Vad består pensionen av?

Ditt pensionsskydd utgör en del av din sociala trygghet. Därför är pensionsförsäkringen lagstadgad.Varje euro som du tjänar in utökar din arbetspension. Du kan också tjäna in pension medan du studerar eller lyfter sociala förmåner. Du intjänar arbetspension, då din arbetsgivare sköter ditt pensionsskydd. Som företagare sköter du ditt pensionsskydd själv.

PENSION TILLVÄXER MED EN BESTÄMD INTJÄNINGSPROCENT

Varje euro som du intjänar utökar din pension. Du tjänar in pension med 1,5 procent av din lön eller som företagare av din FöPL-arbetsinkomst. Om du är 53–62 år tjänar du in pension med upp till 1,7 procent under övergångsperioden 2017–2025.

Du tjänar in arbetspension med en viss procent av din lön, eller om du är företagare, med en viss procent av din FöPL-inkomst.

Ju mer du får i lön under din yrkesbana eller ju större din FöPL-arbetsinkomst är, desto större än din pension. Anställningarnas längd inverkar inte på pensionen.

Så här tillväxer pensionen:

Fram till slutet av år 2016 Från ingången av år 2017
För arbetstagare och företagare:  
vid 18–52 års ålder med 1,5 % För arbetstagare från 17 års ålder och för företagare från 18 års ålder med 1,5 procent
vid 53–62 års ålder med 1,9 % För arbetstagare och företagare i 53–62 års ålder med 1,7 procent under övergångstiden, dvs. åren 2017–2025
vid 63-68 års ålder med 4,5 %

För arbetstagare och företagare 1,5 procent. Om du fortsätter att arbeta efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension, börjar en s.k. uppskovsförhöjning öka din framtida pension med 0,4 procent per månad för varje månad som följer efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension.

 

Om du går i pension innan du har uppnått din lägsta ålder för ålderspension, minskar din ålderspension med en s.k. förtidsminskning som är 0,4 procent per månad för varje månad som kvarstår fram till din lägsta ålder för ålderspension.

Även livslängdskoefficienten inverkar på pensionsbeloppet. Den minskar din pension enligt födelseåret.

Pensionstillväxt år 2005–2016

Intjäningsprocenten ändras vid ingången av den månad som följer efter att du har fyllt år och nått en ny åldersgräns. Sedan år 2005 har man tjänat in pension enligt följande procentsatser:

  • 18–52-åringar 1,5 %
  • 53–62-åringar 1,9 %
  • 63–67-åringar 4,5 %

Från och med ingången av 2005 tjänar man in arbetspension från 18 års ålder och inte från 23 års ålder som tidigare. Man tjänar inte in pension retroaktivt utan de nya reglerna gäller dem som år 2005 är eller senare är yngre än 23 år.

Mer information

Trygghet i fem olika levnadssituationer

Om din arbetspension är liten, får du utöver den även folkpension eller garantipension, vilka beviljas av FPA. Arbetspension utbetalas däremot av oss eller av ett annat arbetspensionsbolag. Arbete utomlands kan påverka arbetspensionen i Finland.

Pensionsutdraget och pensionsräknaren som hjälp

Läs det pensionsutdrag som skickas dig minst en gång om året. Av det framgår vilka anställningar som berättigar till pension och hur mycket pension du intjänat. Om du upptäcker brister på pensionsutdraget, kontakta oss så rättar vi till situationen.

Av pensionsräknaren ser du hur mycket din pension ännu växer. Du kan även jämföra hur stor din pension är om du går i pension vid din lägsta ålder för ålderspension jämfört med i den övre åldersgränsen för ålderspension.

Om pensionstillväxten avbryts

Om du förlorar din arbetsförmåga, kan din yrkesbana avbrytas. Din pension fortsätter likväl att växa.

Pension för denna s.k. återstående tid intjänas med en viss procent om året. Procenten är beroende av när du blev arbetsoförmögen.

