Gå i partiell ålderspension

I slutet av yrkesbanan kan du välja att arbeta just så mycket eller litet som du önskar. Du vill kanske minska arbetstakten eller fortsätta att arbeta som förut. Eventuellt vill du sluta arbeta helt och hållet. Gör det som känns bäst. Välj t.ex. att ta ut en del av pensionen.

Med partiell ålderspension kan du bestämma hur mycket du vill arbeta: mindre eller lika mycket som för närvarande. Du kan också sluta att arbeta. Oberoende av hur du väljer får du samtidigt pension.  Partiell ålderspension lämpar sig således lika bra oberoende av om du är arbetstagare eller företagare. Du kan få partiell ålderspension även om du är arbetslös.

Du kan gå i partiell ålderspension då

  1. du än minst 61 år
  2. och du inte får annan arbetspension förutom familjepension. 

Hälften eller en fjärdedel

Du bestämmer också själv hur stor pension du vill lyfta. Det finns två alternativ: antingen hälften eller en fjärdedel. Andelen på 50 eller 25 procent räknas på basis av den pension som du har tjänat in fram till slutet av det år som föregår pensioneringsåret.

Pensionsbeloppet för den partiella ålderspensionen kan om du vill höjas från 25 till 50 procent, men att sänka pensionsbeloppet på motsvarande sätt är däremot inte möjligt.

Det nya pensionsslaget är smidigare än det gamla

Partiell ålderspension är ett nytt pensionsslag som införde i stället för deltidspension. Det nya pensionsslaget är smidigare än det gamla, eftersom du endast kunde ansöka om deltidspension om du ändrade ditt arbete till deltidsarbete. 

Observera att partiell ålderspension inte kan sägas upp. Om du ångrar dig kan du avbryta pensionen inom tre månader från pensionsbeslutet, men i så fall måste vi återkräva den pension som redan har betalats ut.

Inverkan på pensionen

Om du tar ut partiell ålderspension, minskar din egentliga ålderspension bestående. På samma sätt som all din övriga ålderspension. Minskningen görs som förtidsminskning, vilken är 0,4 procent för varje månad som kvarstår tills du uppnår din lägsta pensionsålder. Om du fortsätter att arbeta efter att du uppnått din lägsta pensionsålder, höjs den intjänade pensionen med 0,4 procent för varje månad som pensionen senareläggs.

I praktiken är minskningen av pensionen desto mindre, ju äldre du är när du går i pension och ju mer du arbetar under tiden med partiell ålderspension.   Med hjälp av vår räknare kan du räkna ut beloppet av din partiella ålderspension. Med räknaren kan du också uppskatta beloppet av din egentliga ålderspension och på vilket sätt ett partiellt uttag av den minskar ålderspensionen. 

Partiell ålderspension och ålderspension

I något skede vill du bli pensionär på heltid. Det innebär att du inte längre lyfter partiell ålderspension, utan hela din pension.  Du ska då ansöka om ålderspension, dvs. egentlig ålderspension.

Du kan ansöka om egentlig ålderspension när som helst efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension. Därtill förutsätts att din anställning har upphört.