Indikatorer för företagsansvar

Enkelt och problemfritt pensionsskydd

KPI 1-21 Avbrottsfri utkomst

 • Snabba pensionsbeslut: handläggningstiden för ålders- och invalidpensionsansökningar jämfört med andra arbetspensionsbolag
 • Andelen oförändrade invalidpensionsbeslut efter behandling i besvärsnämnden och jämförelse med konkurrenter

KPI 2-21 Kostnadseffektiv hantering av pensionsskyddet

 • Omkostnadsprocent och omkostnadsresultat

KPI 3-21 Vi främjar arbetsförmågan

 • Rehabiliteringens effektivitet: andel som återvänder till arbetslivet (%) 
 • Tjänsternas användbarhet och inverkan på personalens förmåga att arbeta

Öppenhet och transparens

KPI 4-21 Vi skyddar dina personuppgifter

 • Antalet anmälningar om datasäkerhetsbrister till tillsynsmyndigheten.

Håll bara placeringar

KPI 5-21 Ansvar för pensionstillgångarna

 • Placeringarnas avkastning och Ilmarinens solvensgrad

KPI 6-21 Placeringsverksamhetens koldioxidavtryck

 • Högst 30 procent av placeringsobjektens verksamhet får utgöras av verksamhet med hög koldioxidrisk. Målet sänkts till 15 procent senast år 2025.
 • Åtgärder för att minska fastigheternas energiförbrukning

KPI 7-21 Aktivt ägande och påverkan

 • Antal påverkansprocesser
 • Påverkansprocesser som gett önskat resultat under året

Meningsfullt arbete

KPI 8/21 Gemensamma framgångar

 • Personalens upplevelse av arbetet: personalens villighet att rekommendera oss som arbetsgivare (eNPS)

KPI 9-21 Rättvisa och mångfald

 • Jämställdheten mellan könen i arbetsgemenskapen: kvinnornas genomsnittslön av männens lön (exkl. verställande direktören / hela personalen)
 • Balans mellan antalet manliga och kvinnliga chefer och ledande specialister