Indikatorer för företagsansvar

Enkelt och problemfritt pensionsskydd

KPI 1-20 Avbrottsfri utkomst

 • Snabba pensionsbeslut: handläggningstiden för ålders- och invalidpensionsansökningar jämfört med andra arbetspensionsbolag.
 • Andelen oförändrade invalidpensionsbeslut efter behandling i besvärsnämnden och jämförelse med konkurrenter.

KPI 2-20 Kostnadseffektiv hantering av pensionsskyddet

 • Omkostnadsprocent och omkostnadsresultat.

KPI 3-20 Vi främjar arbetsförmågan

 • Rehabiliteringens effektivitet: andel som återvänder till arbetslivet (%): a) rehabiliteringsdeltagare från arbetslivet b) rehabiliteringsdeltagare från tidsbegränsad pension.
 • Arbetsförmågeprojektens effektivitet.

Öppenhet och transparens

KPI 4-20 Vi skyddar dina personuppgifter

 • Antalet anmälningar om datasäkerhetsbrister till tillsynsmyndigheten.

Håll bara placeringar

KPI 5-20 Ansvar för pensionstillgångarna

 • Placeringarnas avkastning och Ilmarinens solvensgrad.

KPI 6-20 Placeringsverksamhetens koldioxidavtryck

 • Högst 30 procent av placeringsobjektens verksamhet får utgöras av verksamhet med hög koldioxidrisk. Målet sänkts till 15 procent senast år 2025.
 • Åtgärder för att minska fastigheternas energiförbrukning.

KPI 7-20 Aktivt ägande och påverkan

 • Antal påverkansprocesser.
 • Påverkansprocesser som gett önskat resultat under året.

Meningsfullt arbete

KPI 8/20 Gemensamma framgångar

 • Personalens upplevelse av arbetet: personalens villighet att rekommendera oss som arbetsgivare (eNPS).

KPI 9-20 Rättvisa och mångfald

 • Balans mellan antalet manliga och kvinnliga chefer och ledande specialister.