Rehabilitering eller invalidpension?

Om din arbetsförmåga försämras, ansök om rehabilitering. Om det går så illa att du förlorar din arbetsförmåga på grund av en sjukdom eller skada, ansök om invalidpension.

Din arbetsförmåga kan försvagas och du kan bli sjukledig under en lång tid. Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att fortsätta arbeta. Med hjälp av den kan du återgå till ditt tidigare arbete med t.ex. förkortad arbetstid. Om rehabilitering känns som det rätta alternativet, lämna in en ansökan.

Om du inte får hjälp av rehabilitering och måste sluta arbeta helt och hållet, ansök om invalidpension.

Vem kan få invalidpension?

Du kan få invalidpension om du ännu inte är i den lägsta pensionsåldern i din åldersklass. Dessutom förutsätts att din arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett år. Hur mycket din sjukdom har försvagat din arbetsförmåga avgörs av Ilmarinens försäkringsläkare. 

Då nedgången i din arbetsförmåga bedöms beaktas din återstående arbetsförmåga och även bl.a. din ålder och den yrkeskompetens som du uppnått med din utbildning och arbetserfarenhet. Om du är över 60 år, beaktas din arbetsförmåga utifrån det arbete som du senast utfört och även hur länge du arbetat och hur du klarat dig i arbetet. 

Pensionsreformen år 2017 höjs åldersgränsen för invalidpension gradvis. I fortsättningen kan även den nya arbetslivspensionen utgöra ett alternativ till invalidpension.

Tidsbunden eller fortlöpande pension

Du kan få invalidpension under en viss tid eller fortlöpande. Tidsbunden invalidpension innebär detsamma som rehabiliteringsstöd. Du kan få rehabiliteringsstöd då Ilmarinens försäkringsläkare bedömer att nedgången i din arbetsförmåga kommer att fortsätta under en viss tid. 

Det finns två slag av invalidpension; delinvalidpension och full invalidpension. Du får delinvalidpension, om din arbetsförmåga har nedgått delvis på grund av sjukdom eller skada.

Ansök om invalidpension

Lämna in en ansökan om invalidpension. Fyll i ansökan och redogör för din arbetsförmåga. Uppge även om du får olycksfallsersättning eller om du har ansökt om ersättning. Du behöver ett läkarutlåtande för din ansökan. Skicka ansökan med eventuella bilagor till oss. 

Lämna din ansökan medan du ännu är sjukledig och får sjukdagpenning. Då hinner du få ett beslut innan din dagpenning upphör. Om din sjukdagpenning emellertid hinner upphöra och du ännu inte fått ditt beslut, kan du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att få arbetslöshetsdagpenning. 

Då bedömningen av din arbetsförmåga görs hos oss, får du ett beslut inom två månader från det att din ansökan anlände.

Tidsbundet rehabiliteringsstöd

Du kan få tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd då vi uppskattar att du kan återfå din arbetsförmåga. 

Du får rehabiliteringsstöd under din rehabilitering. Under den tid det tar för dig att återfå din arbetsförmåga. Stödet utbetalas t.ex. då det tar minst ett år för dig att repa dig och du inte får sjukdagpenning. Rehabiliteringsstöd börjar i allmänhet utbetalas från ingången av den månad som följer efter att sjukdagpenningen upphört.

Förhandsbeslut

Om du fortfarande arbetar och upplever att din arbetsförmåga har försämrats, ansök om ett förhandsbeslut om delinvalidpension från oss. Fyll i en ansökan och skicka det till oss tillsammans med ett läkarutlåtande. Efter det får du ett förhandsbeslut som anger om du har rätt till delinvalidpension och hur stor din pension i så fall är. Samtidigt får du information om hur mycket du kan tjäna vid sidan av pensionen. Förhandsbeslutet är i kraft i nio månader. Tillsammans med beslutet skickas anvisningar för hur du ansöker om delinvalidpension. 

Delinvalidpension eller full invalidpension?

Du kan få delinvalidpension, då din arbetsförmåga har nedgått med minst två femtedelar. Om du arbetar med delpension, får du utöver pensionen även lön. Du kan få delinvalidpension också om du är arbetslös och får arbetslöshetsdagpenning. Pensionen minskar då din dagpenning.  

Full invalidpension beviljas om det är sannolikt att rehabiliteringen eller annan behandling inte kommer att hjälpa dig att återfå din arbetsförmåga. Om din arbetsförmåga har nedgått med minst tre femtedelar, börjar pension i regel utbetalas då du inte längre får dagpenning från sjukförsäkringen. 

Delinvalidpension och full invalidpension beviljas alltid tillsvidare fram till att du börjar få ålderspension. Invalidpension ändras till ålderspension utan ansökan då du har fyllt din pensionsåldern. Om det går så lyckligt att du delvis eller helt återfår din arbetsförmåga, kontakta Ilmarinen.

Arbete under tid med invalidpension

Det är fint om du klarar av att arbeta trots att din arbetsförmåga inte längre är så bra som förut. Eftersom arbete främjar din rehabilitering, kan du arbeta i viss mån utan att din löpande pension minskar. Hur mycket du kan arbeta är beroende av din individuella inkomstgräns. Den framgår av ditt pensionsbeslut. Hur mycket arbete du får göra är också beroende av vilken invalidpension du får. Arbetsmängden mäts utifrån din förvärvsinkomst. 

Medan du lyfter invalidpension får du förtjäna högst 40 % av din medelinkomst under tiden innan du blev arbetsoförmågen utan att det påverkar din pension. Om du lyfter delinvalidpension är gränsen 60 %. Du får emellertid alltid förtjäna minst ​834,52 euro i månaden (år ​2020) vid sidan av invalidpensionen.

Om inkomstgränsen överskrids, kan utbetalningen av din invalidpension avbrytas, lämnas vilande eller ändras till delpension. Pensionen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år.  

Om ditt arbete förändras, ring oss. Vi reder ut huruvida ändringen inverkar på din pension. Du når vår kundtjänst på nummer 010 284 3719.