Nyheter 18.11.2021

Ilmarinen ökar kontakten med nyetablerade företagare i syfte att fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå vid behandlingen av FöPL-ansökningar

Ilmarinen har som mål att förbättra sina företagarkunders pensionsskydd. Målet är att företagare ska tjäna in ett lika bra pensionsskydd och en lika bra social trygghet som löntagare genast från det att företagarverksamheten inleds. Bäst sköter företagaren om sitt fortlöpande skydd genom att hålla arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen på rätt nivå. FöPL är företagarens viktigaste försäkring, eftersom arbetsinkomsten ligger till grund för företagarens pension och sociala trygghet.

Arbetsinkomsten anger värdet på företagarens arbetsinsats och den bör motsvara den lön som skulle betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet anställdes för att utföra företagarens arbete. I Finland har företagarnas arbetsinkomster uppvisat en nedåtgående trend redan under en längre tid och särskilt nyetablerade och unga företagare har en låg arbetsinkomst. FöPL-arbetsinkomsten motsvarar inte alltid företagarens faktiska arbetsinsats i förhållande till företagarverksamhetens omfattning. Om arbetsinkomsten fastställs till en alltför låg nivå blir företagarens pensionsskydd och sociala trygghet svagt.

Ilmarinen kommer att ytterligare öka kontakten med nyetablerade företagare särskilt om den ansökta FöPL-arbetsinkomsten visar sig vara liten i förhållande till företagarens arbetsinsats. Det lönar sig att bli kund hos Ilmarinen, eftersom vi har en kunnig och aktiv rådgivning i frågor som berör arbetsinkomsten och en god kundservice varje dag.

Vilket råd ger Ilmarinen företagarna då det gäller fastställandet av arbetsinkomsten?

Företagarna är ofta bäst på att fastställa sin arbetsinkomst med hjälp av ansökningstjänsten i ilmarinen.fi eller våra experter. Eftersom vi vill försäkra oss om att företagarna har ett tillräckligt pensionsskydd, kommer våra experter att allt mer aktivt kontakta företagarna i samband med nya FöPL-ansökningar, om den ansökta arbetsinkomsten verkar vara för låg. Experten säkerställer tillsammans med företagaren att arbetsinkomsten motsvarar värdet av företagarens arbetsinsats innan försäkringen träder i kraft. Vi riktar vår aktiva rådgivning särskilt till nyetablerade företagare på heltid, eftersom arbetsinkomsterna sjunkit framför allt i denna grupp. Nästa år kommer vi att utvidga våra aktiva kontakttaganden även till våra andra företagarkunder för att justera arbetsinkomsterna.

På vilket sätt fastställs FöPL-arbetsinkomsten?

Fastställandet av arbetsinkomsten grundar sig på FöPL-lagstiftningen, Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar samt på uppgifter som företagaren lämnar. Uppgifter som inverkar på arbetsinsatsens värde är bland annat företagets bransch, omsättning och företagarens arbetstimmar. I egenskap av pensionsbolag är det Ilmarinens uppgift att fastställa företagarens arbetsinkomst till en rätt nivå som motsvarar arbetsinsatsen. Ilmarinens experter fastställer arbetsinkomsten för enskilda företagare efter en helhetsbedömning. I vissa fall måste arbetsinkomsten fastställas till ett större belopp än det ansökta beloppet.

FöPL-lagstiftningen och tillämpningsanvisningarna gäller alla arbetspensionsbolag. I social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp bereds för närvarande ändringar i lagstiftningen i syfte att ta fram mer entydiga och aktuella kriterier än för närvarande om hur arbetsinsatsen ska definieras.

Närmare upplysningar:

• Minna Hakkarainen, försäkringsdirektör, tfn 050 366 7467, minna.hakkarainen@ilmarinen.fi
• Läs mer: FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för din försäkring

Aktuellt nu

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 28.6.2023

​​EU-avtal om distansarbete​

En del av EU-länderna har ingått ett ramavtal om distansarbete över gränserna. Enligt avtalet om distansarbete kan arbetstagare som arbetar både på distans och i företagets lokaler i två EU-länder under vissa förutsättningar försäkras i arbetsgivarens hemland i stället för bosättningslandet.

​​EU-avtal om distansarbete​
Mera nyheter och meddelanden