Meddelande 10.8.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.06.2021: Placeringarna avkastade 8,9 procent, solvenskapitalet steg till över 15 miljarder euro och kundernas lönesummor vände uppåt

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 8,9 procent (-2,0 %), dvs. 4,7 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Tack vare den goda avkastningen på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–juni till 2,6 (-1,1) miljarder euro. Premieinkomsten ökade till 2,9 (2,7) miljarder euro då kundernas lönesummor vände uppåt. Pensioner utbetalades för 3,2 (3,1) miljarder euro. Kundanskaffning netto ökade till 116 (76) miljoner euro tack vare en utmärkt kundomsättning och en lyckad kundanskaffning.

Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 28 (21) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 66 (74) procent. Den förbättrade kostnadseffektiviteten minskade omkostnaderna till 55 (61) miljoner euro. Solvenskapitalet stärktes till 15,1 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 134,6 (130,2) procent.

Utsikter: Tack vare den ekonomiska återhämtningen och det faktum att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde, väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 2021. En ökning av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av omkostnadsrörelsen jämfört med året innan.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Det första halvåret var starkt för Ilmarinen både inom placeringsverksamheten och inom kundanskaffningen och kundernas lönesummor vände uppåt. Placeringarna gav i januari–juni en avkastning på 8,9 procent, dvs. 4,7 miljarder euro, solvenskapitalet steg till över 15 miljarder euro och placeringstillgångarna till 57,5 miljarder euro.

Stämningen på placeringsmarknaden har varit mycket god i början av året. Den globala ekonomins kraftiga återhämtning från recessionen på grund av coronaviruset, företagens starka resultat­utveckling och de omfattande finans- och penningpolitiska stimuleringsåtgärderna har stött en god utveckling på aktiemarknaden. Av tillgångsklasserna i Ilmarinens placeringsportfölj gav aktie­placeringarna den bästa avkastningen på 16,9 procent. Ränteplaceringarna avkastade 2,6 procent, fastighetsplaceringarna 2,1 procent och övriga placeringar -0,5 procent. Den nominella medel­avkastningen på placeringarna på lång sikt var 6,1 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,6 procent.

Premieinkomsten steg till 2,9 miljarder euro. Nedgången i sysselsättningen på grund av corona­pandemin försvagade premieinkomsten ännu i början av året, men från och med april vände kundföretagens lönesumma och premieinkomsten starkt uppåt jämfört med året innan. Syssel­sättningen ökar i takt med att coronapandemin lättar: De kundföretag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex hade i juni 4,8 procent flera arbetstagare än för ett år sedan. Den kraftigaste tillväxten har skett inom hotell- och restaurangbranschen, där antalet arbetstagare också minskade brantast när pandemin började.

Vi utbetalade pensioner för 3,2 miljarder euro till cirka 458 000 pensionstagare. Antalet personer som ansökte om invalidpension sjönk och antalet invalidpensionsbeslut var 13 procent färre än året innan. De sjukdomar som coronaviruset medfört syns inte ännu i invalidpensionsstatistiken: I Ilmarinen behandlades i början av året två ansökningar om invalidpension, där den huvudsakliga diagnosen var arbetsoförmåga på grund av coronavirus. Någon bestående invalidpension har tillsvidare inte beviljats på grund av corona.

Kundanskaffningen netto steg till 116 miljoner euro och kundomsättningen var på utmärkt nivå på 97,2 procent. Tack vara förbättrad kostnadseffektivitet steg resultatet av omkostnadsrörelsen till 28 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 66 procent. De omkostnader som användes för Ilmarinens operativa verksamhet uppgick till 55 miljoner euro, dvs. de var 6 miljoner lägre än året innan.

Tillsammans med våra kundföretag inledde vi projektet Framtidens laboratorium i syfte att identifiera, utveckla och dela god praxis inom ledningen av arbetsförmågan. Som en del av Ilmarinens 60-årsjubileumsår beviljade vi inom projektet Mielellään tössiä (Gärna på arbete) priset Framtidens arbetsgivare till bokföringsbyrån Balanco Accounting, som förutom att den skapat tillväxt i sin affärsverksamhet även hjälpt unga att sysselsätta sig och förankras i arbetslivet. Jubileumsårets tema är de unga och arbetslivet – särskilt stödjandet av de unga att förankras i arbetslivet, att förebygga invalidpensioner på grund av mental ohälsa och att förlänga yrkesbanorna.

Ilmarinens personal har i början av året i omfattande grad arbetat på distans på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaläget. Personalens energinivå i arbetet är fortfarande på en utmärkt nivå, och personalens rekommendationsindex eNPS steg i juni till 43. I juni publicerade vi en plan som vi kallar Tillbaka till framtiden: efter pandemin är vårt mål att övergå till en hybridmodell, där vi kombinerar de bästa sidorna med att arbeta på kontoret och på distans. I huvudsak kommer minst hälften av arbetet att utföras på kontoret i syfte att stärka den sociala gemenskapen och välbefinnandet och till övriga delar kan de anställda själv välja var de vill arbeta. Avdelningarna och teamen får även stora möjligheter att sinsemellan besluta och avtala om hur arbetet ska utföras.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. Ilmarinen samarbetar med andra investerare och bolaget anslöt sig på våren till det globala samarbets­nätverket Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), där investerarorganisationerna strävar efter att utveckla metoder för att nå klimatneutrala portföljer. Ilmarinen deltar även i Climate Leadership Coalitions (CLC) vädjan angående den globala prissättningen av kol samt i inves­terarnas vädjan i syfte att motivera staterna att vidta åtgärder för klimatet. I april beslutade Ilmarinen gå med som en av pionjärinvesterarna i samarbetskapitalförvaltningbolagets nya koldioxidsnåla företagslånefond med 170 miljoner euro.

Låg nativitet, ett minskat antal personer i arbetsför ålder och en nollräntemiljö orsakar fortfarande ett tryck på finansieringen av pensionerna på lång sikt. Världsekonomin har vänt starkt uppåt efter coronakrisen och det är viktigt att Finland kan ta del av tillväxten och får fart på investeringarna och kan öppna för turism. Samtidigt bör det tas fram lösningar för att minska hållbarhetsunderskottet och för att stärka sysselsättningen och Finlands konkurrenskraft även på lång sikt. Finansieringen av välfärd och pensioner förutsätter att vi har yrkesutbildad arbetskraft också i framtiden och för detta krävs att vi satsar på kompetensutveckling och på att upprätthålla arbetsförmågan samt utökar den arbetsrelaterade invandringen. Den arbetsrelaterade invandringen bör göras lättare och man bör locka både kunnig arbetskraft och utländska studerande till Finland och säkerställa att de förankras i arbetslivet. Den nya Pensionsbarometern visar att hälften av finländarna stöder en ökning av den arbetsrelaterade invandringen i syfte att stärka finansieringen av arbetspensionssystemet.”

Läs mer:

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021 (pdf)
Osavuosiraportin kuvaliite (pdf)

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 28.4.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var +2,2 (-2,2) procent, dvs. 1,3 miljarder euro som en följd av kursstegringen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna från 1997 och framåt var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades
Mera nyheter och meddelanden