Trygghet för efterlevande make eller maka och barn

Om maken eller makan eller en förälder avlider, ger familjepensionen trygghet. Familjepension kan betalas till en arbetstagares och företagares efterlevande make eller maka och barn.

Om du blir änka eller änkling, ska du ansöka om familjepension. Du får familjepensionen i form av efterlevandepension. För barn under 18 år beviljas familjepension i form av barnpension. 

Familjepensionen grundar sig på din makes eller makas arbetspension. Du får familjepension från ingången av den månad som följer efter att din make eller maka har avlidit,  förutsatt att du ansöker om att få pension. Trots din sorg lönar det sig att söka familjepension så fort som möjligt, eftersom den kan fås retroaktivt för endast 6 månader. 

Om din make eller maka har omkommit i ett arbetsolycksfall eller en trafikolycka, kan du även få ersättning från hans eller hennes arbetsgivares olycksfallsförsäkringsbolag eller från skadevållarens trafikförsäkringsbolag. Du kan även få ersättning från en grupplivförsäkring för arbetstagare och FPA

Ansök om efterlevandepension  och  barnpension hos oss, så får du din pension snabbt. Vi kontaktar FPA och andra instanser för din räkning.

Efterlevandepension för efterlevande make eller maka

Du kanske får efterlevandepension, om alla de tre följande punkterna uppfylls:

  1. Du hade ingått äktenskap eller ett registrerat partnerskap med din make eller maka.
  2. Ni hade ingått äktenskap eller registrerat partnerskap innan din make eller maka hade fyllt 65 år.
  3. Ni hade gemensamma biologiska eller adopterade barn. 

Om ni var sambor, får du ingen efterlevandepension, fastän ni skulle ha gemensamma barn. 

Om du och din avlidna make eller maka inte har eller har haft några gemensamma barn,  är efterlevandepensionen beroende av om din make eller maka hade fyllt 50 år när han eller hon dog. 

Om du var över 50 år när din make eller maka dog, får du pension, förutsatt att ni hade ingått äktenskap innan du fyllde 50 år och ert äktenskap hade räckt minst 5 år. Du kan få pension också om ni hade ingått äktenskap efter att du fyllt 50 år.  I så fall ska du vara född före 1.7.1950 och ert äktenskap ska ha varit i kraft 1.7.1990. 

Om du var under 50 år när din make/maka dog, är efterlevandepensionen beroende av eventuell invalidpension. Du får invalidpension, om du har fått invalidpension fortlöpande i minst tre år innan din make eller maka dog och om ert äktenskap har räckt minst 5 år. 

Som en tidigare make eller maka kan du få efterlevandepension, om du fick fortlöpande underhållsbidrag av den avlidna.

 

Barnpension för barn

Barnpension betalas till ett biologiskt eller adopterat barn under 18 år, när den ena av föräldrarna dör. Beviljandet av pension är inte beroende av om barnet bodde hos den avlidna föräldern eller inte. Fosterbarn får inte barnpension. 

Den efterlevande makens eller makans barn får däremot barnpension. Det förutsätter att barnet bodde hos sin förälder och sin styvmor eller styvfar i samma hushåll, när denna dog. Den efterlevande makens eller makans barn kan emellertid få barnpension endast om barnets förälder och hans eller hennes styvmor eller styvfar hade ingått äktenskap eller registrerat partnerskap. 

Då du ansöker om barnpension, ska du lämna in en skild ansökan för varje barn. Även om du inte ansöker om efterlevandepension åt dig själv, fyll ändå i ansökan om efterlevandepension. Ansökan är nödvändig för att räkna ut pensionen.

 

Antalet barn och den efterlevandes inkomster inverkar

Familjepensionen grundar sig på din makes eller makas arbetspension. Familjepensionen kan vara högst så stor som hans eller hennes arbetspension. Familjepensionen är beroende av antalet barn och den efterlevande makans eller makens inkomster. Beloppet är inte beroende av din makes/makas eller din egen folkpension, frivilliga pensioner eller dödsboets förmögenhet. 

Familjepensionen är ju större, desto fler barn i familjen som är under 18 år. Om det inte finns några barn i familjen, består familjepensionen enbart av efterlevandepension och utgör hälften av maximibeloppet. Den bifogade tabellen visar hur familjepensionen bildas. Pensionen är där delad i 12 delar, varvid bråktalet 12/12 innebär full familjepension och 6/12 partiell familjepension. 

 

Antalet minderåriga barn och familjepensionens   belopp

Pension

Inga barn

1 barn

2 barn

3 barn

4 barn eller   fler

Efterlevandepension

6/12

6/12

5/12

3/12

2/12

Barnpensioner sammanlagt

-

4/12

7/12

9/12

10/12

Familjepensioner sammanlagt

6/12

10/12

12/12

12/12

12/12

På familjepensionen inverkar också de inkomster som den efterlevande får från sitt arbete. Dessa inkomster är dina förvärvsinkomster samt din nuvarande och framtida arbetspension.  

Dina inkomster inverkar endast på din efterlevandepension, inte på familjepensionen. Dina inkomster inverkar inte heller på efterlevandepensionen, om det i familjen finns ett eller flera barn som får barnpension och som bodde tillsammans med dig och din make eller maka när denna dog. Då det yngsta av barnen fyller 18 år, kan din efterlevandepension minska.  

Den bifogade tabellen visar på vilket sätt dina inkomster inverkar på din efterlevandepension. 

Din makes

eller makas

arbetspension, €/mån

Full

efterlevande-

pension, €/mån

Den afterlevande makens eller makans arbetspension, €/mån

600

800 

1 000

 1 500

2 000

 2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000
DEN SLUTLIGA EFTERLEVANDEPENSIONEN, €/MÅN

 600

300

300

262

162

 0

0

0

0

0

 0 0 0

1 000

500

500

462

362

112

0

0

0

 0 0 0

1 500

750

750

712

612

362

112

0

0

0

 0 0 0

2 000

1 000

1  000

962

862

612

362

112

0

0

 0 0 0

2 500

1 250

1 250

1 212

1 112

862

612

362

112

0

 0 0 0

3 000

1 500

1 500

1 462

1 362

1 112

862

612

362

112  0 0 0

3 500

1 750

1 750

1 712

1 612

1 362

1 112

862

612

362 112 0 0

4 000

2 000

2 000

1 962

1 862

1 612

1 362

1 112

862

612 362 112 0

4 500

2 250

2 250

2 212

2 112

 1 862

1 612

1 362 

1 112

862 612 362 112

5 000

2 500

2 500

2 462

2 362

 2 112

1 862

1 612

1 362

1 112 862 612 362

 

När börjar och slutar familjepensionen?

Rätt till efterlevandepension börjar från ingången av den månad som följer efter att din make eller maka avlider. Även rätten till barnpension börjar från ingången av den månad som följer efter att föräldern avlidit. 

Du får efterlevandepension resten av ditt liv, förutsatt att dina inkomster inte förändras radikalt. Även ett nytt äktenskap eller registrerat partnerskap inverkar på efterlevandepensionen. Om du ingår ett nytt äktenskap eller ett registrerat partnerskap innan du fyllt 50 år, upphör utbetalningen av efterlevandepension i sin helhet. Om du däremot ingår ett nytt äktenskap efter att du fyllt 50 år, får du efterlevandepension såsom tidigare. Detsamma gäller om du blir sambo vid vilken ålder som helst. 

Ett barn får barnpension tills det fyller 18 år. FPA kan emellertid fortsätta utbetalningen av barnpension ännu efter det, om barnet är en 18–20-årig studerande.