Arbete under tid med pension

Du kan arbeta fastän du får pension. Samtidigt intjänar du ny pension. Kontrollera på förhand om ditt arbete inverkar på redan intjänad pension.

Det lönar sig att arbeta även som pensionär. Varje intjänad euro bidrar nämligen till att utöka din pension. Inte lika mycket som tidigare, men likväl. Du intjänar ny pension med 1,5 procent av lönen för arbete som du utför under tid med pension tills du fyller 68 år. 

Ny pension tillväxer på basis av dina förvärvsinkomster. Dessa utgörs av alla skattepliktiga inkomster som du får för arbetet, t.ex. olika lönetillägg och semesterpenning samt inkomster som du får för närståendevård. 

Dina förvärvsinkomster kan inverka på din pension

Dina förvärvsinkomster kan inverka på din redan intjänade pension, dvs. på den pension som du intjänat innan du gick i pension. Det beror mest på vilken pension du får. 

Om du arbetar vid sidan av ålderspension, kan du arbeta så mycket du vill. 

Det är också tillåtet att arbeta obegränsat vid sidan av familjepension.

Om du däremot arbetar vid sidan av deltidspension eller invalidpension kan arbetet minska din pension. Så kan ske om dina förvärvsinkomster överstiger den högsta gränsen för att få pension. Eller också om du utöver eller får andra inkomster, t.ex. ersättning från en olycksfallsförsäkring.

Meddela oss genast om du går i pension och dina förvärvsinkomster ändras. På så sätt säkerställer du att din tidigare intjänade pension hela tiden är på den nivå som den bör vara. Dessutom undviker du att eventuellt senare behöva betala tillbaka pensionen till oss.

Arbete under tid med ålderspension

Om du arbetar vid sidan av ålderspension, kan du tjäna hur mycket som helst utan att dina inkomster minskar din tidigare pension. 

För företagare gäller detsamma, med en skillnad. Om du går i ålderspension, upphör den normala, dvs. den lagstadgade FöPL-försäkringen, oberoende av om du arbetar eller inte. I stället för den kan du ta en frivillig FöPL-försäkring. Den utökar pensionen med 1,5 procent per år. Om du däremot arbetar som företagare under tid med invalid- eller familjepension, ska du försäkra dig med en vanlig FöPL-försäkring. 

Arbete under tid med partiell ålderspension

Om du fortsätter att arbeta, får du utöver pensionen även lön.  Din lön inverkar inte på beloppet av din partiella ålderspension, men den utökar din framtida pension fram till att du uppnår den övre åldersgränsen för ålderspension.

Som arbetstagare intjänar du pension av dina inkomster, som företagare av din FöPL-arbetsinkomst.

Om du som företagare tar ut partiell ålderspension och fortsätter att arbeta, ska du hålla din FöPL-försäkring i kraft. Om du minskar din arbetsinsats, ska du minska din FöPL-arbetsinkomst i motsvarande grad. Om du däremot slutar att arbeta helt och hållet, ska du avsluta din FöPL-försäkring.

Arbete under tid med invalidpension

Arbete under tid med arbetslivspension

Arbete under tid med deltidspension

Beskattning 

Pensionsinkomst beskattas på samma sätt som löneinkomst. Din slutliga skatteprocent avgör hur stor din pensions- och löneinkomst sammanlagt är under ett kalenderår. På summan inverkar också de avdrag som du får göra i beskattningen. 

För att du hela tiden ska betala rätt belopp i skatt både på din pension och dina inkomster, bör du skaffa två skattekort. Det ena skattekortet för pensionsinkomst och det andra för löneinkomst.

Ansök separat om den pension som du intjänat som pensionär  

I något skede kommer också den dag då du slutar arbeta som arbetstagare eller företagare och bli pensionär på heltid. Ansök då om pension på nytt. Då får du utöver din gamla pension även den nya pension som du intjänade vid sidan av pensionen, på ditt konto. Vid vilken ålder du börjar få ny pension är beroende av vilken pension du fick. Om du arbetar vid sidan av ålderspension, börjar du få ny pension när du fyllt 68 år. Eller senare om du fortsätter att arbeta även efter det. Om du däremot arbetar vid sidan av invalidpension, börjar du få ny pension efter att du uppnått åldern för ålderspension eller när anställningen senare avslutas.