Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

– I Ilmarinens verksamhet har placeringen av pensionstillgångarna de största konsek­venserna för miljö och människor i Finland och globalt. I Finland är det vår uppgift att se till att vi fungerar kostnadseffektivt, dvs. att vi håller kostnaderna för pensionssystemet på en så låg nivå som möjligt, säger Ilmarinens kommunikationsdirektör Liina Aulin.

I förvaltningen av de pensionstillgångar som placeras för att trygga löpande och framtida pensioner eftersträvar Ilmarinen klimatneutralitet fram till utgången av 2035. År 2021 publicerade Ilmarinen en klimatfärdplan för placeringsverksamheten, vilken noggrannare beskriver verktygen och etappmålen i syfte att uppnå klimatneutralitet. 

– För oss är det viktigt att i egenskap av placerare inverka på att företagen gör de rätta utsläppsminskningarna. Samtidigt som vi förväntar oss att företagen förbättrar sin utsläppsrapportering, utvecklar vi hela tiden vår egen verksamhet, säger Karoliina Lindroos som är chef för ansvarsfulla placeringar.

Bland de första stegen i färdplanen var att Ilmarinen exempelvis endast köper elektricitet som producerats utan koldioxidutsläpp till sina inhemska fastigheter. Ilmarinen skärpte också ytterligare sina riktlinjer avseende tillverkning och användning av fossila bränslen. Ilmarinen placerar inte i bolag som planerar nya investeringar i stenkol.

– Klimatfärdplanen syns också i den praktiska placeringsverksamheten. Vi har sålt våra innehav i bolag där verksamheten inte följer våra riktlinjer, berättar Lindroos.

År 2021 sjönk koldioxidintensiteten för Ilmarinens noterade aktieplaceringar med 30 procent. De absoluta utsläppen ökade emellertid, eftersom portföljens storlek ökade med totalt 15,3 procent. Pensionstillgångarna uppgick vid utgången av året till 60,8 miljarder euro.

Rekordåret skapade trygghet inför nya risker

– För Ilmarinen var 2021 ett utmärkt år. Placeringstillgångarna och solvenskapitalet ökade till rekordnivå och den starka utvecklingen inom kundanskaffningen fortsatte samtidigt som bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare. Våra kunder gynnas av det utmärkta resultatet via rekordhöga kundåterbäringar på upp till 209 miljoner euro, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

– Tack vare de goda resultaten under tidigare år är Finlands pensionssystem starkt och redo att möta nya utmaningar. Den ökade inflationen samt eventuella ändringar i ränte- och penningpolitiken skapar osäkerhet i ekonomin. Coronapandemin har hamnat i bakgrunden på grund av det snabbt förändrade geopolitiska läget i februari. Rysslands direkta angrepp mot Ukraina och de nya sanktionerna mot Ryssland skapar otrygghet inom ekonomin och säkerheten. Mest lidande orsakas de människor som hamnat mitt i kriget, men den ökade osäkerheten syns också i finländarnas ekonomi både på kort och lång sikt, fortsätter Pölönen.

Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information som stöder förståelsen för det egna och arbetstagarnas pensionsskydd samt om på vilket sätt Ilmarinens skött pensionsskyddet under året. Rapporten innehåller omfattande uppgifter om hur Ilmarinens verksamhet inverkar på miljön och de mänskliga rättigheterna och den behandlar även aktuella frågor i anslutning till din pension.

Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten finns på finska, svenska och engelska. Den har upprättats i tillgängligt format. Ilmarinen rapporterar nu för sjätte gången enligt GRI-ramverket. I klimatärendena utnyttjas även den internationella TCFD-referensramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Rapporten har bekräftats av KPMG:s bestyrkande med begränsad säkerhet.

Ilmarinens årsredovisning och företagsansvarsrapport 2021

Aktuellt nu

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 23.3.2023

Ilmarinen är mest kostnadseffektiva pensionsbolag i Finland

– Ansvarsfullhet och hållbar utveckling är helt centrala i vår verksamhet. För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi vill förbättra vår verksamhet och effektivitet ytterligare. Detta gynnar både våra kunder och hela pensionssystemet, säger verkställande direktör för pensionsbolaget Ilmarinen Jouko Pölönen.

Ilmarinen är mest kostnadseffektiva pensionsbolag i Finland
Mera nyheter och meddelanden