Delvis i pension

Om du vill lätta på din arbetsbörda, överväg att gå i deltidspension. Din arbetsinsats minskas och du får mera fritid.

Deltidspension förutsätter att du minskar din arbetsinsats och arbetar deltid. Du kan ansöka om deltidspension bara fram till 31.12.2016. 

Deltidspension innebärde att du halverade din arbetsinsats. Och samtidigt också din lön eller din FöPL-arbetsinkomst. Deltidspensionen införs partiell förtida ålderspension. Partiell förtida ålderspension kan tas ut redan vid 61 års ålder.  Partiell förtida ålderspension är inte bunden till en minskad arbetsmängd. Läs mer om partiell pension.

Om du har deltidspension, kan du fortsätta den som tidigare. Om du behöver närmare information kan du ringa till kundservicen, 010 284 2010.

Som arbetstagare minskar din lön till 35–70 av din stabiliserade inkomstnivå i heltidsarbetet. Stabiliserad inkomstnivå innebär dina medelinkomster under de senaste fem åren. I lönen inräknas naturaförmåner, uppskattade övertidsersättningar, semesterpenning och andra lönedelar. Lönen ska stå i relation till din arbetstid, dvs. ju mindre du arbetar, desto mer minskar din lön. 

Som företagare minskar du din nuvarande FöPL-arbetsinkomst med hälften. Du kan också avsluta din företagsverksamhet och ta en deltidsanställning hos någon annan. Då du övergår från heltidsarbete till att bli företagare på deltid, är lönen för deltidsarbetet 35–70 procent av din tidigare FöPL-arbetsinkomst.

Deltidspension och den lön som du får från deltidsarbetet är beskattningsbar inkomst. Som deltidspensionär behöver du två skattekort, det ena för pensionen  och det andra för lönen.

För arbetstagare och företagare som arbetar deltid är ArPL- och FöPL-avgiftsprocenten densamma som i heltids- och deltidsarbetet. Avgifterna minskar emellertid, eftersom arbetstagarens försäkringsavgift räknas utifrån den halverade lönen och företagarens avgift utifrån den halverade FöPL-arbetsinkomsten. 

 

Deltidspension inverkar till en viss del på din sociala trygghet. 

Om du blir sjuk, får du dagpenning enligt sjukförsäkringen från FPA. Dagpenningen räknas utifrån inkomsterna av ditt deltidsarbete och utbetalas för högst 300 dagar. Om din sjukdom fortsätter efter det, kan du ansöka om invalidpension. Efter att du beviljats invalidpension upphör deltidspensionen automatiskt. 

Deltidspension kan försämra ditt arbetslöshetsskydd.

Deltidspension utökar din ålderspension på samma sätt som heltidsarbete: din pension tillväxer med 1,9 procent fram till 63 års ålder och efter det med 4,5 procent om året. Pension tillväxer på samma sätt för både arbetstagare och företagare.

Det är enkelt att räkna ut deltidspensionens belopp. Som arbetstagare är din deltidspension hälften av skillnaden mellan de stabiliserade inkomsterna av heltidsarbetet och inkomsterna av deltidsarbetet. För företagare är deltidspensionen likartad, hälften av skillnaden mellan arbetsinkomsten för heltidsarbetet och arbetsinkomsten för deltidsarbete som företagare. För både arbetstagare och företagare kan deltidspensionen emellertid högst vara 75 procent av den arbetspension som intjänats fram till att deltidspensionen börjar. 

Din pension är densamma så länge som ditt arbete är oförändrat. Om ditt arbete förändras, ring oss. Kontakta oss också om du börjar få annan pension vid sidan av deltidspensionen. Vår kundtjänst kan kontaktas på nummer 010 284 3719.

Du kan få deltidspension så länge som du deltidsarbetar. 

Din deltidspension upphör, om du slutar ditt deltidsarbete. Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån, dvs. till TE-byrån Som medlem i en arbetslöshetskassa får du inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte hör till någon kassa, får du grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA

Som arbetstagare upphör din deltidspension också då dina förvärvsinkomster ändras så att de understiger eller överstiger den undre eller övre gränsen för deltidspension. Som företagare upphör din deltidspension, om du ändrar din arbetsinkomst, återgår till heltidsarbete, avslutar din företagsverksamhet eller inleder en ny anställning vid sidan av företagsverksamheten. 

Om dina förhållanden ändras endast tillfälligt och räcker under 6 månader, upphör även deltidspensionen endast tillfälligt.

Deltidspension upphör senast när du fyller 68 år. Då ändras den automatiskt till ålderspension. Du kan gå i ålderspension redan tidigare.

Din pension är densamma så länge som ditt arbete är oförändrat. Om ditt arbete förändras, ring oss. Kontakta oss också om du börjar få annan pension vid sidan av deltidspensionen. Vår kundtjänst kan kontaktas på nummer 010 284 3719.