Nyheter 21.10.2021

Vad bör arbetsgivaren att känna till om arbetspensionsavgifterna 2022?

Arbetspensionsavgifternas genomsnittliga nivå stiger med 0,45 procentenheter år 2022. Behovet av en förhöjning avtalades om redan tidigare i samband med beviljandet av coronalättnader i ArPL-avgifterna. Kundåterbäringar betalas åter till tidigare nivå. Arbetspensionsbolagens ansökan om fastställelse av beräkningsgrunderna har inlämnats till social- och hälsovårds¬ministeriet för behandling, och ministeriet fastställer avgiftsprocenten i november.

Enligt de ansökta beräkningsgrunderna är ArPL-grundavgiften 25,85 procent av lönesumman år 2022. För största delen av kunderna är detta den centrala procenten, eftersom den även ligger till grund för den avgift som Ilmarinen fakturerar på basis av kundernas anmälningar om löneuppgifter varje månad.

– Arbetsgivarna fick rabatt på ArPL-avgifterna under coronaåret 2020. I samband med det avtalades det om att rabatten senare drivs in i form av avgiftsförhöjningar. Avgiftsförhöjningen kommer förutom nästa år även att synas i avgifterna de följande tre åren, dvs. den sista förhöjningen görs år 2025, konstaterar Ilmarinens storkundschef Miika Aromaa.

Kundåterbäringar betalas åter till tidigare nivå

ArPL-avgiften delas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel kommer enligt beräkning att vara lika stor som i år, dvs. 7,15 procent för arbetstagare under 53 år och över 63 år samt 8,65 procent för arbetstagare i åldern 53–62 år.

Arbetsgivarens slutliga avgift är beroende av olika avgiftsnedsättningar, t.ex. av den kundåterbäring som pensionsbolaget betalar. Arbetsgivarens andel av avgiften är i genomsnitt 17,40 procent, resten betalas av arbetstagaren.

Den genomsnittliga pensionsförsäkringsavgiften (24,85 procent) som arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår och som publicerades redan tidigare är viktig för arbetsgivarna, eftersom den beskriver den allmänna avgiftsnivån och ger en helhetsbild av avgiftsutvecklingen under åren.

– Det är emellertid viktigt att komma ihåg att enskilda kunders avgift kan avvika betydligt från den genomsnittliga avgiften. Ilmarinens kundåterbäring dras av från grundavgiften. För storföretag inverkar även många andra faktorer på avgiften och deras avgifter skiljer sig oftast förhållandevis mest från den genomsnittliga avgiften, beskriver Aromaa.

På grund av coronakrisen betalades endast en tredjedel av kundåterbäringarna år 2021, men nu håller bolaget på att återgå till normala kundåterbäringar.

– Fastän den grundläggande avgiftsprocenten stiger med över en procentenhet fr.o.m. i år, jämnar förhöjningen av avgiftsnivån ut sig tack vare de förväntade utmärkta kundåterbäringarna så att avgiften endast stiger med avgiftsförhöjningen i anslutning till corona.

Antalet invalidpensionsfall sjunker

Om företagets lönesumma varit över 2 169 000 euro år 2020, är ArPL-avgiften även beroende av den så kallade avgiftsklassen som grundar sig på de invalidpensioner som beviljats arbetstagarna under tidigare år.

– Den största förändringen är att invalidpensionstariffen för nästa år sjunker på grund av ett minskat antal invalidpensionsfall. Avgiftsklassens har således inte har lika stor inverkan på totalavgiften som tidigare. De företag som är i en hög avgiftsklass får en del lättnader, medan nedsättningen av avgiften i företag som är i en bra avgiftsklass inte är lika stor.

Invalidpensionstariffen är en del som ingår i ArPL-avgiften. Den beskriver hur stor avgift som tas ut för framtida invalidpensioner.

– Avgiftsklassen inverkar fortfarande i stor grad på arbetsgivarnas avgift, även om dess inverkan minskar från och med innevarande år. Det lönar sig fortfarande att satsa på att hantera risken för arbetsoförmåga.

Ilmarinen stöder sina kunder att hantera risken för arbetsoförmåga på många sätt. På nätet erbjuds även tjänsten ArbetsförmågaArena, som innehåller tips om hur risken för arbetsoförmåga kan hanteras.

Diskussion om arbetspensionssystemets hållbarhet

Under den senaste tiden har det förts en hel del diskussion i offentligheten om arbetspensionssystemets hållbarhet i Finland

– Det finns ett tryck på att höja avgiftsnivån på lång sikt då befolkningen blir allt äldre och nativiteten är låg. Detta inverkar inte på avgiftsnivån under de närmaste åren, men på lång sikt är det viktigt att föra diskussion om vilka anpassningsåtgärder som behövs för att trygga systemets hållbarhet även i framtiden, preciserar Aromaa.

Kontrollera ditt företags avgiftsprognos som stöd för budgeteringen

Det går enkelt att kontrollera avgiftsprocenten för ditt företags försäkring eller försäkringar genom att logga in i vår webbtjänst. Du ser en uppskattning av försäkringsavgiftsprocenten för nästa år och av ArPL-avgifterna i vår webbtjänst.

– Även om siffrorna är prognoser, är de goda verktyg för budgeteringen. De tidigare uppskattningarna i vår webbtjänst har nu preciserats något, och det lönar sig således att ta en titt på den uppdaterade beräkningen, konstaterar Aromaa.

Ansökta avgiftsprocent och andra storheter finns på vår webbplats (ArPL-nyckeltalen 2016–2022) redan nu. På sidan finns även nyckeltalen som gäller tillfälliga arbetsgivare.

Pensionsavgiften för företagare hålls på samma nivå som år 2021. För företagare under 53 år och över 63 år är avgiften 24,10 procent och för företagare i åldern 53–62 år 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten justeras automatiskt med lönekoefficienten varje år. Uppdaterade siffror finns här: FöPL-nyckeltal 2016–2022.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer försäkringsavgiftsprocenten i november.

Läs även

Aktuellt nu

Nyheter 18.11.2021

Ilmarinen ökar kontakten med nyetablerade företagare i syfte att fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå vid behandlingen av FöPL-ansökningar

Ilmarinen har som mål att förbättra sina företagarkunders pensionsskydd. Målet är att företagare ska tjäna in ett lika bra pensionsskydd och en lika bra social trygghet som löntagare genast från det att företagarverksamheten inleds. Bäst sköter företagaren om sitt fortlöpande skydd genom att hålla arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen på rätt nivå. FöPL är företagarens viktigaste försäkring, eftersom arbetsinkomsten ligger till grund för företagarens pension och sociala trygghet.

Ilmarinen ökar kontakten med nyetablerade företagare i syfte att fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå vid behandlingen av FöPL-ansökningar
Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Nyheter 16.11.2021

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022. ArPL-grundavgiften är 25,85 procent av lönesumman år 2022. För största delen av kunderna är detta den centrala procenten, eftersom den även ligger till grund för den avgift som Ilmarinen fakturerar på basis av kundernas anmälningar om löneuppgifter varje månad.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

Meddelande 28.10.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapitalet stärktes till 15,4 miljarder euro

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj steg till 10,5 procent (1,1 %), dvs. till 5,6 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapitalet stärktes till 15,4 miljarder euro
Mera nyheter och meddelanden