Om du har fått invalidpension i fem kalenderår, höjs din pension en gång vid följande årsskifte. Du kan få nämnda engångsförhöjning, om du är 24–55 år.

Vid ju yngre ålder du blivit arbetsoförmögen, desto större är förhöjningen. Förhöjning till fullt belopp är 25 procent av pensionsbeloppet och den betalas till 24–31-åriga pensionstagare. Förhöjningen minskar med en procentenhet per levnadsår. 55-åringar får ännu en förhöjning på 1 procent på sin pension. Förhöjningsprocenten fastställs enligt hur gammal pensionstagaren är den 1 januari det år förhöjningen görs. Engångsförhöjningen kan också gälla familjepensionen.

Pensionen högs bestående på detta sätt en gång, och du behöver inte ansöka om den separat. Vi informerar både om förhöjningen och om ändringen av din totalpension.

Pension på basis av studier

Du kan också tjäna in pension för dina studier. Det gör du när du studerar för en yrkesinriktad grundexamen eller vid en högskola – och avlägger slutexamen.

Som studerande tillväxer din pension från 18 års ålder.

Under studierna är intjäningsprocenten densamma som när du arbetar, dvs. 1,5 procent per år. Procenten räknas utifrån en viss summa, som ökar årligen. År 2020 är den 757,14 euro i månaden. Pension tillväxer på detta sätt i högst fem år.

Tack vare det utökar varje studieår din månadspension med cirka 11 euro. Detta förutsätter att du fått en lön på sammanlagt minst 18 171,45 euro (år 2020) under din yrkesbana. Om du är företagare, ska din FöPL-inkomst har varit minst lika stor.

Så här tillväxer pension för olika examen:

Examen 

Pensionstillväxt

Månadspensionens   belopp

Högre högskoleexamen 

för 5 år

cirka 55 euro 

Yrkeshögskoleexamen 

för 4 år

cirka 44 euro 

Lägre högskoleexamen eller   yrkesinriktad grundexamen

för 3 år

cirka 33 euro 

Du intjänar pension också då du avlägger examen utomlands, förutsatt att du har rätt till FPA:s studiestöd.

Pension tillväxer inte för studentexamen eller annan allmänbildande examen. Pension tillväxer inte heller för licentiat- eller doktorsexamen eller för annan påbyggnads-examen. Detsamma gäller om du meriterar dig på annat sätt än med en yrkesinriktad grundexamen.

Pensions på basis av sociala förmåner

Även vissa sociala förmåner kan utöka din pension. Detta förutsätter att du arbetat i någon mån under ditt liv, dvs. du bör ha förtjänat sammanlagt minst 18 171,45 euro (år 2020). Då utökar sociala förmåner din pension lika mycket som arbete, dvs. med 1,5 procent per år.

Summan som procenten grundar sig på är beroende av vilken social förmån som du får. Här ser du hur din sociala förmån utökar din pension.

Situation

Social förmån som ligger till grund för   pensionstillväxten

Inkomster som ligger till grund för   pensionstillväxten

Du blir föräldraledig

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

121 % av de inkomster som   ligger till grund för dagpenningen

Du blir arbetslös

Inkomstrelaterad dagpenning

75 % av de inkomster som   ligger till grund för dagpenningen

Du blir alterneringsledig

Alterneringsersättning

55 % av de inkomster som   ligger till grund för ersättningen

Du insjuknar eller ditt   barn är sjukt, du råkar ut för en trafikolycka eller ett olycksfall i   militärtjänst eller ett annat olycksfall

Sjukdagpenning och specialvårdspenning

62 % av de inkomster som   ligger till grund för dagpenningen

Din pension tillväxer också då du tar ut vårdledighet för att sköta ditt barn som är under 3 år och du inte får dagpenning. Då tillväxer pension med samma 1,5 procent som för dem som får en social förmån. Summan som ligger till grund för procenten är 757,14 euro/mån. år 2020.