslivspension är, kan du beställa en förhandsberäkning av oss.
 4. Om du inte heller efter att du fått en förhandsberäkning är säker på om du vill gå i arbetslivspension, kan du likväl ansöka om pension. Då du ansöker om arbetslivspension får du först ett förhandsbeslut. Av beslutet framgår det om du har möjlighet att gå i arbetslivspension eller inte. Förhandsbeslutet är i kraft sex månader. När du har beslutat dig för att gå i arbetslivspension, ska du meddela oss det under nämnda sex månader. Om beslutet är negativt, kan du också ansöka om en ändring av beslutet.
 5. Om du fortsätter att arbeta, ska du avtala med din arbetsgivare om din arbetsinsats och din lön. Din lön bör vara mindre än 834,52 euro i månaden (nivån år 2020). Om du är företagare, ska du sänka din FöPL-arbetsinkomst under 10 014,24 euro.