Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Meddelande 30.4.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Coronaviruset drog ner placeringsintäkterna 7,5 procent på minus, men kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens totalresultat under årets första kvartal blev -2 649 miljoner euro negativt (744 miljoner euro 1.1–31.3.2019) på grund av de svaga placeringsintäkterna med anledning av coronaviruset. Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 69,0 (71,5) procent.

Omkostnadsrörelsens resultat uppgick till 13 (13) miljoner euro. Tariffen för avgiftens omkostnadsandel sänktes med 6,9 procent i början av 2020, och med beaktande av detta förbättrades det jämförbara omkostnadsresultatet med 3 miljoner euro till 13 miljoner euro och omkostnads­procenten med 8 procentenheter till 69,0 procent.

Premieinkomsten var i januari–mars på samma nivå som året innan, dvs. 1,5 miljarder euro (1,5 miljarder euro). Nettokundanskaffningen var mätt enligt premieinkomsten 37 miljoner euro (63 miljoner euro). Pensioner utbetalades för sammanlagt 1,6 miljarder euro (1,5 miljarder euro) till 460 000 pensionstagare.

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -7,5 procent (4,6 procent), dvs. -3,8 miljarder euro (2,1 miljarder euro). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 46,4 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,4 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 3,9 procent.

Med anledning av de negativa placeringsintäkterna minskade solvenskapitalet till 8 112 (10 792) miljoner euro. Solvensnivån var 120,7 (126,6) procent.

Förändring i utsikterna: Finland väntas gå in i en kraftig ekonomisk recession som befaras leda till ökad arbetslöshet och en kraftig minskning av lönesumman och premieinkomsten. Minskningen av lönesumman försvagar också Ilmarinens omkostnadsinkomster och via det omkostnadsrörelsens resultat och omkostnadsprocenten under slutet av året.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Coronapandemin inverkade på Ilmarinens placeringsintäkter i början av året, vilka blev 7,5 procent negativa. Ilmarinens hade en stark solvens när krisen började, och de långsiktiga buffertarna tryggar pensionstillgångarna även under svåra tider. Finländarna behöver inte vara oroliga för sina pensioner: pensionsutbetalningen tryggas också under undantagsförhållandena. Inom pensionssystemet inverkar krisen minskande både på placeringsintäkterna och premieinkomsten, vilket beror på sämre sysselsättning och den flexibilitet som beviljats i betalningen av arbetspensionsavgifterna.

Avkastningen på Ilmarinens placeringar var i januari–mars -7,5 procent. Aktiekurserna vände brant neråt på alla marknader i och med coronakrisen, vilket tryckte ner avkastningen på aktieplaceringarna till -12,8 procent. Avkastningen på ränteplaceringarna, -6,9, blev också klart negativ som en följd av större kreditriskmarginaler. Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna räknat sedan 1997 var 5,4 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 3,9 procent.

Solvensnivån försvagades till 120,7 procent, men var fortfarande på en klart högre nivå än i myndighets­bestämmelserna. De solvensbuffertar som influtit genom långsiktig fondering och placering skyddar pensions­tillgångarna från marknadsfluktuationer. Med tanke på hela pensionssystemet är det emellertid viktigt att säkerställa att en plötslig nedgång på aktiemarknaden inte leder till en situation, där pensionsbolagen blir tvungna att sälja sina aktieplaceringar till låga priser för att reducera risken.

Särskilt företag och företagare inom rese-, restaurang- och servicesektorn har lidit av restriktionerna i anslutning till coronaviruset, men de negativa effekterna på affärsverksamheten och ekonomin är omfattande inom många olika branscher. För att underlätta situationen i våra kundföretag beredde vi tillsammans med de övriga pensionsbolagen och myndigheterna med kort tidtabell en ändring som gör det möjligt att förlänga betalningstiden för de lagstadgade arbetspensionsavgifterna med tre månader. Därtill sänks arbetsgivarens arbetspensionsavgift temporärt med 2,6 procentenheter under perioden 1.5 – 31.12.2020 i enlighet med arbetsmarknadsorganisationernas avtal. Under tiden med nedsatt avgift betalas inga kundåterbäringar. Hyresgästerna i de affärsfastigheter som Ilmarinen äger beviljades flexibel betalningstid och restaurangägarna befriades från hyresavgifter helt och hållet under den tid riskdagens begränsningar gäller.

Ilmarinens premieinkomst för januari–mars var på samma nivå som året innan, dvs. 1,5 miljarder euro. Premieinkomsten väntas emellertid sjunka då sysselsättningen försvagas och som en följd av nedsättningen av arbetsgivarnas arbetspensionsavgift. Efterfrågan på ArPL-återlån har vänt uppåt, vilket vid sidan av möjligheten att skjuta upp betalningen av arbetspensionsavgifterna och avgiftsnedsättningarna ökar trycket på arbetspensionsbolagets likviditet.

Coronakrisen har tillsvidare inte haft någon betydande inverkan på Ilmarinens operativa verksamhet. Ilmarinens personal övergick i omfattande grad till att arbeta på distans i enlighet med rekommendationerna. Kundservicen fungerar normalt per telefon och chatt, och pensionsutbetalningen kan tryggas även under undantags­förhållandena. Vi betalade ut pensioner för sammanlagt 1,6 miljarder euro till 460 000 pensionstagare. Under januari–mars utfärdade vi något över 10 000 nya pensionsbeslut.

Den starka utvecklingen av kostnadseffektiviteten fortsatte under början av året. Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden och omkostnadsprocenten förbättrades till 69 procent trots att tariffen för avgiftens omkostnadsandel sänktes med 6,9 procent. Den ekonomiska recessionen till följd av coronaepidemin väntas minska sysselsättningen och lönesummorna särskilt under det andra kvartalet och försvaga omkostnadsprocenten för hela året.

Med tanke på hela samhället är det nu mycket viktigt att använda alla de metoder som finns för att bekämpa viruset i syfte att förkorta epidemin och begränsningsåtgärderna. I detta arbete bör både offentliga och privata resurser användas. Under undantagsförhållandena är det viktigaste att säkerställa människornas säkerhet och hälsa. Om epidemin drar ut på tiden får den mycket allvarliga ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser. Ju snabbare vi kan avveckla begränsningarna i samhället, desto mindre blir antalet konkurser, arbetslösheten samt hushållens, företagens och den offentliga sektorns skuldsättning som följer av dem. Isoleringens sociala följder: passivering, ovilja att röra på sig, alkoholism och mental ohälsa riskerar att snabbt öka. Arbetslösheten har även i övrigt varit stigande den senaste tiden, och det är oroväckande med tanke på hela samhället om situationen ytterligare försvagas.”

Läs mer

Närmare upplysningar

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282 
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016 
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 16.8.2022

Ilmarinens delårsrapport 1.1.–30.6.2022: Premieinkomsten växer starkt, placerings-avkastningen var negativ och solvensen är på en fortsatt god nivå

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -6,2 (8,9) procent, dvs. 3,8 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringen. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 56,7 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 5,9 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,1 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1.–30.6.2022: Premieinkomsten växer starkt, placerings-avkastningen var negativ och solvensen är på en fortsatt god nivå

Meddelande 29.4.2022

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022: Premieinkomsten ökade, kostnadseffektiviteten förbättrades och solvensen var fortsatt stark i ett krävande marknadsläge

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -2,2 (4,8) procent, dvs. 1,4 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringarna. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 59,1 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,4 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022: Premieinkomsten ökade, kostnadseffektiviteten förbättrades och solvensen var fortsatt stark i ett krävande marknadsläge

Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021
Mera nyheter och meddelanden